JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lahden seura­kun­tien keskus­te­lu­sarja tarttuu luontoon – "Rikkoo tarkoi­tuk­sella klassista kirkollista puhetta"

18.2.2021
Teemu Leppänen

Osa­na Lah­den ym­pä­ris­tö­pää­kau­pun­ki­vuot­ta Lah­den seu­ra­kun­tien Pu­het­ta py­häs­tä -ta­pah­tu­mat kä­sit­te­le­vät luon­toa ja ym­pä­ris­töä.

Lah­den kau­pun­gin­kir­jas­ton kans­sa yh­teis­työs­sä jär­jes­tet­tä­vä kes­kus­te­lu- ja lu­en­to­sar­ja poh­jau­tuu vie­rai­li­joi­hin, jot­ka ovat tul­leet tun­ne­tuk­si omal­la alal­laan ja jois­ta osal­la on si­tei­tä myös Päi­jät-Hä­mee­seen.

– Aja­tuk­se­na on saa­da tuo­rei­ta, raik­kai­ta ja myös tut­ki­muk­seen poh­jau­tu­via nä­kö­kul­mia sii­tä, mitä kris­tit­ty­jen ja kris­til­lis­ten yh­tei­sö­jen on hyvä tie­dos­taa ym­pä­ris­tö­a­si­ois­ta, ker­too Lah­den seu­ra­kun­tien ym­pä­ris­tö­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja Kai Hent­to­nen.

– Sar­jas­sa käy­dään hen­ki­löi­den kaut­ta kes­kus­te­lua, joka rik­koo tar­koi­tuk­sel­la klas­sis­ta kir­kol­lis­ta pu­het­ta. Myös ylei­sö pää­see esiin­ty­jien kans­sa kes­kus­te­le­maan.

Ke­vät­kau­den aloit­taa Riik­ka Kai­ho­vaa­ran ja Mika K.T. Pa­ju­sen kes­kus­te­lu py­häs­tä, hen­ki­syy­des­tä ja hen­gel­li­syy­des­tä.

Kai­ho­vaa­ra on toi­mit­ta­ja, kir­jai­li­ja ja do­ku­men­ta­ris­ti, joka ker­too haa­vei­le­van­sa oma­va­rai­suu­des­ta ja tun­tee vie­raan­tu­neen­sa si­vi­li­saa­ti­os­ta.

– Vaik­ka olen ag­nos­tik­ko, tun­nis­tan it­ses­sä­ni hen­gel­li­syy­den kai­puun, tar­peen am­men­taa mer­ki­tyk­sel­li­syyt­tä ja voi­maa py­häs­tä. Ei ole suur­ta mer­ki­tys­tä, mis­tä tra­di­ti­os­ta py­hyy­den ko­ke­muk­sen­sa am­men­taa. Us­kon, et­tä poh­jim­mil­taan kaik­ki on yh­tä. Mi­nul­le luon­to on pyhä, ja vil­liys sen hen­ki, Kai­ho­vaa­ra ku­vai­lee.

Pa­ju­nen on akaa­lai­nen te­o­lo­gi­an toh­to­ri, sekä lu­te­ri­lai­sen et­tä ang­li­kaa­ni­sen kir­kon pap­pi, joka on eri­kois­tu­nut hil­jai­suu­den, hen­gel­li­syy­den ja py­hän ko­ke­mi­sen ky­sy­myk­siin.

– Py­hää ei voi ra­ja­ta vain jol­le­kin osa-alu­eel­le tai tuon­puo­lei­seen. Se vai­kut­taa kaik­keen ja kai­kes­sa myös sil­loin, kun sii­tä ei pu­hu­ta, sa­noo Pa­ju­nen.

Ym­pä­ris­tö­a­si­at he­rät­tä­vät myös mo­nen­lai­sia tun­tei­ta syyl­li­syy­des­tä yl­pey­teen sekä su­rus­ta hel­po­tuk­seen. Huh­ti­kuus­sa tie­to­kir­jai­li­ja, do­sent­ti Panu Pih­ka­la lu­en­noi ym­pä­ris­tö­tun­teis­ta.

Syk­syl­le on suun­nit­teil­la eku­mee­nis­ta pu­het­ta luon­nos­ta.

– Ta­voit­tee­na on saa­da eri kirk­ko­kun­tien nä­ke­myk­siä esil­le ym­pä­ris­tö­a­si­ois­sa, Hent­to­nen ker­too.

Toi­nen syk­syn tee­mois­ta on luon­non­tie­de, kos­mo­lo­gia sekä kriit­ti­nen us­kon­to­poh­dis­ke­lu, jol­loin yh­den ti­lai­suu­den pi­tää Kari Enq­vist.

Pu­het­ta py­häs­tä – ym­pä­ris­tö­ai­hei­set lu­en­not Lah­den kau­pun­gin­kir­jas­ton au­di­to­ri­os­sa klo 18. Ke­vät­kau­si: Ke 24.2. Riik­ka Kai­ho­vaa­ra ja Mika Pa­ju­nen. Ke 14.4. Panu Pih­ka­lan lu­en­to: ”Ym­pä­ris­tö ja tun­teet: lah­te­lais­ta ym­pä­ris­töyl­peyt­tä?” Ti­lai­suu­det pi­de­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan lä­hi­ta­pah­tu­mi­na. Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set voi­vat siir­tää ne ko­ko­naan verk­koon.

Lue lisää aiheesta