JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Uusi piispa Mari Leppänen: ”Kirkon on asetuttava heikomman puolelle”

Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan piis­pak­si va­lit­tu Mari Lep­pä­nen on kol­mas nais­puo­li­nen piis­pa Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa.

14.12.2020
Pauli Juusela

Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan piis­pak­si on va­lit­tu ark­ki­hiip­pa­kun­nan hiip­pa­kun­ta­de­kaa­ni Mari Lep­pä­nen. Hän sai vaa­lien toi­sel­la kier­rok­sel­la ää­niä 565, kun hä­nen vas­ta­eh­dok­kaan­sa Tu­run Mi­ka­e­lin seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra Jou­ni Le­hi­koi­nen sai 468 ään­tä.

Vaa­lin ää­ni­oi­keus oli hiip­pa­kun­nan pa­peil­la ja leh­to­reil­la sekä sa­mal­la mää­räl­lä seu­ra­kun­tien va­lit­se­mia maal­lik­ko­jä­se­niä. Ää­ni­oi­keu­tet­tu­ja oli yh­teen­sä 1 191.

Nyt piis­pak­si va­lit­tu Lep­pä­nen, 42, on kol­mas nais­puo­li­nen piis­pa Suo­men evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­ses­sa kir­kos­sa. Hä­nen li­säk­seen ny­kyi­ses­sä piis­pa­kun­nas­sa on Es­poon piis­pa Kai­sa­ma­ri Hin­tik­ka. Hel­sin­gin piis­pa­na toi­mi­nut Ir­ja As­ko­la on eläk­keel­lä.

– En osan­nut odot­taa, et­tä vaa­li rat­ke­ai­si näin sel­väs­ti. Ajat­te­lin, et­tä var­mas­ti tu­lee tiuk­kaa, kun en­sim­mäi­sel­lä kier­rok­sel­la oli nel­jä vah­vaa eh­do­kas­ta. Ajat­te­lin, et­tä voi käy­dä kum­min vaan. Tämä tun­tuu häm­men­tä­väl­tä ja sa­maan ai­kaan olen tosi iloi­nen ja kii­tol­li­nen, ker­too Lep­pä­nen en­si­tun­nel­mis­taan.

Lep­pä­sen mu­kaan hä­nen va­lin­nas­saan ei ole kyse niin­kään hä­nes­tä, vaan laa­jem­min sii­tä, mi­hin suun­taan kirk­ko kul­kee. Hän ha­lu­aa vie­dä kir­kon ke­hi­tys­tä eteen­päin.

– Ajat­te­len niin, et­tä kir­kon teh­tä­vä on ja­kaa ih­mis­ten elä­män­ky­sy­myk­siä, ei­kä niin­kään tuo­da heil­le omaa to­del­li­suut­taan. Kir­kon on Jee­suk­sen esi­merk­kiä seu­ra­ten ase­tut­ta­va kär­si­vien rin­nal­le ja hei­kom­man puo­lel­le. Kir­kon teh­tä­vä on hel­pot­taa yk­si­näi­syyt­tä täs­sä maa­il­mas­sa ja myös kuo­le­man edes­sä. Lo­pul­ta ky­sy­mys ei ole kir­kos­ta, vaan ih­mi­sis­tä.

Mari Lep­pä­nen on en­sim­mäi­nen taus­tal­taan van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­nen nai­nen, joka on vi­hit­ty pa­pik­si. Hän sai pap­pis­vih­ki­myk­sen­sä vuon­na 2012. Pap­pis­vih­ki­mys joh­ti sii­hen, et­tä hä­net ero­tet­tiin van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­sen Tu­run rau­ha­nyh­dis­tyk­sen luot­ta­mus­toi­mis­ta.

Tä­nään hän sa­noo tun­te­van­sa sy­vää kii­tol­li­suut­ta nii­tä tien­rai­vaa­jia koh­taan, jot­ka ovat vuo­si­kym­men­ten ajan teh­neet kir­kos­sa ja yh­teis­kun­nas­sa työ­tä yh­den­ver­tai­suu­den eteen.

– Jos­pa va­lin­ta­ni piis­pak­si voi­si roh­kais­ta tyt­tö­jä ja nai­sia eri­tyi­ses­ti sel­lai­sis­sa hen­gel­li­sis­sä yh­tei­söis­sä, jois­sa nais­ten pap­peu­teen ei suh­tau­du­ta myön­tei­ses­ti, pi­täy­ty­mään roh­ke­as­ti omas­sa kut­su­muk­ses­saan ja ete­ne­mään sitä koh­ti.

Piis­pan­vaa­le­ja var­ten pe­rus­te­tuil­la verk­ko­si­vuil­laan Lep­pä­nen ar­vi­oi tut­ki­ja­per­heen ko­din pe­rin­nön ja it­se kul­ke­man­sa po­lun vai­kut­ta­neen sii­hen, et­tä hä­nen on help­po suh­tau­tua luon­te­vas­ti eri­lai­seen hen­gel­li­syy­teen ja eri us­kon­to­jen edus­ta­jiin.

”Olen ol­lut mu­ka­na vah­vis­ta­mas­sa us­kon­to­jen vä­lis­tä vuo­ro­pu­he­lua ark­ki­hiip­pa­kun­nas­sa ja esi­mer­kik­si US­KOT-foo­ru­mis­sa. Oi­keu­den­mu­kai­suus on mi­nul­le tär­ke­ää ja olen ko­ke­nut mie­lek­kääk­si työn esi­mer­kik­si Suo­men Eku­mee­ni­sen Neu­vos­ton yh­den­ver­tai­suus­ja­os­ton toi­min­nas­sa”, Lep­pä­nen ker­too vaa­li­si­vuil­laan.

Lep­pä­nen on ret­riit­te­jä jär­jes­tä­vän Hil­jai­suu­den ys­tä­vien pu­heen­joh­ta­ja. Hä­nel­le it­sel­leen hil­jai­suus ja ”Ju­ma­lan mys­tee­rei­hin suos­tu­mi­nen” ovat tär­kei­tä.

Hel­sin­gin Sa­no­mien haas­tat­te­lus­sa Mari Lep­pä­nen ker­toi ha­lu­a­van­sa toi­mia sen puo­les­ta, et­tä kirk­ko oli­si ris­ti­rii­to­jen si­jaan so­vin­non ja vuo­ro­pu­he­lun kirk­ko. Hä­nen mu­kaan­sa on ai­ka pal­jon, jos täs­sä muu­tok­sen ja myl­ler­ryk­sen vä­syt­tä­mäs­sä maa­il­mas­sa voi ko­kea rau­haa.

– Ha­lu­an sa­noa kai­kil­le Jou­ni Le­hi­koi­sen tu­ki­joil­le, et­tä nyt on ai­ka koo­ta ja ra­ken­taa. Ha­lu­an kuun­nel­la myös sitä jouk­koa, joka on ol­lut hä­nen tu­ke­naan ja miet­tiä, min­kä­lai­sia nä­kö­kul­mia heil­lä on asi­oi­hin.

Hiip­pa­kun­nan ja kir­kon ra­ken­ta­mi­nen on­nis­tuu Lep­pä­sen mu­kaan vain yh­des­sä.

– It­se ha­lu­an kuun­nel­la myös eri ta­val­la ajat­te­le­vien ää­niä. Tämä ei ole min­kään ryh­mit­ty­män kirk­ko, ei kon­ser­va­tii­vien, ei­kä li­be­raa­lien, ei mies­ten ei­kä nais­ten, vaan yk­si kirk­ko, Kris­tuk­sen kirk­ko, jos­sa kai­kil­le on ti­laa. Sen eteen ha­lu­an teh­dä työ­tä.

Suh­tau­tu­mi­ses­sa sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien kir­kol­li­seen avi­o­liit­toon vih­ki­mi­seen Lep­pä­nen ha­lu­aa et­siä rat­kai­sua vas­tak­kai­na­set­te­lun si­jaan. It­se hän toi­voo, et­tä kirk­ko vih­ki­si kaik­ki pa­rit, jos he sitä seu­ra­kun­nal­ta pyy­tä­vät.

Mari Lep­pä­nen on työs­ken­nel­lyt Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan tuo­mi­o­ka­pi­tu­lin hiip­pa­kun­ta­de­kaa­ni­na vuo­des­ta 2019. Tätä en­nen hän on toi­mi­nut muun mu­as­sa Tu­run piis­pan Kaar­lo Kal­li­a­lan eri­tyi­sa­vus­ta­ja­na, seu­ra­kun­ta­vaa­lien pro­jek­ti­pääl­lik­kö­nä Kirk­ko­hal­li­tuk­ses­sa sekä pap­pi­na Lie­don seu­ra­kun­nas­sa.

Tu­run ark­ki­hiip­pa­kun­nan ny­kyi­nen piis­pa Kal­li­a­la siir­tyy eläk­keel­le tam­mi­kuus­sa 2021. Uu­si piis­pa aloit­taa teh­tä­väs­sään 1. hel­mi­kuu­ta. Hä­net vi­hi­tään vir­kaan Tu­run tuo­mi­o­kir­kos­sa 7. hel­mi­kuu­ta.

Ark­ki­hiip­pa­kun­nas­sa on kak­si piis­paa. Piis­pal­li­nen vas­tuu ja piis­pan teh­tä­vät ja­kau­tu­vat ark­ki­piis­pan ja piis­pan kes­ken. Piis­pan en­si­si­jai­seen vas­tuu­a­lu­ee­seen kuu­luu 42 ark­ki­hiip­pa­kun­nan seu­ra­kun­taa Pai­mi­on, Nou­si­ais­ten, Ala-Sa­ta­kun­nan ja Po­rin ro­vas­ti­kun­nis­sa. Ark­ki­piis­pa Ta­pio Luo­man vas­tuu­a­lu­ee­seen kuu­lu­vat vain Tu­run ja Kaa­ri­nan seu­ra­kun­ta­yh­ty­män yh­dek­sän seu­ra­kun­taa, kos­ka hä­nel­lä on pal­jon koko kir­kon asi­oi­hin liit­ty­viä teh­tä­viä.

Jut­tu on jul­kais­tu ai­em­min Kirk­ko ja kau­pun­gis­sa.

Lue lisää aiheesta