JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Markku Lehtinen

"Tuttujakin lauluja, mutta tällä vivahteella niitä harvemmin kuullaan" – Marian Kammari täyttyy jazzah­ta­vista spiri­tu­aa­leista

27.9.2020
Teemu Leppänen

Ma­ri­an Kam­ma­ris­sa avau­tuu 30. syys­kuu­ta mah­dol­li­suus kuun­nel­la spi­ri­tu­aa­le­ja, kun ti­lan täyt­tä­vät tuol­loin Pent­ti "Baby Boy" Var­ha­man lau­lu ja Mat­ti Hus­sin pi­a­no.

Spi­ri­tu­aa­lit ovat Yh­dys­val­to­jen af­ro­a­me­rik­ka­lai­sen vä­es­tön suul­li­se­na pe­ri­mä­tie­to­na vä­lit­ty­nyt­tä hen­gel­lis­tä kan­san­mu­siik­kia. Nii­tä on lau­let­tu alun pe­rin il­man sä­es­tys­tä ja sit­tem­min myös ur­ku­jen tai har­mo­nin sä­es­tyk­sel­lä, usein ju­ma­lan­pal­ve­lus­ten yh­tey­des­sä.

Kuul­ta­vat so­vi­tuk­set ovat kal­lel­laan jaz­zin suun­taan, mikä Var­ha­man mu­kaan te­kee kon­ser­tis­ta Suo­mes­sa jo mel­ko har­vi­nais­laa­tui­sen.

– Gos­pel eli sä­vel­let­ty af­ro­a­me­rik­ka­lai­nen ryt­mi­mu­siik­ki on mo­nil­le tut­tua, mut­ta spi­ri­tu­aa­lit ei­vät niin­kään, Var­ha­ma sa­noo.

Var­ha­ma on to­tut­tu nä­ke­mään muis­sa oh­jel­mis­tois­sa myös ki­ta­ran kans­sa, täl­lä ker­taa ei.

– Näin voin kes­kit­tyä lau­luun pa­rem­min, Var­ha­ma lin­jaa.

Pit­kän lin­jan blu­es­mies on ai­em­min esit­tä­nyt spi­ri­tu­aa­le­ja Miik­ka Kal­li­on kans­sa. Mat­ti Hus­sin kans­sa esi­tet­tä­vä oh­jel­mis­to saa Ma­ri­an Kam­ma­ril­la en­sie­si­tyk­sen­sä.

Oh­jel­mis­tos­sa kuul­laan esi­mer­kik­si mo­nil­le tut­tu Go Down Mo­ses, se­kin uu­del­leen so­vi­tet­tu­na.

Hus­sil­le gos­pe­lin ja pi­a­non yh­dis­tel­mä on tut­tu muun mu­as­sa yh­teis­työs­tä Mar­jaa­na Tu­ru­sen kans­sa.

– On mu­ka­va pääs­tä hyö­dyn­tä­mään tyy­lin tun­te­mus­ta ja soit­ta­maan sitä, mis­tä dig­gaa.

Hän ker­too pi­tä­vän­sä myös haas­tees­ta soit­taa il­man mui­ta inst­ru­ment­te­ja.

– Pi­a­non tont­ti on nyt täs­sä isom­pi, kun se ta­val­laan hoi­taa myös bas­son ja rum­pu­jen osuu­den.

Teks­teis­sä ko­ros­tu­vat Var­ha­mal­le tär­ke­ät Raa­ma­tun ope­tuk­set lä­him­mäi­sen­rak­kau­des­ta ja ai­kam­me ra­jal­li­suu­des­ta.

– Meil­lä jo­kai­sel­la on tääl­lä ai­kam­me. Mie­luum­min sen käyt­tää hy­vään kuin pa­haan.

Baby Boy Var­ha­ma ja Mat­ti Hus­si esit­tä­vät spi­ri­tu­aa­le­ja Ma­ri­an Kam­ma­ris­sa (Va­pau­den­ka­tu 6) ke 30.9. klo 19.

Lue lisää aiheesta