JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Tällaista oli rippi­lei­rillä – Kirkon­seudun reportaasi Heinä­saa­resta 

Rip­pi­kou­lu­ryh­män muo­dos­tu­mi­nen al­kaa jo ke­vääl­lä ja jän­ni­tys kaik­ko­aa vii­meis­tään lei­ril­lä.

2.7.2021
Topias Mikkonen

– Hy­vää yö­tä, Jee­sus myö­tä, kii­tos täs­tä päi­väs­tä. Se oli kiva! ka­jah­taa Hei­nä­saa­res­sa.

Lei­ri­läi­set suun­taa­vat kap­pe­lin kau­nii­den ik­ku­noi­den ta­kai­sen au­rin­gon­las­kun ää­rel­tä ulos ja las­keu­tu­vat tum­mat por­taat alas. Jän­nit­ty­neis­sä tun­nel­mis­sa he sin­koi­le­vat eri puo­lil­le saar­ta, ei­vät­kä kel­lon lä­hen­ty­mi­nen kym­men­tä taik­ka jal­ka­pal­lon EM-lop­pu­tur­nauk­sen huip­puot­te­lu Rans­ka–Sak­sa tun­nu hi­das­ta­van vauh­dik­kai­ta nuo­ria. On rip­pi­lei­rin en­sim­mäi­nen il­ta, ja kai­kil­la on per­ho­sia vat­sas­sa. Uu­si ja unoh­tu­ma­ton on vas­ta edes­sä.

Ar­ki­kie­les­sä pu­hu­taan usein vain rip­pi­lei­ris­tä tar­koit­ta­en ko­ko­nai­suut­ta, joka al­kaa jo kuu­kau­sia en­nen ke­säis­tä lei­ri­jak­soa. Niin kut­sut­tu kau­pun­ki­jak­so on jää­nyt ko­ro­nan kyn­siin, mikä on joh­ta­nut use­am­piin en­nak­ko­teh­tä­viin sekä etä­ta­paa­mi­siin. Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Har­ri Nur­mi pyr­kii pan­de­mi­as­ta huo­li­mat­ta ta­paa­maan nuo­ret edes ker­ran en­nen kuin hei­dän kans­saan vie­te­tään usei­ta öi­tä il­man van­hem­pien vä­li­tön­tä lä­hei­syyt­tä.

– Ryh­män muo­dos­tu­mi­sen pro­ses­si al­kaa ke­vääl­lä. On tär­ke­ää, et­tä nuo­ret pää­se­vät tu­tus­tu­maan toi­siin­sa ja ko­ti­seu­ra­kun­taan­sa myös en­nen lei­riä. Tämä mah­dol­lis­taa seu­ra­kun­ta­yh­tey­den vah­vis­ta­mi­sen rip­pi­kou­lun jäl­keen­kin, Nur­mi ajat­te­lee.

Sal­paus­se­län seu­ra­kun­nan ke­sän en­sim­mäi­sel­le Hei­nä­saa­ren-lei­ril­le läh­tee mu­kaan yh­teen­sä 24 lei­ri­läis­tä, täyn­nä toi­voa ja ha­lua ko­kea uut­ta. Rip­pi­kou­lu­lai­nen Noel Tuo­mi­nen ajat­te­lee ajan Hei­nä­saa­res­sa ole­van mu­ka­va, kun­han mat­kas­sa on riit­tä­väs­ti po­si­tii­vis­ta miel­tä.

– Van­hem­mat ker­toi­vat, et­tä hei­dän ri­pa­rin­sa oli iki­muis­toi­nen ko­ke­mus ja et­tä po­si­tii­vi­sel­la mie­lel­lä pää­see pit­käl­le. Mo­nil­le ri­pa­ri voi tun­tua ras­kaal­ta, kos­ka on ke­sä­lo­ma, ei­kä te­ki­si mie­li opis­kel­la ul­ko­läk­sy­jä, Tuo­mi­nen tuu­mii en­nen kuin nou­see lei­ri­läi­set saa­reen kul­jet­ta­vaan Ali-lai­vaan.

Vuo­si­kym­men­ten ajan lei­ri­läi­siä lai­va­kau­den ai­ka­na pal­vel­lut Hei­nä­saa­ri on val­mii­na ot­ta­maan vas­taan uu­det ma­joit­tu­jan­sa. As­ke­leet nars­ku­vat ja mat­ka­lauk­ku­jen pyö­rät pyö­ri­vät lai­tu­ril­la eri tah­tiin – osal­la on kii­re va­raa­maan sän­ky­paik­ka, toi­set kat­se­le­vat seu­raa­van kah­dek­san päi­vän ai­kais­ta ko­ti­aan hie­man tar­kem­min en­nen kuin us­kal­tau­tu­vat ran­taan.

– Mei­na­si sii­nä sy­dän py­säh­tyä, lei­rin isos­te­ni­so­nen Nel­la Hir­vo­nen muis­te­lee en­sim­mäis­tä aa­mu­he­rä­tys­tään omal­ta nel­jän vuo­den ta­kai­sel­ta rip­pi­lei­ril­tään.

Päi­vä al­kaa kel­lo 8.00, mikä ei, tei­nien uni­ryt­min tie­tä­en, tar­koi­ta ko­vin mo­nel­la sa­la­man­no­pe­aa he­rää­mis­tä. Toi­saal­ta ai­ka­tau­lus­ta on pi­det­tä­vä kiin­ni, ja vain puo­li tun­tia shok­ki­he­rä­tyk­sen jäl­keen ha­ja­nai­nen lau­ma nuo­ria tal­lus­taa­kin koh­ti päi­vän tär­kein­tä ate­ri­aa.

Tii­viin aa­mu­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen jäl­keen nuo­ril­la on vuo­ros­sa op­pi­tun­ti, jon­ka ai­hee­na ke­sä­te­o­lo­gi Ma­til­da Han­gas­maa kä­sit­te­lee luo­ma­kun­nan syn­ty­mis­tä. Tun­nil­la nuo­ret te­ke­vät minä-puun, jon­ka ide­a­na on ku­vas­taa sitä, et­tä ih­mi­sil­lä on omat vah­vuu­ten­sa sekä heik­kou­ten­sa ja et­tä Ju­ma­la ra­kas­taa mei­tä niis­tä riip­pu­mat­ta. Te­o­lo­gi­aa Itä-Suo­men yli­o­pis­tos­sa nel­jä vuot­ta opis­kel­lut tu­le­va pas­to­ri ja ai­nee­no­pet­ta­ja ko­kee omi­nai­suuk­sien­sa so­vel­tu­van rip­pi­kou­lu­työ­hön.

– Par­hai­ta puo­li­a­ni ovat em­paat­ti­suu­te­ni ja ava­ra­kat­sei­suu­te­ni. Pa­ras­ta täs­sä työs­sä on, kun saan koh­da­ta eri­lai­sia nuo­ria ja näh­dä heis­sä kas­vua ja ke­hi­tys­tä, Han­gas­maa poh­tii.

Sun­nun­tai­aa­mu­na ti­lan­ne on kui­ten­kin toi­nen. Pe­rin­tei­sen lei­ri­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sen si­jaan kaik­ki ovat ke­rään­ty­neet seu­raa­maan kel­lo 10 ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta strii­min vä­li­tyk­sel­lä.

Kirk­ko­her­ra Sari Kui­rin­lah­ti, joka toi­mii lei­ril­lä myös opet­ta­ja­na, on kii­tol­li­nen sii­tä, et­tä ko­ti­seu­ra­kun­ta mah­dol­lis­taa täl­lai­sia ta­pah­tu­mia.

– Oli iha­naa en­sin aa­mul­la seu­ra­ta mes­sua yh­des­sä, sen jäl­keen opet­taa eh­tool­li­ses­ta ja lo­puk­si päät­tää päi­vä il­ta­mes­suun kap­pe­lis­sa, Kui­rin­lah­ti iloit­see.

Vaik­ka Hei­nä­saa­ri on iä­käs lei­ri­kes­kus, se on ky­ke­ne­vä ny­ky­a­jan muu­tok­siin, jois­ta yh­den vie­rai­li­jat koh­taa­vat lou­naal­la: tar­jol­la on ai­no­as­taan kas­vis­ruo­kaa. Är­häk­käim­mät mu­rah­te­le­vat, mut­ta päi­vien ku­lu­es­sa he­kin myön­tä­vät, et­tä oi­kein val­mis­tet­tu li­ha­ton ruo­ka voi ol­la mau­kas­ta.

– Kyl­lä minä mie­luum­min liha- kuin kas­vis­ruo­kaa syön. On­nek­si kas­vis­ruo­kaa­kin maus­te­taan hy­vin, jol­loin sitä syö ihan mie­luus­ti, lei­ri­läi­nen Roo­pe Tuu­nai­nen ker­too.

Apui­sän­tä Mat­ti Lai­ti­nen pyr­kii muun hen­ki­lö­kun­nan ohel­la muu­toin­kin uu­dis­ta­maan Hei­nä­saar­ta, jot­ta vie­rai­li­jat voi­vat yhä saa­da unoh­tu­mat­to­mia ko­ke­muk­sia.

– On­han tämä pe­rin­tei­nen paik­ka, min­ne rip­pi­kou­lut it­se tuo­vat tar­vit­ta­van­sa. Kui­ten­kin esi­mer­kik­si fris­bee­gol­fin nou­su py­rit­tiin ot­ta­maan tääl­lä huo­mi­oon ra­ken­ta­mal­la oma rata, Lai­ti­nen ana­ly­soi.

Ke­vään ai­ka­na nuor­ten teh­tä­vä­nä oli lu­kea Luuk­kaan evan­ke­liu­mi, ikään kuin val­mis­tau­tu­mi­se­na lei­ril­lä kä­si­tel­tä­viin ai­hei­siin. Päi­vän kuu­mim­mal­le tun­nil­le on va­rat­tu het­ki, jol­loin Luu­kas ker­ra­taan ta­sai­ses­ti ja­et­tu­na alus­ta lop­puun. Rin­get­teä har­ras­ta­van Em­ma Kai­nie­men mie­les­tä “me­dis” on mie­le­käs suo­la ta­pah­tu­ma­rik­kaa­seen päi­vään.

– Tun­tuu ki­val­ta, kun pää­see rau­hoit­tu­maan päi­vän ai­ka­na ja kun se ker­to­mus ke­lau­tuu sii­nä uu­des­taan. Nyt tu­len var­mas­ti muis­ta­maan sen pa­rem­min, Kai­nie­mi hy­myi­lee.

Par­hai­ten mie­leen on jää­nyt ih­me vii­des­tä lei­väs­tä ja kah­des­ta ka­las­ta.

– On­han se ih­meel­li­sen kuu­lois­ta, et­tä mi­ten niin vä­häl­lä voi ruok­kia 5 000 ih­mis­tä, hän jat­kaa.

Sees­tei­sen aa­mu­päi­vän jäl­keen isos­te­ni­so­sen ja yö­vah­din suun­nit­te­le­mat ki­sai­lut lait­ta­vat ryh­mään vauh­tia. Kil­pai­lu­viet­ti voit­taa jän­ni­tyk­sen, ei­kä puo­li­tun­te­mat­to­mien jat­ku­va läs­nä­o­lo jak­sa pai­naa miel­tä. Kun oman ryh­män on voi­tet­ta­va, yh­teis­hen­ki pa­ra­nee sa­mal­la huo­maa­mat­to­mas­ti. Tä­nään nuor­ten teh­tä­vä­nä on lait­taa käpy mah­dol­li­sim­man kor­ke­al­le käyt­tä­mäl­lä ai­no­as­taan luon­nos­ta löy­ty­viä ma­te­ri­aa­le­ja ja 15 kii­vaan mi­nuu­tin ku­lut­tua nur­mi­ken­täl­lä on pys­tys­sä jyl­hiä puu­ra­ken­nel­mia. Vie­lä päi­vä­kah­veil­la­kin väi­tel­lään, ke­nen käpy to­del­li­suu­des­sa oli ylim­pä­nä.

Hie­man kuu­den jäl­keen on isos­ten vuo­ro lois­taa. Il­ta­oh­jel­maa var­ten he ovat loih­ti­neet ryh­mäyt­tä­vää ja tun­nel­maa nos­tat­ta­vaa toi­min­taa. Mu­kaan mah­tuu myös lau­lu­ja – kai­kis­ta pe­rin­teis­tä ei ole luo­vut­tu. Vii­mei­sen vei­sun jäl­keen la­val­le pa­mah­taa hä­tään­ty­nyt nuo­ri mies, ja ta­ka­huo­nees­ta kuu­luu sel­kä­pii­tä kar­mi­va kar­jah­dus:

– IGOR!

La­val­le as­tuu koo­kas, tum­miin pu­keu­tu­nut mies, joka läh­tee jah­taa­maan Igo­ria sa­lia ym­pä­ri.

Hul­va­ton ta­kaa-ajo päät­tyy il­las­ta toi­seen jo­hon­kin puu­jal­ka­vit­siin:

– Ar­vaa Igor, mitä pomo käs­ki teh­dä?

– No?

– Pomo käs­ki näyt­tää kaa­pin pai­kan, mur­jai­see koo­kas mies osoit­ta­en sa­mal­la ti­las­sa ole­vaa vaa­te­ko­me­roa.

Edes kuu­kau­sia vii­lat­tu päi­vä­oh­jel­ma am­mat­ti­mai­si­ne te­ki­jöi­neen ei voi mil­lään kel­va­ta kai­kil­le. Usein lei­ri­läis­ten suus­ta kuu­luu­kin:

– Mil­loin meil­lä on va­paa-ai­kaa?

Sii­hen lei­rin ve­tä­jät vain nau­rah­ta­vat:

– Ei­hän teil­lä ole kuin va­paa-ai­kaa.

Se pi­tää si­näl­lään paik­kan­sa, et­tä lei­ril­lä on ta­val­lis­ta enem­män tyh­jää, kun ruo­kai­lu­ja jou­du­taan ko­ro­na­syis­tä por­ras­ta­maan. Sik­si myös il­ta­pa­la ja sitä myö­ten sau­nat nau­ti­taan hie­man eri ai­koi­hin. On­nek­si hel­tei­ses­sä Hei­nä­saa­res­sa pys­tyy ui­maan myös il­man löy­ly­jen an­ta­maa läm­pö­suo­jaa: vesi on yli 20-as­teis­ta ja au­rin­ko po­rot­taa päi­väs­tä toi­seen pil­vet­tö­mäl­tä tai­vaal­ta.

– Ui­mi­nen vir­kis­tää mu­ka­vas­ti päi­vää, ri­pa­ri­lai­nen Eli­as Pa­ju­la huik­kaa lai­tu­ril­ta.

Tuli il­ta ja tuli aa­mu. Näin meni en­sim­mäi­nen, vii­des, kah­dek­sas päi­vä. Juu­ri­han mat­ka vas­ta al­koi, ja nyt hy­väs­te­lem­me jo Hei­nä­saa­ren, joka jää odot­ta­maan uu­sia tu­lok­kai­ta jäl­leen yh­den lei­rin rik­kaam­pa­na.

Lue lisää aiheesta