JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
”Musiikki itsessään on hengellinen kokemus. Se voi yhdistää aivan eri tavalla ajattelevia ihmisiä”, Yona sanoo. Kuva: Nadi Hammouda

”Musiikki itsessään on hengellinen kokemus. Se voi yhdistää aivan eri tavalla ajattelevia ihmisiä”, Yona sanoo. Kuva: Nadi Hammouda

Nadi Hammouda

Virret ja gospel ovat Yonan musiikissa isossa osassa

Vain elä­mää -oh­jel­man täh­ti he­rä­si nuo­ruu­des­saan Lah­des­sa ra­vin­to­la Tor­ven ta­ka­huo­neen li­kai­sel­ta lat­ti­al­ta kyl­ki ki­pe­ä­nä, mut­ta on­nel­li­se­na.

10.11.2023
Janne Urpunen

Vain elä­mää -oh­jel­mas­ta suu­rel­le ylei­söl­le tu­tuk­si tul­lut lau­la­ja ja lau­lun­te­ki­jä Yo­na (oik. Jo­han­na Ras­mus) sa­noo heti kär­keen, et­tä hän on ag­nos­tik­ko.

– Mi­nul­la on hel­lun­tai­lais­taus­ta, ja pu­hun mie­lel­lä­ni hen­gel­li­syy­des­tä, mut­ta olen ag­nos­tik­ko. Se on ol­lut joil­le­kin seu­ra­kun­ta­leh­dil­le turn-off. Ei­vät sit­ten ole­kaan ha­lun­neet haas­ta­tel­la.

Yo­na, 39, ker­too ha­lu­a­van­sa ol­la re­hel­li­nen. Hän ker­too jos­kus ru­koi­le­van­sa Jee­sus­ta "kur­kot­ta­es­saan koh­ti kor­ke­am­paa", kos­ka on lap­suu­des­saan op­pi­nut niin te­ke­mään, mut­ta tun­nus­tuk­sel­li­nen kris­tit­ty hän ei ole.

Ag­nos­ti­kon maa­il­man­kat­so­mus voi ol­la us­kon­nol­li­nen tai us­kon­no­ton.

– Koen ole­va­ni luon­teel­ta­ni hy­vin hel­lun­tai­lai­nen, mut­ta en voi sil­ti kut­sua it­se­ni kris­ti­tyk­si, kos­ka en ole kai­kis­ta ope­tuk­sis­ta sa­maa miel­tä. Mi­nul­le ei ole mi­tään ha­jua ei­kä vä­liä, mitä kuo­le­man jäl­keen ta­pah­tuu.

Kult­tuu­rik­ris­ti­tyk­si kut­su­taan hen­ki­löä, joka ar­vos­taa kris­til­li­siä pe­rin­tei­tä ja kiin­nit­tyy nii­hin, vaik­ka ei vält­tä­mät­tä us­ko kaik­kiin kris­ti­nus­kon ope­tuk­siin. Yo­na ar­vos­taa kris­til­li­siä ta­po­ja, mut­ta kult­tuu­ri­hel­lun­tai­lai­suus on hä­nes­tä ker­ta kaik­ki­aan mah­do­ton aja­tus.

– Oli­si epä­re­hel­lis­tä edus­taa hei­tä, kun en voi ol­la lin­jas­sa hei­dän kaik­kien op­pien­sa kans­sa.

Yo­nan mie­les­tä hel­lun­tai­lai­suu­des­sa on pal­jon hy­vää. Hän ar­vos­taa sitä, et­tä ih­mi­nen näyt­tää tun­teen­sa.

– Kun me­nin kuu­den­nen luo­kan ke­vät­juh­las­sa en­sim­mäis­tä ker­taa lu­te­ri­lai­seen kirk­koon, ju­ma­lan­pal­ve­lus tun­tui tosi hie­nol­ta ja ar­vok­kaal­ta ja kir­kon kat­to­kin oli kor­ke­al­la. Kui­ten­kin pe­tyin, kun ru­kouk­set lu­et­tiin pa­pe­ris­ta. "Hel­la­reil­la" on sa­mo­ja ru­kouk­sia, mut­ta ne lau­su­taan sy­dä­mes­tä. Ih­met­te­lin, et­tä mik­sei voi an­taa pa­laa tun­teel­la, kun ol­laan kui­ten­kin oman seu­ra­kun­nan kes­ken.

Mu­sii­kis­saan Yo­na an­taa lie­kin roi­hu­ta. Hän on jul­kais­sut kah­dek­san al­bu­mia. Jo en­sim­mäi­nen, vuon­na 2010 jul­kais­tu Pil­vet liik­kuu, minä en, esit­te­li mo­ni­puo­li­sen lau­lun­te­ki­jän. Le­vyl­le on am­men­net­tu niin fol­kis­ta, jaz­zis­ta, is­kel­mäs­tä ja vir­sis­tä kuin myös hip ho­pis­ta ja reg­ga­es­ta.

Tu­le­van al­bu­min ää­ni­tyk­set ovat lop­pu­suo­ral­la Suo­men­lin­nan Stu­di­os­sa, jos­sa Yo­nan vii­mei­sim­mät le­vyt on tal­ti­oi­tu.

– Levy il­mes­tyy ke­vääl­lä. Se ker­too si­säi­ses­tä tur­va­pai­kas­ta, jon­ka olen vii­me ai­koi­na op­pi­nut tun­te­maan. Ää­ni­tyk­sis­sä pi­tää ol­la kes­kit­ty­nyt ja kom­mu­ni­koi­da, mut­ta hel­pot­taa, kun on si­säi­nen tur­va­paik­ka, jon­ne voi men­nä ja an­taa mui­den hoi­taa asi­oi­ta sil­lä vä­lin. Se on uu­si oi­val­lus. Olen eh­kä int­ro­ver­tim­pi kuin olen ku­vi­tel­lut.

Kak­si ses­si­oi­den lau­luis­ta on jul­kais­tu. Rau­haa ja ra­kas­tel­la ja Täh­tii ei voi omis­taa. En­sim­mäis­tä Yo­na on ku­vail­lut toi­veek­si, ru­kouk­sek­si tai uto­pi­ak­si maa­il­mas­ta, jos­sa jo­kai­nen voi­si elää mah­dol­li­sim­man oman­nä­köis­tään elä­mää. Jäl­kim­mäi­sel­lä poh­di­taan omis­ta­mi­sen on­gel­mal­li­suut­ta.

– Levy ker­too mi­nus­ta. Täl­lä ker­taa muun mu­as­sa asi­ois­ta ir­ti pääs­tä­mi­ses­tä ja ra­di­kaa­lis­ta hy­väk­syn­näs­tä. En kai osai­si muus­ta kir­joit­taa kuin it­ses­tä­ni, Yo­na nau­rah­taa.

Lo­ka­kuus­sa piti käyn­nis­tyä Täh­tii ei voi omis­taa -kon­sert­ti­sa­li­kier­tue, mut­ta tur­nee pe­ruun­tui yl­lät­tä­en juu­ri en­nen kuin sen piti al­kaa. Ar­tis­tia edus­ta­va All Day Agen­cy il­moit­ti, et­tei kier­tu­een jär­jes­tä­jä Loud’n Live Pro­mo­ti­ons ol­lut hoi­ta­nut so­vit­tu­ja en­nak­ko­mak­su­ja ei­kä yri­tyk­sen mak­su­ky­vys­tä ole ta­kei­ta.

Loud’n Live Pro­mo­ti­on­sin on uu­ti­soi­tu ole­van va­ka­vis­sa ta­lous­vai­keuk­sis­sa, mut­ta yh­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja Kal­le Kes­ki­nen kiel­si Hel­sin­gin Sa­no­mis­sa kier­tu­een pe­ruun­tu­mi­sen joh­tu­neen jär­jes­tä­jäs­tä.

Yo­na on pet­ty­myk­sen kä­si­tel­lyt tai ai­na­kaan se ei näy pääl­le. Elä­mä jat­kuu, ja töi­tä­kin on tie­dos­sa.

– Syk­sy teh­dään le­vyä ja ke­vääl­lä läh­de­tään kei­koil­le. Sit­ten aloi­te­taan seu­raa­van le­vyn te­ke­mi­nen. Us­kon, et­tä töi­tä on ai­na­kin muu­ta­mak­si vuo­dek­si. Pi­dän lau­la­mi­ses­ta, mui­den­kin kap­pa­lei­den lau­la­mi­ses­ta.

Epä­var­muus tu­le­vai­suu­des­ta on osa ar­tis­tin elä­mää.

– Mi­nul­le se on ok. Olen kul­ki­ja­per­hees­tä. Muu­tim­me pal­jon van­hem­pie­ni työn pe­räs­sä. Tai­tei­li­joil­la ei ole sel­lais­ta tur­vaa kuin mo­nil­la muil­la am­mat­ti­lai­sil­la, mut­ta pa­rem­paan suun­taan ol­laan me­nos­sa. Pan­kis­sa pi­tä­vät tätä jo työ­nä. Mi­nun­kin on mah­dol­lis­ta saa­da lai­naa.

Ra­hal­la saa kai­ken­lais­ta, mut­ta ei kaik­kea. Yo­na sa­noo naut­ti­van­sa myös niuk­kuu­des­ta.

– As­keet­ti­suus pu­hut­te­lee. Mö­kil­lä kan­nan vet­tä kai­vos­ta. On iha­na men­nä vä­sy­nee­nä jää­kyl­mään mök­kiin, teh­dä tu­let ja tun­tea, kuin­ka mök­ki hi­taas­ti läm­pi­ää. Ym­pä­ril­lä on vain hil­jai­suus ja niin pi­me­ää, et­tä pil­vet­tö­mä­nä yö­nä voi näh­dä lin­nun­ra­dan. Se kaik­ki tun­tuu pal­kit­se­val­ta.

Mu­sii­kil­li­set kar­si­nat ei­vät Yo­naa pi­dät­te­le. Kym­me­nen vuot­ta sit­ten hän oli eh­dol­la Tan­go­ku­nin­gat­ta­rek­si, ja si­joit­tui Hei­di Pa­ka­ri­sen jäl­keen toi­sek­si. Hän ra­kas­taa myös jaz­zia.

– Jaz­zia ha­lu­a­si teh­dä ai­na­kin le­vyl­li­sen. Eh­kä jo­tain sel­lais­ta kuin Ge­or­ge Mic­ha­el Songs from the Last Cen­tu­ryl­la.

Hen­ki­syys ja hen­gel­li­syys, vir­ret ja gos­pel, ovat iso osa Yo­nan mu­siik­kia.

– Mu­siik­ki it­ses­sään on hen­gel­li­nen ko­ke­mus. Se voi yh­dis­tää ai­van eri ta­val­la ajat­te­le­via ih­mi­siä.

Hen­ki­syys tar­koit­taa myös mah­dol­li­suut­ta kas­vaa ih­mi­se­nä, hän huo­maut­taa.

– Juk­ka Kuop­pa­mä­ki lau­laa, et­tä ei ruu­su voi ruu­sum­mak­si tul­la. Ruu­su on ai­na ruu­su ja al­li­gaat­to­ri ai­na al­li­gaat­to­ri, mut­ta ih­mi­nen ero­aa muis­ta eli­öis­tä sii­nä, et­tä voim­me muut­tua enem­män ih­mi­sik­si, ym­mär­tä­väi­sem­mik­si ja in­hi­mil­li­sem­mik­si.

Vuo­si­tu­han­nen en­sim­mäi­sel­lä kym­pil­lä Yo­na esiin­tyi lu­kui­sia ker­to­ja Lah­des­sa ra­vin­to­la Tor­ves­sa Jan­ne Si­ron ali­as Pup­pa J:n tup­laa­ja­na eli taus­ta­lau­la­ja­na. Pup­pa J, Yo­na ja DJ Po­lar­soul (Ant­ti Raas­si­na) oli­vat usein näh­ty­jä esiin­ty­jiä pai­kal­li­sen Pou­ta Soun­din va­pun ja uu­den­vuo­den reg­ga­e­bi­leis­sä. 

Yo­na nau­rah­taa, et­tä nuo vuo­det te­ki­vät hä­nes­tä muu­si­kon.

– 19-vuo­ti­aa­na nu­kah­din en­nen keik­kaa Tor­ven ta­ka­huo­nee­seen. Olin keik­ka­reis­sul­la kou­lu­vii­kon päät­teek­si ja rät­ti­vä­sy­nyt. Kun he­rä­sin bas­son jyt­kee­seen li­kai­sel­ta lat­ti­al­ta, ke­hoo­ni sat­tui, mut­ta olin on­nel­li­nen. Tie­sin, et­tä tätä ha­lu­an teh­dä.

– Lei­ma­sin (Lau­ri Hei­no­nen), Lem­pow (Jan­ne Lem­berg), Raap­pa­na (Jan­ne Pöy­hö­nen) ja Pa­ta­sen Mat­ti kuu­lui­vat ai­na­kin sii­hen Lah­den-po­ruk­kaan.

Yo­na te­kee yh­teis­työ­tä lah­te­lai­sen Lu­mos-jou­sik­var­te­tin kans­sa.

– La­pin-hul­luu­te­ni on nii­tä pe­ru­ja, kun kon­ser­toim­me ai­ka­naan Ina­ris­sa Lu­mok­sen kans­sa.

Tär­ke­äk­si Lah­ti-muis­tok­seen Yo­na lu­kee myös vuo­den­ta­kai­sen Uni jo­hon he­rään -kon­ser­tin Sin­fo­nia Lah­den kans­sa Si­be­lius­ta­los­sa.

Yo­na on pe­rin­tei­sen Pi­me­äs­tä va­loon -kon­ser­tin täh­ti. Hän esiin­tyy Ris­tin­kir­kos­sa pi­a­nis­tin Miik­ka Kal­li­on, Lu­mos-kvar­te­tin ja lah­te­lais­läh­töi­sen ba­sis­tin Jape Kar­ja­lai­sen kans­sa. Kon­sert­ti­päi­vä on it­se­mur­han teh­nei­den muis­to­päi­vä. Sen jäl­keen käyn­nis­tyy mie­len­ter­veys­viik­ko.

– Olen saa­nut pal­jon vies­te­jä ih­mi­sil­tä, jot­ka hau­to­vat it­se­mur­haa. On hau­to­nut it­se­kin. Se liit­tyy di­ag­noo­sii­ni [epä­va­kaa per­soo­nal­li­suus­häi­riö]. Olen ol­lut sil­loin vä­sy­nyt tai muu­ten pois­sa to­lal­ta­ni. En oi­ke­as­ti ha­lua kuol­la, mut­ta saan voi­maa kuo­le­man ajat­te­le­mi­ses­ta. Kaik­ki kuo­lem­me, en­nem­min tai myö­hem­min. Ei kuo­le­maa tar­vit­se kii­reh­tiä. Elä­mä on bit­ter sweet, Yo­na sa­noo.

Sii­hen näh­den, et­tä kuo­le­ma on erot­ta­ma­ton osa elä­mää, sitä kä­si­tel­lään ar­jes­sa vä­hän. Ar­tis­tin mu­kaan ai­het­ta on hyvä lä­hes­tyä tai­teen kei­noin.

– Kuo­le­mas­ta pi­täi­si pu­hua, lau­laa ja soit­taa. Tai­de on tär­ke­ää. Se on hyvä tapa lä­hes­tyä vai­kei­ta tun­tei­ta, Brid­ge Over Troub­led Wa­ter.

Tai­de tar­vit­see syn­ty­äk­seen tai­tei­li­jan, elääk­seen vas­taa­not­ta­jan.

– Ha­lu­an kir­joit­taa lau­lu­ja, jot­ka kos­ket­ta­vat ja an­ta­vat kuu­li­joil­le voi­maa. Oli­si hie­noa, jos lau­lu­ni eläi­si­vät sen­kin jäl­keen, kun mi­nua ei enää ole, Yo­na to­te­aa.

Yo­na Ris­tin­kir­kos­sa sun­nun­tai­na 19.11. kel­lo 18. Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy.

Lue lisää aiheesta