JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ossi Mäki-Reini tekee soolokeikkaa ja vaikuttaa useissa yhtyeissä, kuten Pro Fide, Miriam, Eve & Ossi ja Maksetut viulut. Kuva: Ville Huuri

Ossi Mäki-Reini tekee soolokeikkaa ja vaikuttaa useissa yhtyeissä, kuten Pro Fide, Miriam, Eve & Ossi ja Maksetut viulut. Kuva: Ville Huuri

Tule nähdyksi Ristin­kir­kossa – elokuinen evan­ke­liu­mi­ta­pah­tuma on luonut nahkansa

17.8.2020
Janne Urpunen

Lah­den pe­rin­tei­nen, elo­kui­nen evan­ke­liu­mi­ta­pah­tu­ma on nyt Tule näh­dyk­si!

– Ta­pah­tu­maa on jär­jes­tet­ty ties kuin­ka kau­an. Ai­kai­sem­min on kes­ki­tyt­ty nii­hin, joil­le kris­ti­nus­ko on vie­ras. Kun ta­pah­tu­man kä­vi­jöis­tä kui­ten­kin 95 pro­sent­tia on us­kos­sa, pää­tim­me luo­da sen na­han uu­del­leen, sa­noo seu­ra­kun­ta­pas­to­ri Pau­li Pie­ti­läi­nen.

Fo­kus on seu­ra­kun­ta­lai­sis­sa. Ob­jek­ti­na ja sub­jek­ti­na, näh­tä­vä­nä ja nä­ki­jä­nä.

– Me kris­ti­tyt­kin olem­me ta­val­li­sia, raa­dol­li­sia ih­mi­siä. Mie­tim­me kel­paam­me­ko Ju­ma­lal­le, kun meil­lä ei oi­kein ole tuo­ta­vaa Ju­ma­lan eteen. Seu­ra­kun­nis­sa esi­tel­lään usein me­nes­tys­ta­ri­noi­ta, jois­sa ih­mi­nen on tul­lut us­koon ja sen jäl­keen kaik­ki on hy­vin, mut­ta ei se ai­na niin hel­pos­ti käy.

Pie­ti­läi­nen sa­noo, et­tä Ju­ma­lan sil­mis­sä kaik­ki ovat ar­vok­kai­ta.

– Myös seu­ra­kun­nis­sa pi­täi­si näh­dä kaik­ki sen jä­se­net ar­vok­kai­na ja tär­kei­nä.

Se on Tule näh­dyk­si -ta­pah­tu­man ydin­sa­no­ma. Ih­mi­sen pi­täi­si tul­la näh­dyk­si ja kuul­luk­si, mut­ta ta­pah­tuu­ko niin to­del­la.

Kol­me­päi­väi­nen Tule näh­dyk­si on ja­et­tu kol­meen tee­maan. En­sim­mäi­sen päi­vän ai­he on Tun­net­ko it­se­si? Päi­vän oh­jel­mas­sa on mes­su sekä ru­kou­sil­ta. Toi­se­na päi­vä­nä poh­di­taan, kuka kel­paa Ju­ma­lal­le. Tee­maa kä­si­tel­lään ly­hyil­lä to­dis­tus­pu­heil­la sekä Pie­ti­läi­sen ope­tus­se­til­lä. Pää­tös­päi­vä­nä ky­sy­tään, löy­dät­kö paik­ka­si. To­dis­tus­pu­hei­ta kuul­laan, ja tee­maan ope­tus­se­tin tuot­taa Kari Leh­to­vuo­ri.

– Vaik­ka ta­pah­tu­ma on en­si­si­jai­ses­ti suun­nat­tu niil­le, joil­le us­kon­ky­sy­myk­set ovat jos­sain mää­rin tut­tu­ja, ovat kaik­ki enem­män kuin ter­ve­tul­lei­ta, Pie­ti­läi­nen sa­noo.

Ope­tuk­ses­sa ei ha­e­ta neu­vo­ja Lah­tea kau­em­paa, va­paa­eh­toi­set lait­ta­vat pa­ras­taan, ker­to­vat jär­jes­tä­jät. Ta­pah­tu­ma­muu­sik­ko, gos­pel­mes­ta­ri Os­si Mäki-Rei­ni tu­lee kui­ten­kin mat­kan ta­kaa. Hän on läh­töi­sin Pe­rä­sei­nä­jo­el­ta.

Ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vät Päi­jät-Hä­meen Kan­san­lä­he­tys, Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta ja sen Credo-yh­tei­sö.

Tule näh­dyk­si! -evan­ke­liu­mi­ta­pah­tu­ma Lah­den Ris­tin­kir­kos­sa. Sun­nun­tai­na 23.8. klo 10 mes­su, Pee­ti Kal­lo­sen saar­na ja kah­vit sekä kel­lo 17 ru­kou­sil­ta. Maa­nan­tai­na 24.8. ja tiis­tai­na 25.8. kel­lo 18 al­ka­en to­dis­tus­pu­hei­ta, kah­vit, ope­tus­set­ti ja ru­kous­pal­ve­lu.

Lue lisää aiheesta