JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kuvaaja: Markku Lehtinen

Kuvaaja: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Hara­voin­ti­tal­koot keräävät kymmeniä ihmisiä Hartolan hautaus­maalle

19.10.2020
Markku Lehtinen

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan Har­to­lan hau­taus­maa siis­ti­tään tal­vi­kun­toon ha­ra­voin­ti­tal­koil­la. Tal­koot al­ka­vat 26.10. klo 8, mut­ta mu­kaan voi tul­la myö­hem­min­kin, riip­pu­en ihan omas­ta ai­ka­tau­lus­ta. Ruo­kai­lu seu­ra­kun­ta­ta­lol­la on puo­lil­ta päi­vin. Tal­koot päät­ty­vät il­ta­päi­väl­lä, mut­ta lo­pet­taa voi sil­loin, kun sil­tä tun­tuu. Toi­si­naan ah­ke­rim­mat tal­koo­lai­set ovat jat­ka­neet työ­tään hä­mä­rän tu­loon as­ti.

Har­to­lan hau­taus­maal­la ha­ra­voin­ti­tal­koi­ta on jär­jes­tet­ty joka ke­vät ja syk­sy jo vuo­si­kym­men­ten ajan.

Tai­ni­on­vir­ran seu­ra­kun­nan ta­lous­pääl­lik­kö Tar­ja Uus­ta­lo ker­too, et­tä hau­taus­maan yl­lä­pi­dos­sa tal­koot ovat kor­vaa­ma­ton apu. Seu­ra­kun­nan omat työn­te­ki­jät ei­vät mil­lään pys­tyi­si il­man va­paa­eh­tois­ten pa­nos­ta pi­tä­mään kun­nos­sa hie­man yli kuu­den heh­taa­rin ko­kois­ta hau­taus­maa­ta.

Tal­koot ovat var­sin suo­sit­tu­ja ta­pah­tu­mia, joi­hin on osal­lis­tu­nut vuo­sien ajan kes­ki­mää­rin 40–60 hen­ki­löä.

– Ha­lu­am­me pi­tää hau­taus­maan siis­ti­nä. Avus­tam­me sii­nä seu­ra­kun­taa, kos­ka ym­mär­räm­me, et­tä sen omia työn­te­ki­jöi­tä on ra­jal­li­nen mää­rä. Tal­kois­sa nä­kee myös suu­ren jou­kon tut­tu­ja, ker­too tal­koi­siin osal­lis­tu­va Lau­ri Leh­to­nen.

Tal­kois­sa jo use­a­na vuon­na mu­ka­na ol­lut Rai­li Leh­to to­te­aa, et­tä ha­ra­voin­nin lo­mas­sa on hyvä ju­tel­la tut­tu­jen kans­sa. Hyvä olo tu­lee myös sii­tä, kun nä­kee kät­ten­sä työn tu­lok­sen.

Taru Liuk­ko­nen puo­les­taan ker­too pi­tä­vän­sä ha­ra­voin­nis­ta. Li­säk­si hän käy usein hau­taus­maal­la kä­ve­lyl­lä ja hoi­ta­mas­sa hau­to­ja.

– Hy­vin hoi­det­tu hau­taus­maa on kau­nis kat­sel­ta­va. Tal­koot ovat myös tosi ki­vaa yh­teis­tä te­ke­mis­tä, Liuk­ko­nen ker­too.

Har­to­lan hau­taus­maan (Kirk­ko­tie 2) ha­ra­voin­ti­tal­koot jär­jes­te­tään ma 26.10. al­ka­en kel­lo 8. Ota oma ha­ra­va mu­kaan.
Tal­koo­lai­sil­le on ruo­ka- ja kah­vi­tar­joi­lu seu­ra­kun­ta­ta­lol­la.

Lue lisää aiheesta