JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Menot

Joulu tulee koronasta huolimatta – "Nyt avautuu mahdol­li­suus löytää jotain uutta"

"Nyt voisi olla aineettomien lahjojen joulu", ehdottaa Elisa Linkola Launeen kirkon seimiasetelman äärellä. Kuva: Markku Lehtinen

"Nyt voisi olla aineettomien lahjojen joulu", ehdottaa Elisa Linkola Launeen kirkon seimiasetelman äärellä. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

14.12.2020
Markku Lehtinen

Ko­ro­na teki sen taas. Vii­me ke­vään ta­paan suu­rin osa seu­ra­kun­tien toi­min­nas­ta on seu­rat­ta­vis­sa vain in­ter­ne­tin kaut­ta, tai sit­ten ne on ko­ko­naan pe­rut­tu.

Edes­sä on siis to­tu­tus­ta ko­vas­ti poik­ke­a­va jou­lu.

Mes­sut ja ju­ma­lan­pal­ve­luk­set to­teu­te­taan ai­na­kin 4.1.2021 as­ti il­man läs­nä ole­vaa seu­ra­kun­taa. Seu­ra­kun­tien jär­jes­tä­mät ylei­sö­ta­pah­tu­mat ovat tau­ol­la sa­man ajan. Lah­des­sa pe­rin­tei­siä jou­lu­aa­ton hau­taus­maa­kul­je­tuk­sia ei tänä vuon­na jär­jes­te­tä.

Poik­keuk­sel­li­sen ti­lan­teen vuok­si seu­ra­kun­nat to­teut­ta­vat usei­ta verk­ko­lä­he­tyk­siä. Tar­kem­mat tie­dot niis­tä kan­nat­taa kat­soa seu­ra­kun­tien net­ti­si­vuil­ta sekä täs­tä leh­des­tä.

Mut­ta pi­hal­la saa liik­kua. Mo­nen seu­ra­kun­nan kir­kon tai muun kiin­teis­tön edes­tä saa­tat löy­tää esi­mer­kik­si sei­mi­a­se­tel­man. Lah­des­sa kirk­ko­jen pi­hoil­la voi tu­tus­tua jou­lu­pol­kui­hin. Kan­nat­taa myös kat­soa, mil­loin ko­ti­kir­kon ovet ovat jou­lu­na au­ki.

– Asi­oi­den ta­pah­tu­es­sa eri ta­val­la kuin en­nen, avau­tuu mah­dol­li­suus löy­tää jo­tain uut­ta, Lau­neen seu­ra­kun­nan joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Eli­sa Lin­ko­la to­te­aa.

Hän jat­kaa, et­tä jo­ku­nen vuo­si sit­ten hei­dän per­hees­sä oli van­hem­pien työ­ti­lan­tees­ta joh­tu­en to­tu­tus­ta poik­ke­a­va jou­lu. Jou­lua vie­tet­tiin ko­das­sa nuo­ti­o­tu­len lois­tees­sa. Lah­jak­si jo­kai­nen an­toi to­sil­leen tie­don sii­tä, mis­tä ha­lu­aa kiit­tää.

– Jou­lun jäl­keen lap­set oli­vat iloi­sia sii­tä, et­tä he sai­vat an­taa toi­sil­leen mer­ki­tyk­sel­li­sen jou­lun.

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mi­an ra­joit­ta­es­sa suu­res­ti ko­koon­tu­mi­sia yh­teen, nyt voi­si ol­la ai­neet­to­mien lah­jo­jen jou­lu.

– An­taa voi vaik­ka kii­tok­sen sekä ot­taa ys­tä­viin ja su­ku­lai­siin yh­teyt­tä soit­ta­mal­la tai muil­la säh­köi­sen vies­tin­nän ka­na­vil­la. Lä­hei­sel­le kan­nat­taa vaik­ka ker­toa, mik­si olet mi­nul­le tär­keä, Eli­sa Lin­ko­la poh­tii.

Ei siis kan­na­ta jää­dä sur­kut­te­le­maan sitä mitä puut­tuu, vaan näh­dään mitä meil­lä on.

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover