JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

"Välillä piti tul­la ko­tiin kas­te­le­maan ku­kat ja pe­se­mään pyyk­kiä" – Tarja ja Heimo Luukkonen kiersivät neljänä kesänä yli 600 kirkkoa

Lah­te­lais­pa­ris­kun­ta huo­ma­si mat­koil­laan, et­tä kirk­ko­jen vie­ras­kir­jo­jen ni­mi­mää­rä al­koi kas­vaa muu­ta­mas­sa vuo­des­sa.

19.2.2021
Laura Visapää

– Tul­tiin joi­ta­kin vuo­sia sit­ten ul­ko­maan­lo­mal­ta koh­tees­ta, jos­sa ho­tel­li oli kyl­mä ja ruo­ka huo­noa. Sil­loin pää­tim­me, et­tä ei vie­dä­kään ra­ho­ja ul­ko­mail­le, vaan kul­je­taan ko­ti­maas­sa. Mis­tä aloi­te­taan?

No­pe­as­ti syn­tyi aja­tus läh­teä kier­tä­mään Suo­men kirk­ko­ja ja va­lo­ku­vaa­maan nii­tä. Niin al­koi Tar­ja ja Hei­mo Luuk­ko­sen nel­jän ke­sän mit­tai­nen reis­saa­mi­nen Suo­mea ris­tiin ras­tiin. Sal­do­na on ku­via 630 kir­kos­ta sekä san­ka­ri­hau­taus­mais­ta ja muis­to­mer­keis­tä.

– Han­gos­ta läh­dim­me liik­keel­le 2014, ja vii­mei­nen paik­ka oli Mel­tauk­sen ky­lä­kirk­ko nel­jä ke­sää myö­hem­min. Poh­joi­sin koh­de oli Uts­jo­en kirk­ko. Em­me toki ol­leet koko ke­sää liik­keel­lä, mut­ta nel­jä­nä ke­sä­nä ku­vaus­mat­ko­ja teh­tiin.

Koko Suo­men kat­ta­van kirk­ko­kier­rok­sen run­ko­na Luuk­ko­sil­la oli lu­et­te­lo tie­kir­kois­ta, jot­ka oli­vat avoin­na läpi ke­sän muu­ta­man tun­nin päi­vit­täin. Vii­des­tä­sa­das­ta käyn­ti­koh­tees­ta tie­kirk­ko­ja oli rei­lut 250. Muut kir­kot löy­tyi­vät Va­lit­tu­jen Pa­lo­jen Suu­res­ta kart­ta­kir­jas­ta, jos­sa on pie­nel­lä mus­tal­la ris­til­lä mer­kit­ty ties­tön var­teen kirk­ko­jen pai­kat. Jo­kais­ta kirk­koa ei ol­lut kar­tas­sa­kaan, mut­ta Luuk­ko­set kään­tyi­vät ai­na sii­hen suun­taan, jon­ka tien­vii­tas­sa luki kirk­ko.

Tar­ja Luuk­ko­nen toi­mi kart­tu­ri­na täy­den­tä­en na­vi­gaat­to­ria ja kart­ta­kir­jaa. Kart­tu­rin teh­tä­vä on vaa­ti­va, mut­ta sii­tä rou­va sel­vi­si 56 avi­o­liit­to­vuo­den tuo­mal­la ko­ke­muk­sel­la.

– Ei meil­le eri­mie­li­syyk­siä tul­lut, vaik­ka vie­rek­käin is­tut­tiin muu­ta­ma tu­hat ki­lo­met­riä. Kun näin kau­an ol­laan ol­tu yh­des­sä, niin toi­sen aja­tuk­set yleen­sä tie­tää, vaik­ka nii­tä ei ää­neen lau­sut­tai­si­kaan, ku­vaa Hei­mo Luuk­ko­nen.

Nel­jään kirk­ko­ke­sään mah­tuu mo­nen­lai­sia kirk­ko­ja: jyl­hiä kivi- ja tii­li­kirk­ko­ja, ta­lon­poi­kais­ten kir­kon­ra­ken­ta­jien ris­tin­muo­toi­sia puu­kirk­ko­ja sekä ny­ky­ark­ki­teh­tien be­to­ni­kirk­ko­ja. Oli kirk­ko­ja kau­pun­gin vi­li­näs­sä, maa­seu­dun taa­ja­mis­sa ja erä­maas­sa.

– En­sin ku­vat­tiin kirk­ko ja sit­ten is­tah­det­tiin penk­kiin hil­jen­ty­mään, kat­sel­tiin alt­ta­ri­tau­lua ja sit­ten läh­det­tiin seu­raa­vaan kirk­koon, muis­te­lee Tar­ja Luuk­ko­nen.

Kirk­ko­kier­ros on mat­ka Suo­men kirk­ko­jen his­to­ri­aan. Van­him­mat ki­vi­kirk­kom­me on ra­ken­net­tu Ah­ve­nan­maal­le 1200-lu­vun lo­pus­sa, ja van­hin niis­tä on Jo­ma­lan kirk­ko.

– Ah­ve­nan­maan kirk­ko­ja kier­sim­me kol­me päi­vää, ja tie­tys­ti kä­vim­me tuos­sa Jo­ma­lan kir­kos­sa.

Kirk­ko­bon­ga­rien vai­ke­a­kul­kui­sin koh­de oli Piel­pa­jär­ven erä­maa­kirk­ko Ina­ris­sa. Erä­maa­kirk­ko on yk­si La­pin van­him­mis­ta ra­ken­nuk­sis­ta ja lail­la rau­hoi­tet­tu mui­nais­jään­nös. Kirk­ko on ra­ken­net­tu 1700-lu­vul­la ina­rin­saa­me­lais­ten van­haan tal­vi­ky­lään.

– Pui­nen kirk­ko on pik­kui­nen, ja sen sa­ta­vuo­ti­sil­le ka­peil­le pen­keil­le em­me mah­tu­neet edes is­tu­maan. Sen ajan ih­mi­set tai­si­vat ol­la hy­vin pal­jon pie­nem­piä kuin me. Yli nel­jän ki­lo­me­rin mit­tai­sel­la met­sä­po­lul­la kul­jet­tiin osin pit­kos­puil­la vai­ke­a­kul­kuis­ta maas­toa. Pol­ku oli ki­vi­nen ja pai­koin suo­a­lu­et­ta. Ve­si­pul­lo­kin oli unoh­tu­nut au­toon, mut­ta pe­ril­le pääs­tiin. Erä­maa­kirk­ko oli rank­ka reis­su meil­le yli 70-vuo­ti­ail­le, muis­te­lee Tar­ja Luuk­ko­nen.

Mikä kirk­ko sä­väyt­ti kir­kon­kier­tä­jä­pa­ris­kun­taa?

– Omal­la ta­val­laan mel­kein kaik­ki oli­vat kau­nii­ta. Ei nii­tä voi jär­jes­tyk­seen lait­taa, sum­maa­vat Luuk­ko­set ne­li­ke­säi­sen ret­ken­sä.

Yk­si kau­neim­mis­ta mat­kan var­rel­la oli Liek­san kirk­ko. Ark­ki­teh­tien Rai­li ja Rei­ma Pie­ti­län suun­nit­te­le­ma kirk­ko on ul­ko­puo­lel­ta vaa­le­aa lau­taa ja kai­nuu­lais­ta har­maa­ta gra­niit­tia. Kirk­ko­sa­lia kat­taa suu­ri ris­tin­muo­toi­nen kat­toik­ku­na.

– Kir­kon va­loi­suus ja eri­koi­nen ark­ki­teh­tuu­ri pai­nui­vat mie­leen.

Muis­tis­sa on myös Kiih­te­lys­vaa­ran kirk­ko.

– Kun olim­me Kiih­te­lys­vaa­ran kir­kon ku­vaa­mi­sen jäl­keen ol­leet kak­si päi­vää ko­to­na, näim­me uu­ti­sis­ta, et­tä kirk­ko oli pol­tet­tu.

Luuk­kos­ten ta­voit­tee­na oli va­lo­ku­va­ta kir­kot myös si­sä­puo­lel­ta, jo­ten tie­kirk­ko­jen au­ki­o­lo­a­jat oh­ja­si­vat ai­ka­tau­lu­tus­ta. Vai­keu­te­na oli­vat kir­kot, jota oli­vat au­ki vain sa­tun­nai­ses­ti tai ei ol­leen­kaan. Sil­loin piti käyt­tää mui­ta kei­no­ja.

Mi­ten pääs­tä kirk­koon, kun kir­kon ovi on lu­kos­sa? No, kei­no­ja oli mo­nia. Jos kir­kos­ta kuu­lui ään­tä, kan­nat­ti ko­put­taa pon­nek­kaas­ti ovel­le, jol­loin sun­tio tai kant­to­ri saat­toi tul­la pai­kal­le ja ava­ta oven. Ker­ran Luuk­ko­set pää­si­vät kirk­koon, kun ur­ku­jen vi­rit­tä­jä kuu­li ovel­ta ko­pu­tus­ta.

– Hau­taus­maa­työn­te­ki­jät las­ki­vat mei­dät mo­neen kirk­koon, ja Ju­val­la saim­me ohi­kul­ke­van kirk­ko­her­ran oh­jaa­maan mei­dät kirk­koon. Ra­nu­an kir­kon ovet ava­si säh­kö­mit­ta­rin­lu­ki­ja.

Yh­teis­tä kai­kil­le oven avaa­jil­le oli se, et­tä he pyy­si­vät Luuk­ko­sia lait­ta­maan läh­ties­sään kir­kon oven kiin­ni.

Halu ku­va­ta kirk­ko myös si­säl­tä vei Hei­mo Luuk­ko­sen mil­tei hää­vie­raak­si Yli-Tor­ni­os­sa.

– Yli-Tor­ni­on kir­kos­sa oli häät al­ka­mas­sa. Ky­syin koh­te­li­aas­ti, sai­sin­ko ot­taa kir­kos­ta muu­ta­man ku­van en­nen vih­ki­mis­tä. Hää­vä­el­tä tuli lupa ja hää­kah­veil­le­kin kut­sut­tiin. Ku­vat otin, mut­ta kah­vil­le en sen­tään men­nyt, hy­myi­lee Luuk­ko­nen.

Sin­nik­kyy­den puut­tees­ta kir­kon­kier­tä­jiä ei voi moit­tia. Kun jon­ne­kin piti pääs­tä, sen eteen näh­tiin vai­vaa.

– Tuus­nie­men kir­kol­la kä­vim­me kol­me ker­taa en­nen kuin osuim­me sel­lai­seen het­keen, et­tä pää­sim­me si­sään. Ke­mi­ön­saa­rel­la kä­vim­me pari ker­taa. Pää­syä Vuo­li­jo­en kirk­koon kä­vim­me kes­kus­tas­sa as­ti ky­se­le­mäs­sä. Ei löy­ty­nyt ky­läl­tä ke­tään, joka oli­si osan­nut neu­voa meil­le oven avaa­jaa.

Jos kirk­koon ei mil­lään kei­noin pääs­syt si­säl­le, Luuk­ko­set ot­ti­vat si­sä­ku­via ul­ko-oven tai ik­ku­noi­den läpi. Muu­ta­man ker­ran oli pak­ko tyy­tyä vain kir­kon ul­ko­ku­viin.

Vii­mei­nen kuva otet­tiin Ro­va­nie­mel­lä Mel­tauk­sen kir­kos­ta.

– Sil­loin tuli suu­ri au­tiu­den tun­ne, kun kat­se­lim­me alt­ta­ri­sei­näl­lä ole­vaa En­ke­lei­tä-ryi­jyä. Nyt se on teh­ty, kir­kot on kier­ret­ty.

Jo­kai­ses­sa kir­kos­sa, jos­sa vie­ras­kir­ja oli, Tar­ja Luuk­ko­nen kir­joit­ti sii­hen hei­dän ni­men­sä ja ko­ti­paik­ka­kun­tan­sa.

– Kun aloim­me kirk­ko­kier­ros­tam­me, vie­ras­kir­jois­sa saat­toi ol­la vain yk­si tai pari ni­meä sil­tä päi­väl­tä. Vii­mei­se­nä vuon­na vie­ras­kir­jois­sa oli kym­me­nien kä­vi­jöi­den mer­kin­tö­jä päi­vit­täin.

Tar­ja Luuk­ko­sen ha­vain­to on sama kuin seu­ra­kun­tien omat ha­vain­not. Eri­tyi­ses­ti tie­kirk­ko­jen koh­dal­ta on näh­tä­vis­sä, et­tä kirk­ko­mat­kai­lu on vii­me vuo­si­na ol­lut kas­vus­sa.

Ke­säis­ten kirk­ko­ret­kien tu­ki­koh­ta oli koti Lah­des­sa Tont­ti­las­sa.

– Ete­läi­seen Suo­meen teim­me mo­nia päi­vä­ret­kiä, mut­ta mitä poh­joi­sem­mak­si men­tiin, sitä pi­tem­mäk­si ret­ket ve­nyi­vät. La­pin kirk­ko­mat­kat kes­ti­vät pit­käl­ti tois­ta viik­koa, sit­ten piti tul­la ko­tiin kas­te­le­maan ku­kat ja pe­se­mään pyyk­kiä. Jos­kus mat­ka­tah­ti oli tii­vis. Kol­mi­päi­väi­sen Ah­ve­nan­maan reis­sun jäl­keen ko­to­na ol­tiin vain kak­si päi­vää, ja taas läh­det­tiin, ker­too Tar­ja Luuk­ko­nen.

Yh­del­lä kirk­ko­kier­rok­sel­la ker­tyi ku­via kes­ki­mää­rin 35 kir­kos­ta. Vaik­ka Luuk­ko­set ot­ti­vat kirk­ko­kier­rok­set ren­nol­la mie­lel­lä, ihan sum­ma­mu­ti­kas­sa ei sen­tään liik­keel­le läh­det­ty.

– Aa­mul­la ai­na suun­nit­te­lim­me kun­kin päi­vän mat­ka­rei­tin ja kat­soim­me, mil­loin tie­kir­kot ovat au­ki. Pi­tem­mil­le mat­koil­le va­ra­sim­me yö­py­mis­pai­kat etu­kä­teen. Mat­kaa teh­tiin hen­ki­lö­au­tol­la. Mu­ka­na oli kyl­mä­lauk­ku juo­mia ja eväi­tä var­ten ja ter­mos­pul­los­sa kah­vit.

Mat­kan var­rel­la Luuk­ko­set nä­ki­vät Suo­mea mo­nel­ta kan­til­ta. Jon­kun ker­ran he poik­ke­si­vat kat­so­maan myös mui­ta näh­tä­vyyk­siä, mut­ta kir­kot oli­vat eh­do­ton yk­kö­nen.

– Ku­vat­tiin kau­nii­ta kirk­ko­ja, ta­vat­tiin mu­ka­via ih­mi­siä ja näh­tiin hie­noa Suo­men maa­ta. Kirk­ko­ku­via se­lai­lem­me usein ja muis­te­lem­me, mitä kaik­kea mat­kan var­rel­le mah­tui.

Lue lisää aiheesta