JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Lukiolainen Essi Ahonen on oman rippikoulunsa jälkeen ollut yksi heistä, jotka ovat aktiivisesti mukana kehittämässä Joutjärven toimintaa. Hän kuuluu seurakunnan nuorten vastuu-ryhmään, joka pyörittää viikkotoimintaa yhdessä nuorisotyöntekijän kanssa. Kuva: Markku Lehtinen

Lukiolainen Essi Ahonen on oman rippikoulunsa jälkeen ollut yksi heistä, jotka ovat aktiivisesti mukana kehittämässä Joutjärven toimintaa. Hän kuuluu seurakunnan nuorten vastuu-ryhmään, joka pyörittää viikkotoimintaa yhdessä nuorisotyöntekijän kanssa. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Seura­kun­nilta keskus­te­lu­apua koulust­res­siin – "Saan seura­kun­nasta paljon energiaa arkeeni"

”Tie­dän muu­ta­mia, joil­le lu­kio on ol­lut jopa ylit­se­pää­se­mät­tö­män ras­kas”, sa­noo lu­ki­o­lai­nen Es­si Aho­nen. Hän on mu­ka­na Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta­nuor­ten toi­min­nas­sa, joka tar­jo­aa kai­vat­tua hen­gäh­dys­tä kou­lun ora­van­pyö­räs­tä.

5.5.2021
Topias Mikkonen

Lukio vaa­tii opis­ke­li­joil­ta muu­ta­kin kuin yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­siin val­mis­tau­tu­mis­ta. Nuo­ret ovat jat­ku­van pai­neen al­la, kun taak­kaa koh­ti val­ko­lak­kia li­sää­vät ko­e­vii­kot vii­si ker­taa lu­ku­vuo­des­sa ja kurs­sien ai­ka­na suo­ri­tet­ta­vat pa­kol­li­set teh­tä­vät.

– Tie­dän muu­ta­mia, joil­le lu­kio on ol­lut jopa ylit­se­pää­se­mät­tö­män ras­kas. Olen hyvä op­pi­las, mut­ta etä­kou­lu on hei­ken­tä­nyt mi­nun­kin kou­lu­mo­ti­vaa­ti­o­ta­ni, Lah­den yh­teis­kou­lun lu­ki­on toi­sen vuo­si­kurs­sin opis­ke­li­ja Es­si Aho­nen har­mit­te­lee.

Aho­nen, 17, suo­rit­taa yli vaa­di­tut 75 kurs­sia täh­täi­me­nään lä­hes 90 kurs­sia. Yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sis­sa hän kir­joit­taa seit­se­män ai­net­ta. Hän ker­too, et­tä on lu­ki­on ede­tes­sä op­pi­nut aset­ta­maan asi­oi­ta tär­keys­jär­jes­tyk­seen, kun ei eh­di te­ke­mään kaik­kea.

– Ai­neis­sa, joi­ta ei kir­joi­ta, riit­tää, kun pää­see läpi. Vas­tuu­ta ker­tyy pal­jon it­sel­le, kun mel­kein­pä ku­kaan ei vah­di, mil­lai­sia ar­vo­sa­no­ja tu­lee. Opoa nä­kee pari ker­taa vuo­des­sa, jos­kin muu­ten on omil­laan. Toi­saal­ta pyy­det­tä­es­sä saa no­pe­as­ti li­sä­a­pua esi­mer­kik­si kou­lun ku­raat­to­ril­ta tai psy­ko­lo­gil­ta, hän avaa.

Lah­den yh­teis­kou­lun opin­to-oh­jaa­jan Kai­sa Ve­den­pään mu­kaan jak­sa­mi­sen kul­ma­ki­vi on ar­jen ryt­mit­tä­mi­nen. Hän pai­not­taa, et­tä läk­sy­jen li­säk­si täy­tyy muis­taa le­vä­tä ja ol­la yh­teyk­sis­sä ys­tä­viin. Ta­sa­pai­noi­nen opis­ke­lu pun­ni­taan abi­vuon­na, jol­loin lii­kaa en­sim­mäi­si­nä vuo­si­na reh­ki­neet saat­ta­vat pa­laa lop­puun en­nen yli­op­pi­las­kir­joi­tuk­sia.

– Mo­net ovat ta­voit­teel­li­sia, jol­loin voi ol­la vai­ke­aa läh­teä kar­si­maan yli­op­pi­las­kir­joi­tus­ten ai­ne­va­lin­to­ja. Kan­nus­tam­me lu­ki­o­tai­pa­leen­sa aloit­ta­via poh­ti­maan va­lin­to­jaan oma kiin­nos­tus edel­lä, sil­lä se vä­hen­tää lop­pua koh­ti ka­sau­tu­vaa stres­siä, hän ker­too.

Aho­nen pal­jas­taa, et­tä pit­kän ma­te­ma­tii­kan vaih­ta­mi­nen ly­hy­een on ol­lut hä­nen lu­ki­oai­kan­sa pa­ras rat­kai­su, vaik­ka ha­ku­pis­teet kor­ke­a­kou­lui­hin kär­si­vät­kin. Pää­tös mah­dol­lis­ti li­sää va­paa-ai­kaa, ja Aho­nen on­kin Ve­den­pään kans­sa sa­maa miel­tä: kou­lun ohel­la on ol­ta­va jo­tain, mi­hin saa siir­ret­tyä aja­tuk­sia.

– Ol­koon se ihan mitä ta­han­sa – ruu­an­lait­toa, juok­se­mis­ta, elo­ku­via, jo­tain.

Nuo­ri­son va­paa-ajan­viet­to on kokenut ko­lauk­sen ko­ro­nan pyör­teis­sä, kun esi­mer­kik­si si­sä­lii­kun­ta­pai­kat ovat sul­ke­neet oven­sa. Seu­ra­kun­nat ovat pyr­ki­neet vi­ruk­sen sal­li­min ra­join säi­lyt­tä­mään kon­tak­tin nuo­riin­sa, jot­ta nämä sai­si­vat aja­tuk­si­aan het­kek­si pois funk­ti­ois­ta ja is­meis­tä. Jout­jär­ven seu­ra­kun­nan nuo­ri­so­työn­te­ki­jä Las­se Sim­pa­nen toi­voo pys­ty­vän­sä aut­ta­maan nuo­ria juu­ri kes­kus­te­lu­a­vun kaut­ta.

– Ha­lu­am­me tar­jo­ta jo­tain ir­tau­tu­mis­ta sii­tä ora­van­pyö­räs­tä, ja mui­den us­ko­vien ver­tais­tu­ki on hyvä kei­no sii­hen. Yk­sin­ker­tais­tet­tu­na py­rim­me aut­ta­maan nuo­ria us­ko­maan kol­miyh­tei­seen Ju­ma­laan sekä elä­mään ar­jes­sa kris­tit­ty­nä, hän luon­neh­tii.

10 vuot­ta nuo­ri­so­työn­te­ki­jä­nä toi­mi­nut Sim­pa­nen us­koo seu­ra­kun­nan ve­tä­vän nuo­ria puo­leen­sa, kos­ka siel­lä ko­kee kuu­lu­van­sa jouk­koon, pys­tyy ir­rot­tau­tu­maan ar­jes­ta ja tun­tee riit­tä­vän­sä Ju­ma­lan sil­mis­sä.

– Lei­ri­toi­min­nas­ta nuo­ret ovat tul­leet sa­no­maan, et­tä ovat pääs­seet le­pää­mään sekä fyy­si­ses­ti et­tä hen­ki­ses­ti. Kil­pai­lu­luon­toi­sen kou­lu­maa­il­man rin­nal­la kir­kon ar­vo­maa­il­ma tuo ter­vet­tä ta­sa­pai­noa. Ju­ma­la ra­kas­taa jo­kais­ta, vaik­ka ei sai­si pelk­kiä kymp­pe­jä.

Sim­pa­sen mu­kaan Jout­jär­vel­lä toi­min­ta on pää­o­sin nuo­ri­so­läh­töis­tä.

– Nuo­ret ovat par­hai­ta asi­an­tun­ti­joi­ta sii­nä, mis­tä he tyk­kää­vät.

Lu­ki­o­lai­nen Aho­nen on oman rip­pi­kou­lun­sa jäl­keen ol­lut yk­si heis­tä, jot­ka ovat ak­tii­vi­ses­ti mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä Jout­jär­ven toi­min­taa. Hän kuu­luu seu­ra­kun­nan nuor­ten vas­tuu­ryh­mään, joka pyö­rit­tää viik­ko­toi­min­taa yh­des­sä Sim­pa­sen kans­sa.

– En ha­lua vain seu­ra­ta vie­res­tä, kos­ka oman kä­den­jäl­jen nä­ky­mi­nen jos­sain po­si­tii­vi­ses­sa tun­tuu hy­väl­tä. Ra­kas­tan ih­mis­ten kans­sa ole­mis­ta, mitä seu­ra­kun­nan toi­min­ta poh­jim­mil­taan on­kin. Saan seu­ra­kun­nas­ta ja Ju­ma­las­ta pal­jon ener­gi­aa ar­kee­ni, Aho­nen iloit­see.

Etäkoulu on heikentänyt minunkin koulumotivaatiotani, sanoo lukion toisen vuosikurssin opiskelija Essi Ahonen. Kuva: Markku Lehtinen

Etäkoulu on heikentänyt minunkin koulumotivaatiotani, sanoo lukion toisen vuosikurssin opiskelija Essi Ahonen. Kuva: Markku Lehtinen

Markku Lehtinen

Lue lisää aiheesta