JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Viimeinen ehtoollinen. Tätä kohtausta ei kokoontumisrajoitteiden takia päästy videoimaan osaksi pääsiäisen jumalanpalveluksia. Kuva: Markku Lehtinen

Viimeinen ehtoollinen. Tätä kohtausta ei kokoontumisrajoitteiden takia päästy videoimaan osaksi pääsiäisen jumalanpalveluksia. Kuva: Markku Lehtinen

Joutjärven Via Dolorosa – iso näytelmä siirtyi kivi­jal­ka­kir­kosta verkkoon

6.4.2020
Janne Urpunen

Pää­si­äi­se­nä Ah­ti­a­lan seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa ja Jout­jär­ven kir­kos­sa oli mää­rä esit­tää Jee­suk­sen vii­mei­sis­tä kär­si­myk­sis­tä ker­to­vaa näy­tel­mää. Ko­ro­na­e­pi­de­mia pi­la­si suun­ni­tel­man.

– Pet­ty­mys ryh­mäs­sä oli mel­koi­nen, kun tuli tie­to, et­tä näy­tel­mää ei voi­da esit­tää. En­si-il­ta siir­tyy vuo­del­la. Eh­dim­me har­joi­tel­la niin pe­rus­teel­li­ses­ti, et­tä näy­tel­mä on en­si ke­vää­nä esi­tys­kun­nos­sa var­mas­ti pie­nel­lä pa­laut­te­lul­la ja ver­ryt­te­lyl­lä, oh­jaa­ja Ter­hi Vuo­ris­to-Mik­ko­la ker­too.

Osaa työs­tä voi­daan hyö­dyn­tää jo tänä ke­vää­nä.

– Ku­vaam­me koh­tauk­sia näy­tel­mäs­tä lii­tet­tä­väk­si osak­si Jout­jär­ven pää­si­äis­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia. Jo­kai­ses­sa ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa esi­te­tään päi­vän saar­naan liit­ty­vä noin vii­si­mi­nuut­ti­nen koh­taus.

Ju­ma­lan­pal­ve­luk­set vi­de­oi­daan il­man ylei­söä, kos­ka jouk­ko­ko­koon­tu­mi­set ovat vi­ruk­sen ta­kia pan­nas­sa.

– Myös näy­tel­mä­koh­taus­ten ku­vauk­sis­sa nou­da­te­taan kaik­kia oh­jei­ta ja ko­koon­tu­mis­sään­tö­jä.

Koh­tauk­sis­sa esiin­ty­jiä on vain mur­to-osan al­ku­pe­räi­ses­tä 27 hen­ki­lön ryh­mäs­tä. Pu­he­roo­leis­sa ovat Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan pap­pi Tuo­mas Luo­ma (Jee­sus), sun­tio An­na Jä­kä­lä (Ma­ria Mag­da­lee­na), nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Tero Löf­berg (Pie­ta­ri), pap­pi Erk­ki Su­ho­nen (sa­dan­pää­mies) sekä vah­vis­tus Pa­das­jo­el­ta Esa Pyyk­kö (en­ke­li).

Ter­hi Vuo­ris­to-Mik­ko­la ha­lu­aa teh­dä Jee­suk­sen kär­si­mys­ker­to­muk­sen nä­ky­väk­si ny­kyih­mi­sil­le.

– Tuom­me pää­si­äi­sen ydin­sa­no­man vi­su­aa­li­ses­ti esil­le. Mo­net Raa­ma­tun ta­pah­tu­mat ovat lo­pul­ta hy­vin ar­ki­sia. Ei­vät mi­ten­kään vai­ke­a­sel­koi­sia. Sa­man­lai­sia asi­oi­ta ta­pah­tuu ny­ky­ään, vaik­ka Jee­sus ei ole­kaan tääl­lä nä­ky­väs­sä muo­dos­sa, hän sa­noo.

Vi­de­oi­dut ju­ma­lan­pal­ve­luk­set Jout­jär­ven kir­kos­ta Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan Fa­ce­book-si­vuil­la kii­ras­tors­tai­na kel­lo 19 sekä pit­kä­nä­per­jan­tai­na ja pää­si­äis­sun­nun­tai­na kel­lo 10.

Lue lisää aiheesta