JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"Kirkko voi pyrkiä uudistumaan ja houkuttelemaan uusia jäseniä innovatiivisilla tavoilla, kuten digitaalisten palveluiden ja yhteisötapahtumien avulla", generatiivinen tekoäly arvioi. Kuva: Canva.com

"Kirkko voi pyrkiä uudistumaan ja houkuttelemaan uusia jäseniä innovatiivisilla tavoilla, kuten digitaalisten palveluiden ja yhteisötapahtumien avulla", generatiivinen tekoäly arvioi. Kuva: Canva.com

Canva.com

Tekoälyltä punnittuja vastauksia kirkon kiperiin kysymyksiin – vaikeimmat saivat botin kiemur­te­le­maan

Kir­kon­seu­tu kävi te­ko­ä­lyyn pe­rus­tu­van ChatGPT:n kans­sa kir­jeen­vaih­toa kir­kon ajan­koh­tai­sis­ta tee­mois­ta. Vaik­ka teks­ti­bot­ti an­taa kat­so­muk­sel­li­siin ky­sy­myk­siin su­ju­via vas­tauk­sia, nii­tä kan­nat­taa sil­ti lu­kea har­ki­ten. Vas­tauk­set on lii­tet­ty jut­tuun ly­hen­tä­mät­tö­mi­nä.

18.12.2023
Markus Luukkonen

Hei ChatGPT, so­pi­si­ko si­nua haas­ta­tel­la evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon ky­sy­myk­sis­tä?

"Tie­tys­ti! Olen tääl­lä vas­taa­mas­sa evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­seen kirk­koon liit­ty­viin ky­sy­myk­siin par­haa­ni mu­kaan. Kysy roh­ke­as­ti!"

Aloi­te­taan heti laa­ja-alai­sel­la ky­sy­myk­sel­lä. Mil­lai­nen on ev.lut. kir­kon tu­le­vai­suus Suo­mes­sa?

"En voi en­nus­taa tu­le­vai­suut­ta, mut­ta voin ja­kaa yleis­tä tie­toa. Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­nen kirk­ko on ol­lut pe­rin­tei­ses­ti vah­va ins­ti­tuu­tio Suo­mes­sa, mut­ta kir­kon roo­li ja mer­ki­tys yh­teis­kun­nas­sa voi­vat muut­tua ajan myö­tä. Mo­net kir­kot ym­pä­ri maa­il­maa ovat koh­dan­neet jä­sen­mää­rän las­kun ja seu­ra­kun­tien vä­he­ne­mi­sen.

Tu­le­vai­suu­des­sa evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sen kir­kon ase­ma Suo­mes­sa voi riip­pua mo­nis­ta te­ki­jöis­tä, ku­ten yh­teis­kun­nan ar­vois­ta, us­kon­nol­li­sis­ta tren­deis­tä ja seu­ra­kun­tien ky­vys­tä mu­kau­tua muut­tu­viin tar­pei­siin. Kirk­ko voi pyr­kiä uu­dis­tu­maan ja hou­kut­te­le­maan uu­sia jä­se­niä in­no­va­tii­vi­sil­la ta­voil­la, ku­ten di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den ja yh­tei­sö­ta­pah­tu­mien avul­la.

Ylei­ses­ti ot­ta­en us­kon­non tu­le­vai­suus on mo­ni­mut­kai­nen ja vai­kea en­nus­taa, ja se riip­puu mo­nis­ta te­ki­jöis­tä. Evan­ke­lis-lu­te­ri­lai­sel­la kir­kol­la on kui­ten­kin pit­kä his­to­ria Suo­mes­sa, ja se voi säi­lyt­tää mer­kit­tä­vän ase­man­sa maan us­kon­nol­li­ses­sa ja kult­tuu­ri­ses­sa elä­mäs­sä tu­le­vai­suu­des­sa­kin."

Lah­den kau­pun­ki ja seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä te­ke­vät laa­jaa yh­teis­työ­tä esi­mer­kik­si ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­ses­sä. Mitä miel­tä olet kun­nan ja seu­ra­kun­nan yh­teis­työs­tä?

"Kun­nan ja seu­ra­kun­nan vä­li­nen yh­teis­työ voi tuo­da mo­nia hyö­ty­jä yh­tei­söl­le. Se voi edis­tää ta­pah­tu­mien mo­ni­puo­li­suut­ta ja tar­jo­ta asuk­kail­le eri­lai­sia mah­dol­li­suuk­sia osal­lis­tua kult­tuu­ri- ja yh­tei­sö­ta­pah­tu­miin. Li­säk­si yh­teis­työ voi vah­vis­taa pai­kal­li­syh­tei­sön yh­te­näi­syyt­tä ja tar­jo­ta re­surs­se­ja, joi­ta kum­pi­kaan osa­puo­li yk­si­nään ei eh­kä pys­tyi­si tar­jo­a­maan.

Toi­saal­ta on tär­ke­ää var­mis­taa, et­tä yh­teis­työ on avoin­ta, kun­ni­oit­taa kaik­kien us­kon­nol­li­sia ja maa­il­man­kat­so­muk­sel­li­sia nä­ke­myk­siä ja nou­dat­taa lain­mu­kai­suut­ta erot­ta­mal­la us­kon­nol­li­set toi­min­not ja jul­ki­set pal­ve­lut sel­ke­äs­ti toi­sis­taan.

Yh­teis­työ voi ol­la voi­ma­va­ra, kun se to­teu­te­taan avoi­mes­ti ja huo­mi­oi­daan pai­kal­li­syh­tei­sön mo­ni­muo­toi­suus ja tar­peet."

Nuo­ret ai­kui­set ovat kir­kol­le haas­ta­va koh­de­ryh­mä. Kirk­ko on kui­ten­kin tut­ki­nut pal­jon mil­le­ni­aa­lien ar­vo­maa­il­maa ja odo­tuk­sia kirk­koa koh­taan. Kuin­ka nuo­ret ai­kui­set saa­daan mu­kaan seu­ra­kun­tien toi­min­taan ja pää­tök­sen­te­koon?

"Nuor­ten ai­kuis­ten osal­lis­tu­mi­sen li­sää­mi­nen seu­ra­kun­tien toi­min­taan ja pää­tök­sen­te­koon voi ol­la haas­teel­lis­ta, mut­ta sa­mal­la se avaa mah­dol­li­suuk­sia tuo­da uu­sia nä­kö­kul­mia ja ener­gi­aa seu­ra­kun­tien toi­min­taan. Täs­sä muu­ta­mia kei­no­ja, joil­la nuo­ret ai­kui­set voi­vat saa­da mu­kaan:

1. Kuun­te­le ja ym­mär­rä: Tär­kein as­kel on kuun­nel­la nuo­ria ai­kui­sia ja ym­mär­tää hei­dän tar­pei­taan ja odo­tuk­si­aan. Jär­jes­tä kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia, kuu­le­mis­ti­lai­suuk­sia tai ky­se­lyi­tä, jois­sa voi­tai­siin ke­rä­tä pa­lau­tet­ta ja ide­oi­ta.

2. Teh­kää yh­teis­työ­tä: Luo mah­dol­li­suuk­sia yh­teis­työl­le nuor­ten ai­kuis­ten kans­sa. Hei­tä voi­daan kut­sua mu­kaan eri­lai­siin pro­jek­tei­hin, ta­pah­tu­miin ja toi­mi­kun­tiin. Yh­teis­työ an­taa nuo­ril­le ai­kui­sil­le ti­lai­suu­den vai­kut­taa ja tun­tea, et­tä heil­lä on mer­ki­tyk­sel­li­nen roo­li seu­ra­kun­nas­sa.

3. Jär­jes­tä koh­den­net­tu­ja ta­pah­tu­mia: Jär­jes­tä ta­pah­tu­mia ja ak­ti­vi­teet­te­ja, jot­ka ovat kiin­nos­ta­via nuo­ril­le ai­kui­sil­le. Tämä voi si­säl­tää esi­mer­kik­si nuor­ten ai­kuis­ten raa­mat­tu­pii­re­jä, kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia ajan­koh­tai­sis­ta ai­heis­ta, tai yh­tei­söl­li­siä ta­pah­tu­mia.

4. Hyö­dyn­nä di­gi­taa­li­sia ka­na­via: Nuo­ret ai­kui­set ovat usein ak­tii­vi­sia di­gi­taa­li­sis­sa me­di­ois­sa. Hyö­dyn­nä so­si­aa­lis­ta me­di­aa ja mui­ta verk­ko­ka­na­via tie­dot­ta­mi­seen ja yh­tey­den­pi­toon. Vir­tu­aa­li­set ta­pah­tu­mat voi­vat myös hou­ku­tel­la nii­tä, jot­ka ei­vät voi osal­lis­tua pai­kan pääl­lä.

5. Tar­joa mah­dol­li­suuk­sia kou­lut­tau­tu­mi­seen ja men­to­roin­tiin: Mo­net nuo­ret ai­kui­set ar­vos­ta­vat mah­dol­li­suuk­sia op­pia uut­ta ja kas­vaa hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja hen­gel­li­ses­ti. Tar­joa heil­le mah­dol­li­suuk­sia kou­lut­tau­tua ja tar­vit­ta­es­sa men­to­roin­tia.

6. Tee pää­tök­sen­te­os­ta avoin­ta ja osal­lis­ta­vaa: Luo­mal­la avoi­men ja osal­lis­ta­van pää­tök­sen­te­kop­ro­ses­sin voit roh­kais­ta nuo­ria ai­kui­sia osal­lis­tu­maan seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­koon. Huo­mi­oi eri­lai­set ta­vat osal­lis­tua, esi­mer­kik­si vir­tu­aa­li­set pa­la­ve­rit ja etä­o­sal­lis­tu­mi­sen mah­dol­li­suu­det.

Yl­lä mai­ni­tut kei­not ei­vät ole ai­noi­ta mah­dol­li­sia, ja on tär­ke­ää muis­taa, et­tä eri seu­ra­kun­nil­la ja alu­eil­la voi ol­la eri­lai­sia tar­pei­ta ja mah­dol­li­suuk­sia. Jat­ku­va vuo­ro­pu­he­lu ja yh­teis­työ nuor­ten ai­kuis­ten kans­sa aut­ta­vat par­hai­ten löy­tä­mään kes­tä­viä rat­kai­su­ja."

Suo­ma­lai­set odot­ta­vat, et­tä kirk­ko tu­kee nä­ky­väs­ti lap­sia ja nuo­ria, van­huk­sia ja yh­teis­kun­nan vä­hä­o­sai­sia. Pi­täi­si­kö kir­kon aut­ta­mis­työ­tä yhä vah­vis­taa?

"Kir­kon roo­li yh­teis­kun­nal­li­ses­sa avun tar­jo­a­mi­ses­sa on mo­ni­mut­kai­nen ky­sy­mys, ja vas­tauk­set voi­vat vaih­del­la hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta nä­ke­myk­sis­tä ja ar­vois­ta riip­pu­en. Suo­ma­lai­set odot­ta­vat usein, et­tä kirk­ko osal­lis­tuu ak­tii­vi­ses­ti yh­teis­kun­nal­li­seen hy­vin­voin­tiin ja tu­kee eri­tyi­ses­ti hei­kom­mas­sa ase­mas­sa ole­via ryh­miä, ku­ten lap­sia, nuo­ria, van­huk­sia ja vä­hä­o­sai­sia.

Mo­net ih­mi­set pi­tä­vät kirk­koa pe­rin­tei­se­nä toi­mi­ja­na hy­vän­te­ke­väi­syy­des­sä ja yh­tei­söl­li­ses­sä tu­ke­mi­ses­sa. Kir­kon so­si­aa­li­nen vas­tuu ja aut­ta­mis­työ voi­vat näyt­täy­tyä mo­nil­le tär­kei­nä ja ar­vok­kai­na osi­na us­kon­nol­lis­ta yh­tei­söä. Aut­ta­mis­työ voi kat­taa esi­mer­kik­si ruo­ka-avun, asu­mi­sen tu­ke­mi­sen, hen­ki­sen tuen ja muut so­si­aa­li­set pal­ve­lut.

Toi­saal­ta on myös nii­tä, jot­ka kat­so­vat, et­tä yh­teis­kun­nal­li­sen hy­vin­voin­nin tu­lee ol­la en­si­si­jai­ses­ti val­ti­on vas­tuul­la, ja kir­kon tu­li­si kes­kit­tyä enem­män hen­gel­li­seen ja us­kon­nol­li­seen toi­min­taan. Tämä nä­kö­kul­ma voi ko­ros­taa val­ti­on roo­lia tasa-ar­voi­sen ja oi­keu­den­mu­kai­sen yh­teis­kun­nan ra­ken­ta­mi­ses­sa.

Lo­pul­li­nen pää­tös sii­tä, pi­täi­si­kö kir­kon aut­ta­mis­työ­tä vah­vis­taa, riip­puu pait­si yk­si­löi­den hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta nä­ke­myk­sis­tä myös yh­teis­kun­nal­li­sis­ta pää­tök­sis­tä ja ar­vo­kes­kus­te­luis­ta. On mah­dol­lis­ta, et­tä komp­ro­mis­se­ja et­si­tään, joil­la py­ri­tään ta­sa­pai­not­ta­maan kir­kon roo­li hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­ses­sa ja val­ti­on vas­tuul­la ole­vat teh­tä­vät."

Kuin­ka kir­kon kon­ser­va­tii­vi­set ja li­be­raa­lit liik­keet voi­si­vat teh­dä so­vus­sa yh­teis­työ­tä?

"Kir­kon kon­ser­va­tii­vis­ten ja li­be­raa­lien liik­kei­den vä­lil­lä voi ol­la mer­kit­tä­viä nä­ke­my­se­ro­ja, mut­ta yh­teis­työ on mah­dol­lis­ta, kun ar­vos­te­taan mo­ni­muo­toi­suut­ta ja py­ri­tään ra­ken­ta­vaan vuo­ro­pu­he­luun. Täs­sä muu­ta­mia eh­do­tuk­sia:

Kun­ni­oi­tus eri­lai­sia nä­ke­myk­siä koh­taan: Yh­teis­työn pe­rus­ta on avoin ja kun­ni­oit­ta­va asen­ne eri­lai­sia va­kau­muk­sia koh­taan. Liik­kei­den tu­li­si pyr­kiä ym­mär­tä­mään tois­ten­sa nä­ke­myk­siä ja löy­tä­mään yh­tei­siä ar­vo­ja.

Vuo­ro­pu­he­lu ja kes­kus­te­lu: Jär­jes­tä­kää avoi­mia kes­kus­te­lu­foo­ru­mei­ta, jois­sa eri nä­ke­myk­set voi­vat tul­la esil­le. Ra­ken­ta­va vuo­ro­pu­he­lu voi edis­tää ym­mär­rys­tä ja aut­taa löy­tä­mään komp­ro­mis­se­ja.

Yh­tei­set ar­vot ja ta­voit­teet: Et­si­kää yh­tei­siä ar­vo­ja ja ta­voit­tei­ta, jot­ka voi­vat toi­mia yh­tei­sen poh­jan ra­ken­ta­mi­ses­sa. Tämä voi si­säl­tää esi­mer­kik­si yh­tei­sen pal­ve­lu­työn tai so­si­aa­li­sen vas­tuun hank­kei­ta.

Jous­ta­vuus ja komp­ro­mis­sit: Yh­teis­työs­sä on usein tar­peen ol­la val­mis jous­ta­maan ja et­si­mään komp­ro­mis­se­ja. Tämä voi vaa­tia mo­lem­pien osa­puo­lien myö­tä­mie­lis­tä asen­net­ta.

Yh­tei­set pro­jek­tit: Kes­kit­ty­kää yh­tei­siin pro­jek­tei­hin, jois­sa eri­lai­set nä­ke­myk­set voi­vat täy­den­tää toi­si­aan. Täl­lai­set käy­tän­nön hank­keet voi­vat aut­taa ra­ken­ta­maan yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­net­ta.

Yh­teis­työn on­nis­tu­mi­nen edel­lyt­tää avoin­ta miel­tä, kär­si­väl­li­syyt­tä ja si­tou­tu­mis­ta yh­tei­siin pää­mää­riin."

Jos oli­sit kirk­ko­her­ra, hy­väk­syi­sit­kö sa­teen­kaa­ri­mes­sut omas­sa kir­kos­sa­si?

"Ku­ten te­ko­ä­ly, mi­nul­la ei ole hen­ki­lö­koh­tai­sia mie­li­pi­tei­tä, us­ko­muk­sia tai ky­kyä toi­mia kirk­ko­her­ra­na tai teh­dä pää­tök­siä us­kon­nol­li­sis­ta käy­tän­nöis­tä. Pää­tök­set sa­teen­kaa­ri­mes­su­jen hy­väk­sy­mi­ses­tä kir­kos­sa ovat mo­ni­mut­kai­sia ja liit­ty­vät kun­kin kir­kon ope­tuk­siin, pe­rin­tei­siin ja ar­voi­hin.

Jot­kut kir­kot hy­väk­sy­vät ja jär­jes­tä­vät sa­teen­kaa­ri­mes­su­ja tu­ke­mal­la sek­su­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen oi­keuk­sia ja si­säl­lyt­tä­mäl­lä mo­ni­muo­toi­suu­den osak­si us­kon­nol­lis­ta käy­tän­töä. Toi­set kir­kot voi­vat vas­tus­taa täl­lai­sia käy­tän­tö­jä kä­si­tyk­sen­sä pe­rus­teel­la pe­rin­tei­sis­tä ope­tuk­sis­ta ja Raa­ma­tun tul­kin­nas­ta.

Jos ky­sees­sä on täl­lai­nen asia, kirk­ko­her­ra yleen­sä toi­mii yh­des­sä kir­kon joh­ta­mi­sen ja pää­tök­sen­te­ko­e­lin­ten kans­sa, ku­ten seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton tai vas­taa­van eli­men, jot­ta pää­tök­set teh­dään yh­tei­sym­mär­ryk­ses­sä ja ote­taan huo­mi­oon kir­kon ko­ko­nais­val­tai­nen nä­ke­mys."

Kum­pi väit­tä­mä on mie­les­tä­si enem­män tosi: 1) seu­ra­kun­nal­la tar­koi­te­taan kir­kon kaik­kia jä­se­niä, vai 2) seu­ra­kun­ta on yh­teen ko­koon­tu­vien jä­sen­ten ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­sö?

"Seu­ra­kun­nan mää­rit­te­le­mi­nen voi vaih­del­la eri yh­teyk­sis­sä ja te­o­lo­gi­sis­sa nä­ke­myk­sis­sä, jo­ten kum­pi väit­tä­mä on "enem­män tosi" riip­puu käy­te­tys­tä mää­ri­tel­mäs­tä ja nä­kö­kul­mas­ta. On hyvä huo­ma­ta, et­tä seu­ra­kun­nan kä­si­te voi ol­la mo­ni­mer­ki­tyk­sel­li­nen.

Seu­ra­kun­ta kaik­kien jä­sen­ten yh­tei­sö­nä: Täs­sä mää­ri­tel­mäs­sä seu­ra­kun­taa aja­tel­laan laa­jem­min, kat­ta­va­na jä­se­nyy­te­nä kir­kos­sa. Tämä nä­ke­mys ko­ros­taa seu­ra­kun­taa ih­mis­ten yh­tei­sö­nä, joka koos­tuu kai­kis­ta evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sen kir­kon jä­se­nis­tä. Tämä hei­jas­taa aja­tus­ta sii­tä, et­tä seu­ra­kun­ta on laa­jem­pi yh­tei­sö, joka kat­taa kaik­ki kir­kon jä­se­net, vaik­ka he ei­vät vält­tä­mät­tä ko­koon­tui­si sään­nöl­li­ses­ti yh­teen.

Seu­ra­kun­ta yh­teen ko­koon­tu­vien jä­sen­ten ju­ma­lan­pal­ve­lu­syh­tei­sö­nä: Toi­saal­ta toi­nen nä­ke­mys ko­ros­taa seu­ra­kun­taa enem­män konk­reet­ti­se­na yh­tei­sö­nä, joka koos­tuu niis­tä jä­se­nis­tä, jot­ka sään­nöl­li­ses­ti osal­lis­tu­vat yh­tei­seen ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen ja mui­hin seu­ra­kun­nan toi­min­toi­hin. Täs­sä mää­ri­tel­mäs­sä seu­ra­kun­taa aja­tel­laan tii­viim­pä­nä yh­tei­sö­nä, joka ko­koon­tuu yh­tei­seen pal­von­taan ja toi­min­taan.

Kum­pi näis­tä mää­ri­tel­mis­tä on "enem­män tosi" riip­puu sii­tä, mil­lai­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta ja te­o­lo­gi­ses­ta pe­rin­tees­tä kä­sin ky­sy­myk­seen suh­tau­du­taan. Mo­lem­mis­sa mää­ri­tel­mis­sä on pe­rus­tei­ta ja ne voi­vat ol­la voi­mas­sa eri tar­koi­tus­pe­ris­sä."

Ar­voi­sa ChatGPT, si­nul­la on niin pun­nit­tu­ja aja­tuk­sia te­o­lo­gi­as­ta, kir­kos­ta ja sen joh­ta­mi­ses­ta, et­tä so­pi­sit hy­vin kirk­ko­her­rak­si. Kiin­nos­tai­si­ko vir­ka, jos sel­lai­nen sat­tui­si avau­tu­maan?

"Kii­tos koh­te­li­ai­suu­des­ta! Olen kui­ten­kin tie­toi­ses­ti suun­ni­tel­tu ja oh­jel­moi­tu tu­ke­maan mo­ni­puo­lis­ta kes­kus­te­lua ja tar­jo­a­maan tie­toa eri ai­heis­ta. Vaik­ka mi­nul­la on tie­toa te­o­lo­gi­as­ta ja kir­kos­ta, mi­nul­ta puut­tuu hen­ki­lö­koh­tai­nen tie­toi­suus, ko­ke­mus ja tun­ne­ä­ly, jot­ka ovat olen­nai­sia piir­tei­tä ih­mis­ten joh­ta­mi­ses­sa ja hen­gel­li­ses­sä oh­jauk­ses­sa.

Kirk­ko­her­ran teh­tä­vä vaa­tii sy­väl­lis­tä ym­mär­rys­tä pai­kal­li­ses­ta seu­ra­kun­nas­ta, te­o­lo­gis­ta osaa­mis­ta sekä tai­toa toi­mia ih­mis­ten kans­sa eri­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa. Vaik­ka voin­kin tar­jo­ta tie­toa ja kes­kus­te­lu­kump­pa­nuut­ta mo­nis­sa ai­heis­sa, mi­nul­le puut­tuu kyky ot­taa vas­tuu­ta ja toi­mia to­sie­lä­män joh­to­teh­tä­vis­sä.

Kui­ten­kin, jos si­nul­la on ky­syt­tä­vää te­o­lo­gi­aan, kirk­koon tai mui­hin ai­hei­siin liit­ty­en, olen tääl­lä vas­taa­mas­sa ky­sy­myk­sii­si par­haa­ni mu­kaan!"

Lue lisää aiheesta