JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Artikkelit

Uusi testamentti taipui digi­taa­li­seen muotoon – "Lä­hem­pä­nä var­hais­ta ta­paa käyt­tää raa­ma­tun­teks­te­jä"

Syk­syl­lä il­mes­ty­nees­sä uu­des­sa kään­nök­ses­sä ta­voi­tel­laan mah­dol­li­sim­man ym­mär­ret­tä­vää ja al­ku­pe­räis­teks­tin aja­tuk­sia vas­taa­vaa kiel­tä.

Näyttelijä Krista Kosonen luki Uuden testamentin 2020 audioversion, jota voi kuunnella älypuhelimeen ladattavalla Piplia-sovelluksella. Kuva: Suomen Pipliaseura

Näyttelijä Krista Kosonen luki Uuden testamentin 2020 audioversion, jota voi kuunnella älypuhelimeen ladattavalla Piplia-sovelluksella. Kuva: Suomen Pipliaseura

Suomen Pipliaseura

21.12.2020
Vesa Keinonen

Tuo­re Uu­den tes­ta­men­tin mo­bii­li­kään­nös avaa sen si­säl­lön uu­del­la ta­val­la ny­ky­lu­ki­jal­le. Di­gi­taa­li­suus nä­kyy myös teks­tin muo­toi­lus­sa ja vas­taa­no­tos­sa.

Raa­ma­tun – tai sen osien – kään­tä­mi­nen on ris­ki­al­tis­ta puu­haa. Py­hään kir­jaan liit­tyy mo­nil­la jo lap­suu­des­ta saak­ka pe­riy­ty­viä sy­viä tun­ne­mer­ki­tyk­siä. Van­hah­ta­vien il­mai­su­jen, jopa yk­sit­täis­ten sa­no­jen muut­ta­mi­nen voi­daan ko­kea suo­ra­nai­sek­si py­häin­hä­väis­tyk­sek­si.

Lo­ka­kuun lo­pul­la jul­kis­tet­tiin Suo­men Pip­li­a­seu­ran yh­teis­työ­kump­pa­nei­neen to­teut­ta­ma Uu­den tes­ta­men­tin kään­nös.

Ky­sees­sä on roh­kea hyp­py tu­le­vai­suu­teen. Ta­voit­tee­na ei ole ol­lut kir­ja­muo­toi­nen Uu­si tes­ta­ment­ti, vaan kään­tä­mi­nen on ta­pah­tu­nut al­ku­kie­les­tä, krei­kas­ta, suo­raan mo­bii­li­käyt­tä­jäl­le.

Uu­teen kään­nök­seen voi kuka ta­han­sa tu­tus­tua mak­sut­ta Raa­mat­tu.fi-verk­ko­pal­ve­lus­sa tai pu­he­li­meen han­kit­ta­vas­sa Pip­lia-so­vel­luk­ses­sa.

Suo­men Pip­li­a­seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja Mark­ku Ko­ti­la pe­rus­te­lee uu­den­lais­ta kään­nös­tä ajat­te­lu­ta­van muu­tok­sel­la. Raa­mat­tua ei ole enää mie­le­käs­tä aja­tel­la ai­no­as­taan pe­rin­tei­ses­sä for­maa­tis­sa, pai­net­tu­na kir­ja­na.

– Di­gi­taa­li­suus on pal­jon enem­män­kin kuin pelk­kä ja­ke­lu­ka­na­va. Se on vä­li­ne vai­kut­taa teks­tin muo­toi­luun ja vas­taa­not­toon.

Kään­nös­han­ket­ta poh­jus­tet­tiin Di­gi­Mar­kus-pi­lot­ti­hank­keel­la. Sii­nä Mar­kuk­sen evan­ke­liu­mi kään­net­tiin suo­raan al­ku­kie­les­tä di­gi­taa­li­sel­le pää­te­lait­teel­le.

– Di­gi­Mar­kuk­ses­ta tuli hy­vää pa­lau­tet­ta ja kirk­ko­hal­li­tus läh­ti mu­kaan koko Uu­den tes­ta­men­tin kään­tä­mi­seen uu­den­lai­sel­la ta­val­la. Kirk­ko­hal­li­tuk­sen li­säk­si UT2020-han­ket­ta ra­hoit­ti­vat eku­mee­ni­set kump­pa­nit.

UT2020-kään­nös ha­lu­aa vä­lit­tää al­ku­kie­len mer­ki­tyk­set rik­kaal­la, ym­mär­ret­tä­väl­lä suo­men kie­lel­lä.

– Tätä käyt­tä­vä ei tar­vit­se apu­naan sa­na­kir­jaa, Goog­lea tai te­o­lo­gia, sa­noo UT2020-han­ket­ta joh­ta­nut Suo­men Pip­li­a­seu­ran vies­tin­tä- ja va­rain­han­kin­ta­joh­ta­ja Ter­hi Huo­va­ri.

Kah­den ja puo­len vuo­den pro­jek­tin tu­lok­se­na nyt jul­kis­tet­tu Uu­si tes­ta­ment­ti mer­kit­see raa­ma­tun­kään­nös­työs­sä mel­kois­ta di­gi­loik­kaa.

Käyt­tö­liit­ty­mäs­sä voi teh­dä ha­ku­ja ja siel­tä löy­tyy lin­ki­tyk­siä taus­ta­ma­te­ri­aa­liin. Mu­ka­na on myös mo­nia lu­ke­mis­ta hel­pot­ta­via toi­min­to­ja, ku­ten eri­lai­set font­ti­koot.

Oman haas­teen­sa kään­tä­jil­le aset­ti se, et­tä kään­nök­sen tu­lee toi­mia sa­maan ai­kaan lu­et­tu­na, pu­hut­tu­na ja kuul­tu­na. Au­di­o­ver­si­on luki elo–syys­kuus­sa 2020 näyt­te­li­jä Kris­ta Ko­so­nen.

Toi­min­nan­joh­ta­ja Mark­ku Ko­ti­la ker­too, et­tä kään­nös­työn avuk­si luo­tiin mal­li­lu­ki­ja, joka edus­taa noin 20-vuo­ti­aan kie­len­ta­jua. Aja­tuk­se­na on se, et­tä mikä on ym­mär­ret­tä­vää nuo­ril­le, on ym­mär­ret­tä­vää myös van­hem­mil­le.

– Mal­li­lu­ki­jam­me kie­lel­li­set val­miu­det ovat hy­vät, mut­ta kor­kea kä­sit­teel­li­syys ja us­kon­nol­li­set ter­mit tuot­ta­vat han­ka­luuk­sia. Hä­nen maa­ta­lous- ja luon­to­sa­nas­tos­saan­kin on auk­ko­ja.

Ko­ti­la ko­ros­taa sitä, et­tä mal­li­lu­ki­jaa ei pidä se­koit­taa koh­de­ryh­mään.

– Tämä kään­nös on tar­koi­tet­tu iäs­tä riip­pu­mat­ta kai­kil­le, jot­ka ha­lu­a­vat lu­kea ja kuun­nel­la sa­naa pu­he­li­mes­ta suo­men kie­lel­lä.

Ko­ti­la muis­tut­taa Raa­ma­tun yh­des­tä mer­kit­tä­väs­tä piir­tees­tä, joka hel­pos­ti unoh­tuu.

Raa­mat­tu ei poh­jim­mil­taan ole kir­ja vaan hy­vin eri­lai­sis­ta osis­ta koos­tu­va kir­ja­ko­ko­el­ma. Asia tu­lee uu­des­sa kään­nök­ses­sä huo­mi­oi­tua.

– Di­gi­taa­li­ses­sa ym­pä­ris­tös­sä lu­ke­mi­nen on kir­jaan ver­rat­tu­na kat­kel­mal­li­sem­paa. Di­gi­kään­nök­sen käyt­tä­mi­nen on­kin lä­hem­pä­nä var­hais­ta ta­paa käyt­tää raa­ma­tun­teks­te­jä.

Ko­ti­lan mu­kaan pe­rin­tei­ses­sä raa­ma­tun­kään­nök­ses­sä on meil­lä ja maa­il­mal­la usein läh­det­ty yh­den­mu­kais­ta­maan tyy­le­jä.

Täs­tä­kin on tuo­rees­sa Uu­den tes­ta­men­tin kään­nök­ses­sä py­rit­ty tie­toi­ses­ti eroon. On ha­lut­tu kir­joit­ta­jan ää­nen nou­se­van ai­dos­ti esiin.

– Esi­mer­kik­si Il­mes­tys­kir­ja on alun pe­rin ai­ka rons­kia kiel­tä. Sitä on kään­nök­ses­sä saa­tet­tu hie­man si­lo­tel­la.

Maa­il­ma ke­hit­tyy. Myös raa­ma­tun­kään­nös­työn luon­ne on muut­tu­nut ai­ka pal­jon pe­rin­tei­ses­tä. Kään­tä­jä ei enää ve­täy­dy te­ke­mään työ­tään jon­ne­kin kam­mi­oon.

– Tätä Uu­den tes­ta­men­tin kään­nös­tä on teh­ty isol­la jou­kol­la ja tes­taa­mi­sen myö­tä myös jouk­kois­ta­en, Ter­hi Huo­va­ri ker­too.

Käy­tän­nös­sä kään­nös­työ or­ga­ni­soi­tiin use­am­paan vai­hee­seen. Kuu­si­hen­ki­ses­sä pro­jek­ti­ryh­mäs­sä oli muun mu­as­sa kak­si kään­tä­jää.

Heis­tä ek­se­ge­tii­kan asi­an­tun­ti­ja, te­o­lo­gi­an toh­to­ri Niko Hut­tu­nen laa­ti krei­kan­kie­li­ses­tä teks­tis­tä suo­men­nok­sen, joka oli vie­lä kar­ke­aa kiel­tä.

– Kie­li­a­si­an­tun­ti­ja, fi­lo­so­fi­an toh­to­ri Tuo­mas Jun­tu­nen sit­ten muo­toi­li raa­ka­teks­tis­tä hy­vää suo­mea. Kes­keis­tä oli se, et­tä al­ku­kie­len mer­ki­tys­ten ha­lut­tiin vä­lit­ty­vän tar­kas­ti ja ym­mär­ret­tä­väs­ti, Huo­va­ri sa­noo.

Seu­raa­vas­sa vai­hees­sa teks­tis­tä ot­ti ko­pin seit­sen­jä­se­ni­nen eku­mee­ni­nen oh­jaus­ryh­mä. Se kom­men­toi teks­tiä net­ti­poh­jai­ses­sa kään­nö­soh­jel­mas­sa sekä ko­koon­tui kes­kus­te­le­maan kus­ta­kin kään­ne­tys­tä jak­sos­ta.

Lo­puk­si kään­nök­sen ar­vi­oi ek­se­ge­tii­kan kan­nal­ta do­sent­ti Kari Kuu­la sekä kie­li­a­suun kes­kit­ty­en ru­noi­li­ja, fi­lo­so­fi­an toh­to­ri Kat­ja Seu­tu.

Ter­hi Huo­va­ri ker­too, et­tä tär­ke­äs­sä roo­lis­sa oli­vat myös tes­taa­jat. Hei­tä oli kaik­ki­aan noin 3 000.

– Tes­taa­jis­sa oli muun mu­as­sa Kal­li­on il­mai­su­tai­don lu­ki­o­lai­sia sekä rip­pi­kou­lua käy­viä va­rus­mie­hiä.

Tou­ko­kuus­sa 2020 osa kään­nös­teks­tis­tä avat­tiin pa­rik­si vii­kok­si net­tiy­lei­söl­le va­paas­ti lu­et­ta­vak­si ja kom­men­toi­ta­vak­si.

– Sil­loin kuka ta­han­sa pys­tyi an­ta­maan pa­lau­tet­ta ja näin omal­ta osal­taan osal­lis­tu­maan raa­ma­tun­kään­nös­työ­hön.

Itä-Suo­men yli­o­pis­ton ek­se­ge­tii­kan pro­fes­so­ri Lau­ri Thurén työs­ken­te­li pro­jek­tin eku­mee­ni­ses­sa oh­jaus­ryh­mäs­sä.

Hä­nen roo­lin­sa oli se, et­tä kään­nös vas­ta­si mah­dol­li­sim­man hy­vin al­ku­pe­räis­teks­tin aja­tuk­sia.

– UT2020:aa on kään­net­ty al­ku­kie­les­tä osin tar­kem­min kuin ai­em­pia raa­ma­tun­kään­nök­siä. Em­me siis käyt­tä­neet pe­rin­teis­tä me­ne­tel­mää, jos­sa oli­si otet­tu van­ha kään­nös ja läh­det­ty kor­jai­le­maan sitä.

Thurén huo­maut­taa, et­tä myös Lut­her oli sil­lä kan­nal­la, et­tä kään­nös­työs­sä pi­tää huo­mi­oi­da se, mil­lä ta­val­la ta­val­li­set ih­mi­set pu­hu­vat.

– Toi­von, et­tä eten­kin nuo­ret pys­tyi­si­vät tu­tus­tu­maan Uu­teen tes­ta­ment­tiin en­tis­tä hel­pom­min tä­män kään­nök­sen poh­jal­ta.

Thurén ei näe omal­ta osal­taan kään­nök­sen te­ke­mis­tä pää­te­lai­tet­ta var­ten ko­vin­kaan olen­nai­se­na asi­a­na.

– Kai­ken­lai­sis­sa kään­nök­sis­sä py­ri­tään ny­kyi­sin tii­viy­teen. En us­ko lau­sei­den pi­den­ty­neen, vaik­ka työm­me oli­si täh­dän­nyt kir­ja­muo­toi­seen Uu­teen tes­ta­ment­tiin.

Työs­ken­te­lyn ai­ka­na han­ka­luuk­sia ai­heut­ti se, et­tä tuli esil­le joi­ta­kin krei­kan sa­no­ja, joil­le ei suo­men kie­les­tä yk­sin­ker­tai­ses­ti löy­dy vas­ti­net­ta.

– Sa­maan on­gel­maan on tör­mät­ty ai­kai­sem­min, esi­mer­kik­si ny­kyis­tä Kirk­ko­raa­mat­tua kään­net­tä­es­sä.

Pro­fes­so­ri ar­vi­oi, et­tä nyt UT2020 oli pro­jek­ti­na­kin on­nis­tu­nut. Kes­kei­nen työ­vä­li­ne oli net­ti­a­lus­ta, jol­la kään­nök­sen työs­tä­mi­nen po­ru­kal­la su­jui jous­ta­vas­ti.

– Ero on hui­kea ver­rat­tu­na ta­ka­vuo­si­na läpi kah­lat­tui­hin pit­käl­li­siin raa­ma­tun­kään­nösp­ro­jek­tei­hin. Sel­lai­seen työs­ken­te­ly­ta­paan en näe enää pa­luu­ta.

Kään­nök­siä har­vak­sel­taan

1 Raa­ma­tun ja Uu­den tes­ta­men­tin kään­nös­työ on ai­na val­ta­va urak­ka. Kään­nök­siä on­kin maas­sam­me to­teu­tet­tu ai­ka har­vak­sel­taan. Tien­rai­vaa­ja­na toi­mi Mi­ka­el Ag­ri­co­lan kään­tä­mä Uu­si tes­ta­ment­ti vuon­na 1548.

2 Sen jäl­keen eri­tyi­ses­ti vuo­den 1642 Raa­ma­tul­la on ol­lut tär­keä mer­ki­tys. Ky­sei­sen kään­nök­sen kor­jat­tu lai­tos il­mes­tyi vuon­na 1776. Van­han Kirk­ko­raa­ma­tun ni­mel­lä tun­net­tu teos säi­lyi evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon vi­ral­li­se­na kään­nök­se­nä ai­na vuo­teen 1938 as­ti.

3 Mo­nien vai­hei­den jäl­keen Van­han tes­ta­men­tin seu­raa­va vi­ral­li­nen kään­nös hy­väk­syt­tiin vuon­na 1933 ja Uu­den tes­ta­men­tin vii­si vuot­ta myö­hem­min.

4 Kir­kol­lis­ko­kous aset­ti vuon­na 1973 raa­ma­tun­kään­nös­ko­mi­te­an. Ko­mi­tea jät­ti asi­aa kos­ke­van mie­tin­nön kir­kol­lis­ko­kouk­sel­le 1975. Ta­voit­teek­si uu­del­le kään­nök­sel­le an­net­tiin sel­keä, luon­te­va ja ny­ky­ai­kai­nen yleis­kie­li. Uu­den tes­ta­men­tin teks­ti il­mes­tyi ko­kei­lu­pai­nok­se­na 1989 ja Van­ha tes­ta­ment­ti kah­des­sa osas­sa 1990 ja 1991. Kir­kol­lis­ko­kous hy­väk­syi raa­ma­tun­kään­nök­sen vi­ral­li­ses­ti käyt­töön vuon­na 1992.

5 Näi­den vi­ral­lis­ten kään­nös­ten ohel­la on ole­mas­sa epä­vi­ral­li­sem­pia. Esi­mer­kik­si vuon­na 2012 jul­kais­tiin Raa­mat­tu Kan­sal­le -kään­nös.

Muut­tu­nei­ta kään­nök­siä

Joh. 3:16

1 Ju­ma­la osoit­ti rak­kau­ten­sa maa­il­mal­le an­ta­mal­la ai­no­an Poi­kan­sa, jot­tei ku­kaan hä­neen us­ko­va tu­hou­du vaan saa ikui­sen elä­män. (UT2020)

2 Ju­ma­la on ra­kas­ta­nut maa­il­maa niin pal­jon, et­tä an­toi ai­no­an Poi­kan­sa, jot­tei yk­si­kään, joka hä­neen us­koo, jou­tui­si ka­do­tuk­seen, vaan sai­si ian­kaik­ki­sen elä­män. (Raa­mat­tu 1992)

1 Kor. 1:10

3 Vel­jet ja si­sa­ret, ke­ho­tan tei­tä Her­ram­me Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­mis­sä: vält­tä­kää eri­mie­li­syyk­siä ja pi­tä­kää yh­tä, ol­kaa yk­si­mie­li­siä ja elä­kää yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä. (UT2020)

4 Vel­jet, Her­ram­me Jee­suk­sen Kris­tuk­sen ni­meen ke­ho­tan tei­tä kaik­kia pi­tä­mään kes­ke­nän­ne yh­tä, vält­tä­mään ha­jaan­nus­ta ja elä­mään yk­si­mie­li­si­nä. (Raa­mat­tu 1992)

Mark. 2:16

5 Kun op­pi­neet fa­ri­seuk­set nä­ki­vät Jee­suk­sen syö­vän syn­tis­ten ja tul­li­mies­ten kans­sa, he sa­noi­vat hä­nen op­pi­lail­leen: “Mik­si hän syö syn­tis­ten ja tul­li­a­se­man vä­lis­tä­ve­tä­jien kans­sa?” (UT2020)

6 Kun fa­ri­seuk­siin kuu­lu­vat lai­no­pet­ta­jat nä­ki­vät Jee­suk­sen syö­vän syn­tis­ten ja pub­li­kaa­nien seu­ras­sa, he sa­noi­vat hä­nen ope­tus­lap­sil­leen: “Kuin­ka hän syö yh­des­sä pub­li­kaa­nien ja mui­den syn­tis­ten kans­sa!” (Raa­mat­tu 1992)

Lue lisää aiheesta

Päivän psalmi

Luetuimmat

Digilehti

Epaper cover

Digilehti

Epaper cover