JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lahden seurakuntayhtymä järjestää Joulukylää yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Kuva vuodelta 2018. Kuva: Samuli Ikäheimo

Lahden seurakuntayhtymä järjestää Joulukylää yhdessä Lahden kaupungin kanssa. Kuva vuodelta 2018. Kuva: Samuli Ikäheimo

Samuli Ikäheimo

Lahden Joulukylän myyn­ti­mök­kejä kysytty aiempaa enemmän

23.11.2020
Markus Luukkonen

Vaik­ka ajat ovat ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an ta­kia haas­ta­vat, Lah­den Jou­lu­ky­lää suun­ni­tel­laan lä­hes en­ti­seen mal­liin.

Lah­den Jou­lu­ky­lä avaa tänä vuon­na port­tin­sa lau­an­tai­na 12. jou­lu­kuu­ta ja on avoin­na jopa ta­val­lis­ta pi­dem­pään eli 22. jou­lu­kuu­ta saak­ka. Lah­den kaup­pa­to­ril­le ra­ken­net­ta­vas­sa Jou­lu­ky­läs­sä ai­o­taan huo­leh­tia tar­kas­ti kä­vi­jöi­den ja jär­jes­tä­jien ter­vey­des­tä ja tur­val­li­suu­des­ta sekä nou­dat­taa vi­ra­no­mais­ten an­ta­mia oh­jei­ta. Mi­kä­li epi­de­mi­a­ti­lan­ne ke­hit­tyy Lah­den alu­eel­la vie­lä huo­nom­paan suun­taan, jär­jes­tä­jät va­rau­tu­vat myös no­pei­siin muu­tok­siin.

– Jou­lu­ky­lä py­ri­tään to­teut­ta­maan niin pit­käl­le kuin mah­dol­lis­ta sen kal­tai­se­na kuin en­nen­kin. Tänä omi­tui­se­na vuo­te­na ha­lu­am­me eri­tyi­ses­ti pi­tää elä­myk­sis­tä kiin­ni, ker­too Jou­lu­ky­län emän­tä, Lah­den kau­pun­gin ta­pah­tu­ma­pääl­lik­kö In­ke­ri Määt­tä.

Myyn­ti­mök­ke­jä on Mää­tän mu­kaan va­rat­tu enem­män kuin ai­em­pi­na vuo­si­na.

Las­ten Jou­lu­ky­lä ra­ken­tuu myös tänä vuon­na, ja jou­lu­puk­ki­kin on ta­vat­ta­vis­sa. Mää­tän mu­kaan uu­sil­le esiin­ty­jil­le on vie­lä ti­laa, ja ha­luk­kaat voi­vat il­moit­tau­tua ta­pah­tu­man verk­ko­si­vu­jen kaut­ta. Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män ko­das­sa ei sen si­jaan ole poik­keuk­sel­li­ses­ti suo­sit­tua glö­gi­tar­joi­lua, sil­lä ruuh­kau­tu­mis­ta ha­lu­taan vält­tää.

Ta­pah­tu­man pap­pi Reet­ta Kal­teen­mä­ki pai­not­taa Jou­lu­ky­län ko­ko­a­vaa luon­net­ta.

– Moni kai­paa nyt yh­tei­söl­li­syyt­tä. Toi­von, et­tä Jou­lu­ky­län kaut­ta on­nis­tum­me luo­maan yh­tei­siä ko­ke­muk­sia, vaik­ka ajat ovat poik­keuk­sel­li­set. Jou­lun sa­no­ma on sama tä­nä­kin vuon­na.

Jou­lu­ky­län pää­jär­jes­tä­jät ovat Lah­den kau­pun­ki ja Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä.

Lah­den Jou­lu­ky­lä kaup­pa­to­ril­la 12.–22.12. Oh­jel­ma­tie­to­ja päi­vi­te­tään osoit­tees­sa www.lah­den­jou­lu­ky­la.fi.

Lue lisää aiheesta