JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nepalilainen Sarita Gautam sai Naisten Pankin osuuskuntalainaa kiiviviljelmälleen. Kuva: Naisten Pankki / Maria Miklas

Nepalilainen Sarita Gautam sai Naisten Pankin osuuskuntalainaa kiiviviljelmälleen. Kuva: Naisten Pankki / Maria Miklas

Naisten Pankki / Maria Miklas

Kävele naiselle ammatti – Lahti mukana vuosit­tai­sessa Naisten Pankin käve­ly­tem­pauk­sessa

31.8.2020
Markus Luukkonen

Lah­des­sa jär­jes­te­tään sun­nun­tai­na 6.9. kä­ve­ly­tem­paus, jon­ka tar­koi­tuk­se­na on ke­rä­tä va­ro­ja hau­rai­den mai­den nais­ten hy­väk­si. Tem­pauk­sen ta­ka­na on Nais­ten Pank­ki.

Lah­des­sa kä­vel­lään kah­dek­sat­ta ker­taa, täl­lä ker­taa ta­vu­seik­kai­lu­na. Tur­val­li­suus­syis­tä kä­ve­ly teh­dään yk­sin, kak­sin tai pien­ryh­mäs­sä oman ai­ka­tau­lun mu­kaan ta­vu­ja kes­kus­tan näy­teik­ku­nois­ta et­sien. Kar­tan voi nou­taa Nais­ten Pan­kin pis­teel­tä Kuk­ka­piin edes­tä (Hä­meen­ka­tu 14) ta­pah­tu­ma-ai­ka­na klo 11–16.

Rei­tin voi kul­kea mis­sä jär­jes­tyk­ses­sä ta­han­sa. Ta­vuis­ta muo­dos­tuu lau­se, joka liit­tyy Nais­ten Pank­kiin. Ta­pah­tu­maan ovat kaik­ki ter­ve­tul­lei­ta. Lah­joi­tuk­set teh­dään ver­kos­sa www.nais­ten­pank­ki.fi/ka­ve­le-nai­sel­le-am­mat­ti tai Nais­ten Pan­kin pis­teel­lä.

– On hie­noa, et­tä tä­nä­kin vuon­na voim­me jär­jes­tää Lah­des­sa kä­ve­ly­tem­pauk­sen tur­va­oh­jeet huo­mi­oi­den. Nyt jos kos­kaan jo val­miik­si hau­raas­sa ase­mas­sa ole­vat nai­set tar­vit­se­vat rin­nal­la kul­ki­joi­ta. Kou­lu­tus ja oma am­mat­ti tuo tur­vaa ja myös hei­dän per­hei­den­sä hy­vin­voin­ti pa­ra­nee. Toi­vot­ta­vas­ti lah­te­lai­set läh­te­vät jäl­leen liik­keel­le kä­ve­le­mään nai­sil­le pa­rem­paa tu­le­vai­suut­ta, sa­noo Nais­ten Pank­ki Lah­den ve­tä­jä Ai­ri Nie­mi­nen.

Kir­kon Ul­ko­maa­na­pu tu­kee Nais­ten Pan­kin va­paa­eh­tois­ver­kos­ton toi­min­taa, hal­lin­noi va­ro­ja sekä to­teut­taa va­rain­han­kin­taa.

Lue lisää aiheesta