JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Aitoja vai pakotettuja tekoja?

14.2.2020
Halttunen Tuulia

Han­nu Leh­des­kos­ki

Slo­ve­ni­a­lai­nen fi­lo­so­fi Sla­voj Zi­zek esit­tää, et­tä kult­tuu­ris­sam­me on kak­si va­lin­nan olo­muo­toa: ar­ki­päi­väi­nen ja pa­ko­tet­tu. Ar­ki­päi­väi­nen va­lin­ta kos­kee sitä, min­kä pai­dan lai­tan pääl­le­ni aa­mul­la tai mitä syön lou­naak­si. Pa­ko­tet­tu teko on va­lin­ta, jo­hon me em­me oi­ke­as­taan voi vas­ta­ta kuin yh­del­lä ta­val­la, sil­lä toi­nen tapa oli­si vas­toin ylei­ses­ti hy­väk­syt­ty­jä käyt­täy­ty­mis­sään­tö­jä. Pa­ko­te­tut va­lin­nat liit­ty­vät usein us­kon­nol­li­seen käyt­täy­ty­mi­seen, yh­teis­kun­nas­sa so­vit­tui­hin kir­joit­ta­mat­to­miin sään­töi­hin tai yh­tei­sön käyt­täy­ty­mis­mal­lei­hin. Ai­to teko Zi­ze­kin mu­kaan on va­li­ta pa­ko­te­tun va­lin­nan ”mah­do­ton” puo­li. Ai­to teko on su­kel­lus mah­dot­to­mal­ta näyt­tä­vään maa­il­maan, joka muut­taa ky­sy­myk­se­na­set­te­lun täy­sin. Ai­to teko te­kee nä­ky­väk­si sen, mikä ym­pä­röi­väs­sä yh­tei­sös­sä on pie­les­sä.

Jee­suk­sen elä­män kaut­ta ai­to teko tu­lee ym­mär­ret­tä­väk­si. Evan­ke­liu­mien lu­ke­mi­nen on oi­ke­as­taan ai­ka yk­si­toik­kois­ta, sil­lä niis­sä ker­ro­taan lä­hin­nä sel­lai­sia ti­lan­tei­ta, jois­sa Jee­sus aset­ti yh­tei­sön­sä sään­nöt ky­see­na­lai­sik­si tai hän rik­koi yh­tei­sön­sä aset­ta­mia ra­jo­ja. Jee­suk­sel­le ai­to teko mer­kit­si ih­mi­sar­von kun­ni­oit­ta­mis­ta yh­tei­sön ar­vo­jen yli. Se mer­kit­si si­tou­tu­mis­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ar­voi­hin yh­tei­sön sään­tö­jen si­jaan. Se mer­kit­si it­sen­sä alt­tiik­si lait­ta­mis­ta sen edes­tä, min­kä tun­si ole­van oi­kein.

Kos­ka vii­mek­si olet jät­tä­nyt te­ke­mät­tä hy­vää sik­si, et­tä olet miet­ti­nyt, mitä muut sii­tä ajat­te­li­si­vat? Minä tein niin vii­mek­si tänä aa­mu­na. Jee­sus kut­sui oman elä­män­sä ai­ka­na ih­mi­siä ja kut­suu myös mei­tä tänä päi­vä­nä, te­ke­mään ai­to­ja te­ko­ja. Te­ke­mään nii­tä te­ko­ja, jot­ka tun­te­vat si­sim­mäs­sään ole­van oi­kei­ta, ei nii­tä, joi­ta ym­pä­röi­vä yh­tei­sö pi­tää oi­kei­na. Täl­lä vii­kol­la al­ka­va paas­to kut­suu mei­tä py­säh­ty­mään oman elä­mäm­me va­lin­to­jen eteen, miet­ti­mään, mil­lä pe­rus­teil­la me teem­me va­lin­to­jam­me. Seu­raat­ko ky­se­le­mät­tä yh­tei­sö­si oh­jei­ta teh­den pa­ko­tet­tu­ja va­lin­to­ja vai olet­ko val­mis Jee­suk­sen ta­voin te­ke­mään ai­to­ja te­ko­ja ja seu­raa­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­taan kul­ke­vaa tie­tä?

Kir­joit­ta­ja on Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­nan kap­pa­lai­nen.

Lue lisää aiheesta