JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"On ollut virkistävää harjoitella enemmän. Se on erittäin hyödyllistä oman soittotaidon ylläpidon kannalta", Marjukka Liimatainen kertoo. Kuva: Markku Lehtinen

"On ollut virkistävää harjoitella enemmän. Se on erittäin hyödyllistä oman soittotaidon ylläpidon kannalta", Marjukka Liimatainen kertoo. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Kesä­päi­visin kuullaan musiikkia Ristin­kir­kosta – seuraaminen onnistuu paikan päällä tai verkossa

18.5.2020
Markku Lehtinen

Kesä tu­lee tä­nä­kin vuon­na, ja sen myö­tä Ris­tin­kir­kos­sa al­ka­vat jo pe­rin­tei­set Ke­sä­päi­vän mu­siik­ki­het­ket. Joka tors­tai­na kel­lo 12 pi­det­tä­viin ti­lai­suuk­siin on tä­nä­kin vuon­na va­paa pää­sy, jos ke­säl­lä voi­mas­sa ole­vat ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ei­vät sitä es­tä. Joka ta­pauk­ses­sa kon­ser­tit vä­li­te­tään suo­ri­na lä­he­tyk­si­nä, joi­hin link­ki tu­lee Lah­den seu­ra­kun­ta­yh­ty­män net­ti­si­vul­le.

Hie­man al­le puo­len tun­nin mit­tai­set mu­siik­ki­het­ket koos­tu­vat yleen­sä soit­to- ja lau­lu­e­si­tyk­sis­tä. Toi­si­naan ylei­sö­kin pää­see ää­neen osal­lis­tu­mal­la yh­teis­lau­lui­hin.

Ke­sä­kuun alus­sa en­sim­mäi­ses­sä mu­siik­ki­het­kes­sä esiin­ty­vät Au­ro­ra Ikä­val­ko ja Mar­juk­ka Lii­ma­tai­nen.

Lii­ma­tai­nen ker­too, et­tä lu­vas­sa on lau­lua ja ur­ku­mu­siik­kia.

– Ai­na­kin soi­tan J.S. Bac­hin Doo­ri­sen Toc­ca­tan (BWV 538). Se on mi­nul­le ihan uu­si kap­pa­le, jota en ole ai­kai­sem­min it­se soit­ta­nut. Aloi­tin sen har­joit­te­lun maa­lis­kuus­sa, kun ko­ro­na­ra­joi­tuk­set tu­li­vat voi­maan ja työt muu­ten hil­je­ni­vät esi­mer­kik­si kuo­ro­jen osal­ta. On­kin ol­lut vir­kis­tä­vää har­joi­tel­la enem­män ja työs­tää soit­to­tek­ni­ses­ti vaa­ti­vam­paa kap­pa­let­ta kuin yleen­sä. Ja se on erit­täin hyö­dyl­lis­tä oman soit­to­tai­don yl­lä­pi­don kan­nal­ta, Mar­juk­ka Lii­ma­tai­nen ker­too.

Ke­sä­päi­vän mu­siik­ki­het­kiä on Ris­tin­kir­kos­sa vie­tet­ty vuo­des­ta 2014.

Ke­sä­päi­vän mu­siik­ki­het­ki Ris­tin­kir­kos­sa tors­tai­sin klo 12. Suo­ra lä­he­tys seu­ra­kun­ta­yh­ty­män Fa­ce­book-si­vul­la, link­ki ös osoit­tees­ta lah­den­seu­ra­kun­nat.fi. 4.6. Mar­juk­ka Lii­ma­tai­nen ja Au­ro­ra Ikä­val­ko, 11.6. Kim­mo Puu­ne­nä, 18.6. Jo­han­na Suo­ma­la ja Jus­si Kel­ta­kan­gas, 25.6. San­na­ma­ria Sal­li ja An­na-Mai­ja Vir­ta­nen, 2.7. An­na-Mai­ja Vir­ta­nen, 9.7. Lau­ri Töld­sepp, 16.7. Jo­han­na To­rik­ka, 23.7. Han­ne­le Kos­ki­nen ja Lau­ri Palo, 30.7. Mar­jaa­na ja Mat­ti Tu­ru­nen.

Lue lisää aiheesta