JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Seeli Toivio on lahtelainen sellisti ja mezzosopraano, joka on konsertoinut laajasti myös ulkomailla. Kuva: Markku Lehtinen

Seeli Toivio on lahtelainen sellisti ja mezzosopraano, joka on konsertoinut laajasti myös ulkomailla. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Seeli ja sellot – hyvin soitettuna akustisen ja sähkösellon ääniä on vaikea erottaa toisistaan

6.7.2020
Markku Lehtinen

Ke­sän mit­taan kol­mes­sa seu­ra­kun­nas­sa saa­daan naut­tia See­li Toi­vi­on kon­ser­teis­ta. Hä­nen li­säk­seen eri kon­ser­teis­sa on mu­ka­na myös mui­ta esiin­ty­jiä. See­li Toi­vio on lah­te­lai­nen sel­lis­ti, joka on kon­ser­toi­nut laa­jas­ti myös ul­ko­mail­la, ku­ten Kes­ki-Eu­roo­pas­sa, Ja­pa­nis­sa ja USA:ssa. Hä­nen lu­kui­siin le­vy­tyk­siin­sä lu­keu­tuu ko­ko­nais­le­vy­tys kai­kis­ta J. S. Bac­hin kuu­des­ta sel­lo­sar­jas­ta. Sel­lon ja säh­kö­sel­lon soit­ta­mi­sen li­säk­si hän lau­laa ää­ni­a­la­naan mez­zo­sop­raa­no.

Toi­vi­on ke­sän kirk­ko­kon­sert­tien sar­ja käyn­nis­tyy Kär­kö­läs­sä. Toi­vio ku­vaa kon­sert­tia, et­tä sii­nä sel­lo soi, harp­pu he­li­see ja li­säk­si oh­jel­mas­sa kuul­laan muun mu­as­sa oop­pe­ra-aa­ri­oi­ta. Hei­no­lan kon­ser­tis­sa lau­lut ovat pää­o­sas­sa. Lau­luis­sa on voi­maa ja vah­va tun­nel­ma, Toi­vio ku­vai­lee. Hol­lo­lan kon­ser­tis­sa kuul­laan Toi­vi­on soit­ta­ma­na pe­rin­tei­sen sel­lon li­säk­si myös hie­man har­vi­nai­sem­paa soi­tin­ta eli säh­kö­sel­loa. Toi­vio ker­too, et­tä hy­vin soi­tet­tu­na säh­kö­sel­lon ja pe­rin­tei­sen akus­ti­sen sel­lon ää­niä on var­sin vai­kea erot­taa toi­sis­taan. Soit­ta­jal­ta säh­kö­sel­lo vaa­tii tark­kuut­ta, sil­lä säh­köi­ses­ti vah­vis­tet­tu soi­tin tois­taa vä­häi­sim­mät­kin kos­ke­tuk­set.

Myös syys­kau­den ka­len­te­ris­sa on kirk­ko­kon­sert­te­ja Lah­den seu­dul­la: syk­syl­lä Jout­jär­ven kir­kos­sa sekä jou­lun ai­kaan Hol­lo­las­sa So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa sekä Ris­tin­kir­kos­sa ja Muk­ku­lan kir­kos­sa.

Pe 24.7. klo 19 Kär­kö­län kir­kos­sa sel­lon, lau­lun ja har­pun il­ta. See­li Toi­vio sel­lo, Lily-Mar­le­ne Puu­sepp harp­pu, Kir­si Skantz-Vil­ja­kai­nen lau­lu. Oh­jel­ma 15 eu­roa. Ti 28.7. klo 18 Hei­no­lan kir­kos­sa sel­lon ja lau­lun il­ta. See­li Toi­vio sel­lo ja mez­zo­sop­raa­no, Juk­ka Ta­bell urut ja pi­a­no. Oh­jel­ma 15 eu­roa, kä­teis­mak­su. Su 2.8. klo 18 Hol­lo­lan So­vi­tuk­sen­kir­kos­sa See­li Toi­vi­on mu­siik­ki-il­ta. Tun­nin mit­tai­ses­sa kon­ser­tis­sa kuul­laan niin säh­kö­sel­loa, sel­loa kuin lau­lu­a­kin. Va­paa pää­sy, oh­jel­ma 15 eu­roa (kä­tei­nen).

Lue lisää aiheesta