JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nettisivuoston miestenilta.fi ylläpidossa mukana olevat Lauri Tuomisto, Esa Hietaniva ja Retsi Salonen tulevat jakamaan palovaroittimia. Kuva: Markku Lehtinen

Nettisivuoston miestenilta.fi ylläpidossa mukana olevat Lauri Tuomisto, Esa Hietaniva ja Retsi Salonen tulevat jakamaan palovaroittimia. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Seurakunnat lahjoit­tavat asukkaille palo­va­roit­timia

27.11.2020
Markku Lehtinen

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ja -suo­si­tuk­set vai­kut­ta­vat täs­sä ju­tus­sa mai­nit­tui­hin ai­ka­tau­lui­hin. Ai­na­kin Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä on pe­ruut­ta­nut pa­lo­va­roit­ti­mien ja­ko­ti­lai­suu­den 1.12.2020.

Kirk­ko­hal­li­tus on jo use­am­man vuo­den ajan lah­joit­ta­nut pa­lo­va­roit­ti­mia eri puo­lil­le maa­tam­me. Nyt vuo­ros­sa on Päi­jät-Häme. Kaik­ki­aan pa­lo­va­roit­ti­mia on tän­ne saa­tu 1000 kap­pa­let­ta.

Ja­ke­lus­ta vas­taa­vat eri seu­ra­kun­tien va­paa­eh­toi­set, joi­ta yh­dis­tää verk­ko­si­vus­to mies­te­nil­ta.fi.

– Pa­lo­va­roit­ti­men saa, jos ha­ki­jal­la ei sitä ole, tai jo ole­mas­sa ole­va va­roi­tin on van­hen­tu­nut, siis ol­lut käy­tös­sä yli kym­me­nen vuot­ta, Ret­si Sa­lo­nen Lau­neen mies­ten­pii­ris­tä ker­too.

– Olem­me ai­ka­naan ker­to­neet Kirk­ko­hal­li­tuk­sel­le pal­ve­lu­si­vus­tos­tam­me mies­te­nil­ta.fi, ja sil­tä poh­jal­ta saim­me hoi­taak­sem­me pa­lo­va­roit­ti­mien ja­ke­lun, si­vus­ton yl­lä­pi­dos­sa mu­ka­na ole­va Esa Hie­ta­ni­va ker­too.

Pa­lo­va­roit­ti­men asen­ta­mi­nen asun­toon vaa­tii ki­pu­a­mi­sen ka­ton ra­jaan. Lah­des­sa mies­ten va­paa­eh­tois­ryh­mä Ma­ri­an Lei­jo­nat on lu­pau­tu­nut asen­ta­maan va­roit­ti­met hen­ki­löil­le, jot­ka ei­vät it­se teh­tä­väs­tä suo­riu­du. Lei­jo­nien yh­teys­tie­dot saa Ma­ri­an Kam­ma­ril­ta sa­mal­la kun ha­kee pa­lo­va­roit­ti­men.

Pa­lo­va­roit­ti­mia on ra­jat­tu mää­rä, jo­ten ja­ke­lu päät­tyy, kun va­roit­ti­met lop­pu­vat.

Pa­lo­va­roit­ti­mi­nen ja­ko­pai­kat ja -ajat:

Ti 1.12.2020:

Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta: Kär­kö­län Jär­ve­lä, Au­rin­ko­to­ri klo 12–14; Hä­meen­kos­ki, Ys­tä­vän­kul­ma, Kes­kus­tie 29 klo 9.30–13; Pa­das­jo­ki, K-Mar­ke­tin piha, Kaup­pa­tie 1 klo 13–14.30.

Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä: Lah­ti, Ma­ri­an kam­ma­ri, Va­pau­den­ka­tu 6 klo 10–15; Nas­to­la, Mis­si­o­kaup­pa, La­tu­rin­tie 1 klo 11–17.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­ta: Har­to­lan kirk­ko­her­ran­vi­ras­to, Kirk­ko­tie 2 ja Sys­män kirk­ko­her­ran­vi­ras­to, Uo­tin­tie 7 klo 9–12.

La 5.12.2020:

Asik­ka­lan seu­ra­kun­ta, Vääk­sy, Mai­jan kam­ma­ri, Rust­hol­lin­tie 4 klo 10–12.

Lue lisää aiheesta