JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Anteek­si­an­ta­minen ei ole sama kuin vallit­se­viin olosuh­tei­siin alistuminen

7.11.2020
Pia Särkelä

Saa­tat muis­taa lap­suu­des­ta­si ti­lan­teen, jos­sa si­nut on hy­vän ta­van ni­mis­sä pa­ko­tet­tu pyy­tä­mään tai an­ta­maan an­teek­si. Aja­tus on kau­nis, mut­ta lop­pu­tu­los huo­no. Pa­kot­ta­mal­la ei syn­ny mi­tään ai­toa. On oi­ke­as­ti ti­lan­tei­ta, jois­sa an­teek­si­an­to on työn ja tus­kan ta­ka­na.

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten ark­ki­piis­pa Des­mond Tutu kir­joit­ti tyt­tä­ren­sä kans­sa kir­jan an­teek­si­an­ta­mi­ses­ta. Tutu joh­ti vuo­sien ajan Ete­lä-Af­ri­kan To­tuus ja So­vin­to -ko­mis­si­o­ta, joka kävi läpi tu­han­sia ro­tu­e­rot­te­lu­po­li­tii­kan ai­ka­na ta­pah­tu­nei­ta hir­mu­te­ko­ja. Hän sai työn­sä ai­ka­na to­dis­taa lu­kui­sia ta­ri­noi­ta an­teek­si­an­nos­ta.

Kir­jas­sa an­teek­si­an­toa ku­va­taan ne­li­vai­hei­se­na mat­ka­na. Sii­hen kuu­lu­vat ta­pah­tu­neen ku­vaa­mi­nen, tus­kan tun­nis­ta­mi­nen, an­teek­si­an­ta­mi­nen ja ta­pah­tu­nee­seen liit­ty­väs­tä ih­mi­ses­tä ko­ko­naan ir­ti pääs­tä­mi­nen tai mat­kan jat­ka­mi­nen yh­des­sä. Se on siis ak­tii­vis­ta toi­mi­mis­ta, ki­pe­ää asi­aa päin me­ne­mis­tä ja tun­tei­den tun­nis­ta­mis­ta.

Pa­kon si­jaan an­teek­si­an­ta­mi­ses­sa olen­nai­sia ovat ar­mo ja lah­ja. An­teek­si­an­ta­mal­la an­nat it­sel­le­si lah­jan: ar­mah­dat it­se­si muut­tu­mas­ta pa­han­te­ki­jän uh­rik­si. Krei­kan kie­len sana ”an­taa an­teek­si” tar­koit­taa kir­jai­mel­li­ses­ti ”lä­het­tää pois”, ”an­taa men­nä”, ”hy­lä­tä”, ”jät­tää”. An­teek­si­an­to on ir­ti pääs­tä­mis­tä, va­pau­tus­ta.

An­teek­si­an­ta­mi­nen ei ole tär­ke­ää vain sil­le, joka saa an­teek­si, vaan myös an­teek­si­an­ta­jal­le. Vain sitä kaut­ta pää­see elä­mäs­sä eteen­päin.

Tus­ka voi jää­dä, vaik­ka oli­sit­kin an­ta­nut an­teek­si. An­teek­si­an­ta­mi­nen ei ole sama kuin val­lit­se­viin olo­suh­tei­siin alis­tu­mi­nen.

Jos­kus elä­mäs­sä jou­tuu te­ke­mään ki­pei­tä ih­mis­suh­tei­siin liit­ty­viä pää­tök­siä. Voit an­taa tai ai­na­kin ha­lu­ta an­taa an­teek­si si­nua sa­tut­ta­neel­le ih­mi­sel­le, mut­ta et voi enää elää hä­nen kans­saan tai pi­tää tois­ta ys­tä­vä­nä­si. On pääs­tet­tä­vä ir­ti, jot­ta et muu­tu kat­ke­rak­si ja pää­set elä­mäs­sä eteen­päin. Sil­loin­kin on hyvä muis­taa, et­tä Ju­ma­lan sy­vin ole­mus on rak­kaus. Ju­ma­lan rak­kaus ja an­teek­si­an­to ulot­tuu hei­hin­kin, joi­ta it­se et pys­ty enää ra­kas­ta­maan.

Kir­joit­ta­ja on Hei­no­lan seu­ra­kun­nan pap­pi.

Lue lisää aiheesta