JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Moni asia Marja-Leena ja Risto Niemisen kodissa muistuttaa heitä Afrikassa vietetyistä lähetystyön vuosista. Kuva: Krista Eskelinen

Moni asia Marja-Leena ja Risto Niemisen kodissa muistuttaa heitä Afrikassa vietetyistä lähetystyön vuosista. Kuva: Krista Eskelinen

Krista Eskelinen

Seitsemän vuotta lähe­tys­työssä jätti pysyvät jäljet

Lau­neen seu­ra­kun­nan ni­mik­ko­lä­het­tei­nä työs­ken­nel­leet Ris­to ja Mar­ja-Lee­na Nie­mi­nen kir­joit­ti­vat kir­jan vuo­sis­taan Tan­sa­ni­as­sa.

2.1.2024
Krista Eskelinen

Pa­pin ja lää­kä­rin nuo­ri per­he jät­ti työ­paik­kan­sa ja lä­hei­sen­sä, pak­ka­si ko­tin­sa ja muut­ti Tan­sa­ni­aan. Elet­tiin vuot­ta 1981.

Lää­kä­ri tus­kin osa­si va­rau­tua sii­hen, et­tä koko sai­raa­la pi­me­ni kes­ken öi­sen kei­sa­rin­leik­kauk­sen. Tai sii­hen, et­tä leik­kaus­pöy­däl­le tuo­tiin le­o­par­din raa­te­le­ma ta­ju­ton pai­men­poi­ka.

Pap­pi­kaan ei aa­vis­ta­nut kul­jet­ta­van­sa erä­mait­ten hal­ki se­ment­ti­säk­ke­jä, pe­las­ta­van­sa sai­raa­lan säh­kö­jär­jes­tel­mää tai ra­ken­ta­van­sa kirk­ko­ja.

− Me tar­tut­tiin teh­tä­viin, jot­ka kaa­tui­vat pääl­le ja jot­ka koim­me vält­tä­mät­tö­mik­si. Työn­ku­vaa ei voi­nut mää­ri­tel­lä, muis­te­lee mik­ke­li­läi­nen te­o­lo­gi­an toh­to­ri Ris­to Nie­mi­nen.

Nie­mi­sen hen­gel­li­set juu­ret ovat Lah­des­sa ja Lau­neen seu­ra­kun­nas­sa. Toi­sel­la työ­kau­del­la Ris­to ja hä­nen lää­kä­ri­puo­li­son­sa Mar­ja-Lee­na työs­ken­te­li­vät Lau­neen seu­ra­kun­nan ni­mik­ko­lä­het­tei­nä.

Teh­tä­viin kuu­lui en­sim­mäi­sel­lä työ­kau­del­la pa­pin pe­rus­työ­tä kas­teis­ta ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin ja sai­rai­den luo­na vie­rai­lui­hin. Alus­ta as­ti oli myös sel­vää, et­tä työ­ka­lu­jen pi­tää py­syä kä­des­sä ja et­tä kau­pun­ki­lais­poi­ka voi jou­tua vaik­ka leh­män lyp­syyn.

− Hen­gel­li­ses­ti in­nos­tuin eni­ten maa­sai­työs­tä, joka oli al­ku­voi­mais­ta ja eteen­päin me­ne­vää. Mo­nes­ti jou­duim­me kui­ten­kin en­sin suos­tu­maan teh­tä­viin ja miet­ti­mään sen jäl­keen, mi­ten täs­tä oi­kein sel­vi­tään, Ris­to ker­too.

Mar­ja-Lee­nan haas­tee­na sai­raa­la­maa­il­mas­sa oli­vat jat­ku­va kii­re ja puu­te sekä kult­tuu­rin ja ym­pä­ris­tön eri­tyis­piir­teet. Vas­taan tuli va­hin­gol­li­sia us­ko­muk­sia ja noi­tuut­ta, ra­sis­mi­a­kin.

− Nuo­ret syn­nyt­tä­jät oli­vat usein to­del­la huo­nos­sa kun­nos­sa saa­pu­es­saan sai­raa­laan. Erään­kin ty­tön pit­kit­ty­nyt­tä syn­ny­tys­tä oli yri­tet­ty hoi­taa roh­doil­la. Koh­tu re­pe­si, lap­si ja äi­ti kuo­li­vat. Ei näi­hin voi­nut tot­tua kos­kaan.

 

En­sim­mäi­sen työ­kau­den alus­sa Tan­sa­ni­as­sa oli val­ta­va pu­la­kau­si. Ugan­dan sota oli juu­ri päät­ty­nyt, ja kau­pas­ta sai var­muu­del­la vain tu­li­tik­ku­ja ja hamp­pu­köyt­tä. Muus­ta neu­vo­tel­tiin sit­ten tis­kin al­ta.

Toi­sel­la työ­kau­del­laan Ris­to sai teh­tä­väk­seen ra­ken­taa en­sim­mäi­sen pol­ven kris­ti­tyil­le kir­kon. Pai­kal­lis­ten in­nos­tus oli val­ta­vaa, ja lo­pul­ta kirk­ko­ja tu­li­kin kak­si.

− Seu­ra­kun­ta­lai­set sai­vat pro­jek­teis­ta roh­keu­den, in­non ja tai­don. Läh­töm­me jäl­keen alu­eel­le on ra­ken­net­tu kol­me kirk­koa li­sää, Ris­to iloit­see.

Kir­kot ovat mer­kit­tä­viä ko­koon­tu­mis­paik­ko­ja laa­joil­la alu­eil­la, joil­la toi­mi­via kul­ku­yh­teyk­siä ei ole. Kris­ti­nus­ko ei ole Af­ri­kas­sa kä­den­läm­pöis­tä his­sut­te­lua koh­ti seu­ra­kun­tien kuo­le­maa vaan to­del­li­nen tuki mo­nel­la ta­voin haas­ta­vas­sa ar­jes­sa. 

− Kun läh­dim­me toi­sel­ta työ­kau­del­ta, Ka­ra­tus­sa oli 300 kris­tit­tyä ai­kuis­ta. Nyt hei­tä on 2 000.

Sai­raa­las­sa ih­mi­siä au­te­taan yk­si ker­ral­laan, mut­ta myös Mar­ja-Lee­na huo­ma­si työn mer­ki­tyk­sen. Lop­pu­kau­del­la tie­to oli li­sään­ty­nyt, ei­kä esi­mer­kik­si hen­ki­to­reis­saan syn­nyt­tä­mään saa­pu­via tyt­tö­jä näh­ty enää niin pal­jon.

Huu­maa­vat ku­kat ja he­del­mät, au­rin­gon kos­tea läm­pö, kuu­mal­la ki­vel­lä se­koit­tu­van sa­vun ja ruu­an tuok­su. Tan­sa­nia tar­joi­li ais­tien ki­ma­ran, jo­hon sai työ­kau­den ai­ka­na su­kel­taa mo­nes­ta kul­mas­ta.

Af­rik­ka­lai­se­los­sa Nie­mi­set ar­vos­ta­vat iloa ja yh­tei­söl­li­syyt­tä. Kii­tos ja ki­vut ele­tään voi­mak­kaas­ti yh­des­sä.

− Kuo­le­man koh­da­tes­sa koko ky­län väki py­säh­tyy su­re­maan ja vie ruo­kia su­ru­ta­loon. Hau­ta­jai­set kes­tä­vät kol­me päi­vää, Ris­to ku­vai­lee.

Tun­neyh­tey­den vaa­li­mi­ses­ta ker­to­vat myös pit­kät ter­veh­ti­mis­se­re­mo­ni­at. Vuo­ro­vai­ku­tus­kump­pa­nin oloa tun­nus­tel­laan ja so­peu­te­taan omaa vies­tin­tää sii­hen.

− Saim­me lä­he­tys­työn vuo­si­na elin­tär­kei­tä ys­tä­viä, jois­ta osan kans­sa olem­me edel­leen te­ke­mi­sis­sä lä­hes vii­koit­tain, Mar­ja-Lee­na iloit­see.

Haas­tei­ta Af­ri­kas­sa ai­heu­tui siir­to­maa­val­lan ai­kai­sis­ta asen­teis­ta. Eten­kään val­koi­sel­la nai­sel­la ei sil­loi­ses­sa kult­tuu­ris­sa ol­lut ar­voa. Mar­ja-Lee­nan työ­hön tämä hei­jas­tui ar­vaa­mat­to­muu­te­na.

− Työ­suun­ni­tel­mat ei­vät pi­tä­neet. Usein tuli ti­lan­tei­ta, et­tä olin aa­mul­la joh­ta­mas­sa yk­sin 80-paik­kais­ta sai­raa­laa. Ti­lan­ne saat­toi jat­kua use­an vii­kon ajan.

Ris­tol­le pään­vai­vaa ai­heut­ti eten­kin en­sim­mäi­sel­lä työ­kau­del­la yh­tei­sen kie­len puu­te. Swa­hi­lil­la pär­jä­si nuo­rem­man pol­ven kans­sa, mut­ta ky­lien van­him­mat ja työ­to­ve­rit­kin vaih­toi­vat mie­luus­ti tu­tun swa­hi­lin hei­mo­kie­li pa­reen.

− En­sim­mäi­sen työ­kau­den haas­teis­ta huo­li­mat­ta mo­nien kans­sa syn­tyi sy­dän­ten yh­teys, joka jat­kuu vie­lä­kin, Ris­to tii­vis­tää.

Joh­da­tus tun­tui lä­he­tys­työn ar­jes­sa sel­väs­ti. Kuun­te­le­van ru­kouk­sen kaut­ta pari sai roh­kai­sua, mut­ta usein puhe Ju­ma­lan kans­sa oli myös hy­vin konk­reet­tis­ta.

− An­na meil­le jo­ka­päi­väi­nen die­se­lim­me. Au­ta lap­sia ja lä­hei­siä. Kaa­naan kie­li jäi ko­ko­naan, Ris­to sa­noo.

Nie­mi­set ko­ke­vat, et­tä Ju­ma­la an­toi heil­le voi­man ja roh­keu­den työ­teh­tä­viin.

− Ei pe­lot­ta­nut, vaik­ka sai­raa­las­sa oli aid­sia, tu­bia ja rut­to­a­kin. Suo­ja­hans­ko­ja ei ol­lut, mut­ta vet­tä ja saip­pu­aa oli. Niil­lä pär­jät­tiin, Mar­ja-Lee­na sa­noo.

Ju­ma­lan joh­da­tus ei jää­nyt Af­rik­kaan. Nie­mi­set luot­ta­vat sii­hen ar­jes­sa, vaik­ka ru­kous­vas­tauk­set ei­vät eh­kä ole yh­tä raf­laa­via kuin Af­ri­kan au­rin­gon al­la.

Lä­he­tys­työ­vuo­sis­ta ker­to­va kir­ja Mar­ja-Lee­na Nie­mi­nen & Ris­to T. Nie­mi­nen: Haa­la­ri­pu­kui­nen en­ke­li – To­si­ta­ri­noi­ta Tan­sa­ni­as­ta (Väy­lä­kir­jat) jul­kais­tiin mar­ras­kuus­sa 2023.

Lue lisää aiheesta