JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Tervahaudan sielu­ne­lä­mään perehdytään Hollolassa koepoltolla ja terva­se­mi­naa­rilla

Sadonkorjuu- ja perinnepäivässä suoritetaan tervahaudan koepoltto, jota seuraamaan ovat kaikki tervetulleita. Kuva: Kari Rauha

Sadonkorjuu- ja perinnepäivässä suoritetaan tervahaudan koepoltto, jota seuraamaan ovat kaikki tervetulleita. Kuva: Kari Rauha

18.8.2020
Tuula Ijäs

Hen­ti­län ta­lo­mu­se­oa­lu­eel­la jär­jes­te­tään lau­an­tai­na 22.8. klo 10 al­ka­en Sa­don­kor­juu- ja pe­rin­ne­päi­vä. Ta­pah­tu­mas­ta vas­taa Hol­lo­lan ko­ti­seu­tu­yh­dis­tys, jon­ka ak­tii­vi Kari Rau­ha on pe­reh­ty­nyt ter­van­val­mis­tuk­sen sa­loi­hin. Noin klo 16 aloi­te­taan ter­va­hau­dan ko­e­polt­to, jota seu­raa­maan ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta. Ter­va­hau­dal­le on opas­tus ta­lo­mu­se­oa­lu­eel­ta.

– Tar­ve laa­duk­kaal­le ter­val­le on konk­reet­ti­nen, kun Hol­lo­lan kir­kon, Kuh­mois­ten kir­kon ja Hä­meen­kos­ken "lä­pi­käy­tä­vän" paa­nu­ka­tot tu­li­si sään­nöl­li­ses­ti ter­va­ta. Ta­voit­tee­na on, et­tä nel­jän vuo­den pääs­tä meil­lä on ter­vaa riit­tä­miin, Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­tö­pääl­lik­kö Kei­jo Kok­ko to­te­aa.

Sun­nun­tai­na 23.8. klo 10 ter­va­hau­dal­la pi­de­tään ”Suu­ri ter­va­se­mi­naa­ri”, jos­sa on mu­ka­na edus­tus Pe­las­te­taan ter­va ry:stä ja Mu­se­o­vi­ras­tos­ta. Ti­lai­suu­des­sa kei­tel­lään no­ki­pan­nu­kah­vit ja pe­reh­dy­tään ter­van­polt­toon.

– Ter­van­pol­tos­ta kiin­nos­tu­neet voi­vat ol­la mi­nuun roh­ke­as­ti yh­tey­des­sä pu­he­li­mit­se 044 236 0263 tai hol­lo­lan­ta­lo­mu­seo@gmail.com. Va­paa­eh­toi­sia ote­taan ilol­la mu­kaan, Kari Rau­ha ker­too.

Et­sin­näs­sä on muun mu­as­sa ko­lo­a­mis­ko­ne, jol­la saa­tai­siin kuo­rit­tua män­nyt kuu­den met­rin kor­keu­teen as­ti.

– Ko­nei­ta ei kas­va puis­sa, vaan sel­lai­nen täy­tyi­si tai­ta­van Pel­le Pe­lot­to­man ra­ken­nel­la.

Kari Rauhalla on etsinnässä on muun muassa koloamiskone, jolla saataisiin kuorittua männyt kuuden metrin korkeuteen asti. Kuva: Tuula Ijäs

Kari Rauhalla on etsinnässä on muun muassa koloamiskone, jolla saataisiin kuorittua männyt kuuden metrin korkeuteen asti. Kuva: Tuula Ijäs

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover