JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

"Pienilläkin teoilla voi vaikuttaa" – Launeen seurakunnan tapah­tu­massa yhdis­tel­lään ympäristön, taiteen ja toivon näkökulmia

2.9.2020
Markus Luukkonen

Lau­neen kir­kol­la vie­te­tään 12. syys­kuu­ta Toi­von ja tai­teen yö­tä. Lau­neen seu­ra­kun­nan jär­jes­tä­mäs­sä il­las­sa on lu­vas­sa mo­nen­lais­ta tai­det­ta mu­sii­kis­ta ru­noi­hin ja ku­va­tai­tee­seen.

– Meil­lä on ym­pä­ris­tö­tee­ma, ja sii­hen liit­tyy vah­vas­ti toi­von ja tai­teen yh­teys. Maa­il­mas­sa, jos­sa eläm­me, ym­pä­ris­tö­a­si­ois­ta pu­hu­taan usein synk­kään sä­vyyn. Täl­lä ta­pah­tu­mal­la tee­maan ha­lu­taan tuo­da kris­til­li­nen toi­von nä­kö­kul­ma. Pie­nil­lä­kin te­oil­la voi vai­kut­taa. Toi­von ja po­si­tii­vis­ten nä­kö­kul­mien yl­lä­pi­to on eri­tyi­sen tär­ke­ää nyt ko­ro­nan ai­kaan, ker­too vs. kap­pa­lai­nen Mai­ja-Reet­ta Ka­ta­jis­to.

Ka­ta­jis­ton li­säk­si työ­ryh­mään kuu­lu­vat kant­to­ri Jo­han­na Suo­ma­la, di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä An­ne-Mari An­ders­son, per­he­työn­te­ki­jä Min­na Tuo­mi­nen sekä mit­ta­va jouk­ko seu­ra­kun­ta­lai­sia.

Oh­jel­maa on run­saas­ti. Kir­kos­sa on An­ne Ran­ta­sen tai­de­näyt­te­ly, ja myös Tai­de­päi­vä­ko­ti Sa­ta­kie­len lap­set val­mis­te­le­vat ym­pä­ris­tö­ai­hei­sen näyt­te­lyn. Il­lan ai­ka­na jär­jes­te­tään mo­der­nin kal­lig­ra­fi­an työ­pa­ja sekä Bib­le Jour­na­ling, erään­lai­nen raa­ma­tun­lu­kua ja päi­vä­kir­jan pi­toa yh­dis­te­le­vä as­kar­te­lu­muo­to. Il­lan ai­ka­na on lu­vas­sa myös mu­siik­kia, har­tauk­sia sekä pie­nois­näy­tel­mä, jos­sa kä­si­tel­lään ver­taus­ku­val­li­ses­ti ih­mi­sen ja luo­ma­kun­nan suh­det­ta. Ke­vääl­lä avat­tu ru­kous­hel­mi­pol­ku on käy­tös­sä, ja lap­sil­le on luon­to­ras­tit.

Yh­teis­työ­kump­pa­ni­na on Lah­ti – Eu­roo­pan ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki 2021 -han­ke. Green Lah­ti -pis­teel­lä voi miet­tiä ym­pä­ris­tö­te­ko­ja, joi­ta voi to­teut­taa seu­ra­kun­ta­na tai kris­tit­tyi­nä. Jä­te­neu­von­taa­kin an­ne­taan. Herk­ku­suil­le on lu­vas­sa voh­ve­li­kah­vi­la. Mak­su on va­paa­eh­toi­nen, ja mu­kaan voi ot­taa sen mu­kai­ses­ti kä­teis­tä. Ta­pah­tu­ma py­ri­tään vie­mään läpi myös pik­ku­sa­tees­sa, jo­ten osal­lis­tu­jan on hyvä huo­mi­oi­da sään­mu­kai­nen va­rus­tus.

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia on tuo­nut jär­jes­te­lyi­hin haas­tei­ta. Näyt­te­lyt ja kal­lig­ra­fi­an työ­pa­ja pi­de­tään si­sä­ti­lois­sa, mut­ta muu­ten py­ri­tään ole­maan ul­ko­sal­la Lau­neen kir­kon ton­til­la.

– Tur­val­li­suu­teen on kiin­ni­tet­ty pal­jon huo­mi­o­ta, lu­paa Ka­ta­jis­to.

Toi­von ja tai­teen yö Lau­neen kir­kol­la la 12.9. klo 17–22.

Lue lisää aiheesta