JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
"On työttömyyttä ja pienet eläkkeet. Monet joutuvat hakemaan toimeentulotukea ja asumistukea. Hyvä, että tarjotaan apua arkeen", heinolalainen Olavi Hietanen kiittelee. Kuva: Markus Luukkonen

"On työttömyyttä ja pienet eläkkeet. Monet joutuvat hakemaan toimeentulotukea ja asumistukea. Hyvä, että tarjotaan apua arkeen", heinolalainen Olavi Hietanen kiittelee. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Ruokajakelu siirtyi Heinolan kirkkoon – "Yksikin autettu ihminen on parempi kuin ei ketään"

27.5.2024
Markus Luukkonen

Tut­ki­muk­sien mu­kaan suo­ma­lai­set odot­ta­vat kir­kol­ta en­nen kaik­kea apua ja myö­tä­tun­toa. Eräs aut­ta­mis­työn konk­reet­ti­sim­mis­ta muo­dois­ta on ruo­ka-apu. Mo­nel­la on pu­laa jo­ka­päi­väi­ses­tä ra­vin­nos­ta.

Asia tu­lee kou­riin­tun­tu­vas­ti esil­le Hei­no­las­sa, jos­sa on tou­ko­kuun alus­ta läh­tien ja­et­tu hä­vik­ki­ruo­kaa Hei­no­lan kir­kos­sa.

Kes­ki­viik­ko­aa­mui­sin to­teu­tet­ta­va hä­vik­ki­ruo­ka­ja­ke­lu ke­rää pit­kän jo­non hei­no­la­lai­sia kirk­ko­puis­toon. Jot­ta ruo­an nou­to eri pis­teil­tä su­juu juo­he­vas­ti, ih­mi­siä ote­taan si­sään kir­kon kes­ki­käy­tä­väl­le vain pie­ni jouk­ko ker­ral­laan.

Vapaaehtoinen Teuvo Viitasaari jakaa leipää Heinolan kirkossa. Kuva: Markus Luukkonen

Vapaaehtoinen Teuvo Viitasaari jakaa leipää Heinolan kirkossa. Kuva: Markus Luukkonen

Markus LuukkonenEsil­lä on mo­ni­puo­li­nen kat­taus hä­vik­ki­ruo­kaa. Ruo­an nou­ta­ja voi va­li­ta li­han, ka­lan ja mak­ka­ran vä­lil­lä. Tar­jol­la on myös leik­ke­let­tä, juus­toa, val­mis­ruo­kia, lei­von­nai­sia, rin­ke­lei­tä ja tie­ten­kin lei­pää.

Suu­rin osa tuot­teis­ta on kaup­po­jen hä­vik­ki­ruo­kaa, mut­ta esi­mer­kik­si pai­kal­li­ses­ta lei­po­mos­ta on saa­tu erä tuo­ret­ta lei­pää.

– Kou­lul­ta saim­me tä­nään 40 pa­kas­tet­tua an­nos­ta, ker­too Hei­no­lan seu­ra­kun­nan joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Tar­ja Sop­pi.

Edel­li­sel­lä vii­kol­la ruo­an nou­ta­jia oli 132. Ja­ke­lu­pis­te on hil­jat­tain vaih­tu­nut kirk­koon, jo­ten kes­tää ai­kan­sa, en­nen kuin kaik­ki en­ti­set asi­ak­kaat löy­tä­vät uu­den pai­kan.

– Kun ruo­ka­ja­ke­lua teh­tiin Maa­her­ran­ka­dul­la, kä­vi­jöi­tä oli ta­val­li­ses­ti 150–170. Ko­ro­na-ai­ka­na kävi jos­kus yli 200 hen­keä, Sop­pi muis­te­lee.

Ja­ke­lu­pis­teet jat­ku­vat vie­lä kir­kon kuo­ri­o­san jäl­keen. Pois­tu­es­sa mu­kaan tar­jo­taan kas­vis­tuot­tei­ta, jää­te­löä, lei­von­ta­tar­vik­kei­ta ja mui­ta kui­va­tuot­tei­ta sekä mai­to­tuot­tei­ta ku­ten vii­liä. Kir­kon por­tail­la huo­mi­oi­daan li­säk­si koi­rien omis­ta­jat.

Ja­ke­lu jat­kuu niin kau­an kuin ruo­kaa tai asi­ak­kai­ta riit­tää.

Teppo Arifullen ja Abbas Abbasi tarjoavat kirkon kapeassa eteisessä maitotuotteita, kuten viilejä ja rahkoja. Kuva: Markus Luukkonen

Teppo Arifullen ja Abbas Abbasi tarjoavat kirkon kapeassa eteisessä maitotuotteita, kuten viilejä ja rahkoja. Kuva: Markus Luukkonen

Markus Luukkonen

Hei­no­la­lai­nen Ola­vi Hie­ta­nen is­tuu tyy­ty­väi­se­nä rol­laat­to­rin­sa pääl­lä Kirk­ko­puis­tos­sa. Hän on jo nou­ta­nut oman ruo­ka­kas­sin­sa.

– Hy­vää toi­min­taa. Se mitä jää kau­poil­ta myy­mät­tä, me­nee hy­vän­te­ke­väi­syy­teen niil­le, jot­ka ei­vät it­se ky­ke­ne.

Hie­ta­sen ha­vain­non mu­kaan mo­net ih­mi­set ovat tänä päi­vä­nä avun tar­pees­sa.

– On työt­tö­myyt­tä ja pie­net eläk­keet. Mo­net jou­tu­vat ha­ke­maan toi­meen­tu­lo­tu­kea ja asu­mis­tu­kea. Hyvä, et­tä tar­jo­taan apua ar­keen, Hie­ta­nen kiit­te­lee.

Satu Kauhajärvi, Abbas Abbasi, Mirjam Iiskola, Tarja Soppi ja Kari Kastu ovat tiiviisti mukana jakamassa hävikkiruokaa heinolalaisille. Iiskola on Kämmen-ruoka-avun perustaja.

Satu Kauhajärvi, Abbas Abbasi, Mirjam Iiskola, Tarja Soppi ja Kari Kastu ovat tiiviisti mukana jakamassa hävikkiruokaa heinolalaisille. Iiskola on Kämmen-ruoka-avun perustaja.

Markus Luukkonen

Hei­no­las­sa Käm­men-ni­mel­lä tun­net­tu hä­vik­kie­lin­tar­vi­ke­ja­ke­lu pyö­rii joka viik­ko vuo­den ym­pä­ri. Mal­li on seu­dul­li­ses­sa kat­san­nos­sa ai­nut­laa­tui­nen.

Toi­min­ta sai al­kun­sa jo 1990-lu­vun alun la­ma­vuo­si­na, kun Käm­me­nen "äi­ti­nä" tun­net­tu Mir­jam Iis­ko­la aloit­ti kut­su­muk­sel­li­sen elä­män­työn­sä. Vuo­des­ta 2007 läh­tien ruo­ka­ja­ke­lu on ol­lut osa Jy­rän­kö­län Set­le­men­tin va­paa­eh­tois­toi­min­taa.

Käy­tän­nön työs­tä vas­taa ker­ral­laan 12–15 kou­lu­tet­tua va­paa­eh­tois­työn­te­ki­jää. Ruo­ka­ja­ke­lus­sa ja -kul­je­tuk­sis­sa mu­ka­na ole­vien va­paa­eh­tois­ten jouk­ko on kaik­ki­aan noin 30 hen­ki­lön ko­koi­nen, ker­too Jy­rän­kö­län va­paa­eh­tois­toi­min­nan joh­ta­ja Tei­ja Naak­ka.

Käm­men-toi­min­nan ra­hoit­ta­jia ovat Hei­no­lan seu­ra­kun­ta, Hei­no­lan kau­pun­ki sekä lu­kui­sat yk­si­tyi­set lah­joit­ta­jat ja yri­tyk­set.

– Meil­lä on pik­ku­kau­pun­gin hyö­dyt: kol­le­gat ovat tut­tu­ja ja kai­kil­la on yh­tei­nen tah­to­ti­la. Ke­nen­kään omil­la re­surs­seil­la tämä ei on­nis­tui­si. Myös hy­vin­voin­ti­a­lu­een kans­sa yh­teis­työ on tii­vis­ty­nyt, Naak­ka ku­vai­lee.

Ruo­ka­ja­ke­lu on tar­koi­tet­tu vii­me­si­jai­sek­si pal­ve­luk­si vä­hä­va­rai­sil­le hei­no­la­lai­sil­le. Ruo­ka­jo­nos­ta voi­daan myös oh­ja­ta asi­ak­kai­ta mui­den pal­ve­lui­den pii­riin.

– Yk­si­kin au­tet­tu ih­mi­nen on pa­rem­pi kuin ei ke­tään. Ei tie­ten­kään ole toi­vot­ta­vaa, et­tä ku­kaan jou­tui­si jat­ku­vas­ti hyö­dyn­tä­mään tätä pal­ve­lua. Sil­ti on to­si­a­sia, et­tä ih­mi­sil­lä on ta­lou­ten­sa kans­sa tiuk­kaa ja et­tä ruo­ka-avul­le on tääl­lä tar­vet­ta.

Käm­men-hä­vik­ki­ruo­ka-apu ja­e­taan Hei­no­lan kir­kos­sa (Sil­ta­ka­tu 18) kes­ki­viik­koi­sin klo 9-10.30.

Puis­to­ruo­kai­lut jat­ku­vat Lah­des­sa

Lah­den kau­pun­ki jär­jes­tää ke­sä­kuus­sa lu­kuis­ten yh­teis­työ­kump­pa­nei­den, ku­ten Lah­den seu­ra­kun­tien, kans­sa puis­to­ruo­kai­lua lap­sil­le sekä puu­haa lap­si­per­heil­le eri puo­lil­la Lah­tea.

Puu­haa lap­si­per­heil­le jär­jes­te­tään 3.–20.6.2024 ar­ki­päi­vi­sin kel­lo 10–13, ruo­kai­lut al­ka­en klo 11. Keit­to­ruo­kai­lu on mak­su­ton­ta ja tar­jol­la lap­sil­le. Omat ruo­kai­lu­vä­li­neet mu­kaan.

Puis­to­ruo­kai­lu to­teu­te­taan seu­raa­vis­sa pai­kois­sa: 

Ma: Kär­pä­sen kou­lun piha, Ka­sak­ka­mä­en­tie 1

Ti: Ah­ti­a­lan srk-kes­kuk­sen piha, Ala­sen­ka­tu 4

Ke: Lau­neen per­he­puis­to, Kaa­ri­ka­tu 26

To: Ra­ko­ki­ven Kult­tuu­ri­puis­to, To­ri­tie 6

Pe: Muk­ku­lan kir­kon piha, Kil­pi­äis­ten­tie 1

Ruo­ka-an­nok­sia riit­tää 100:lle ja Lau­neen per­he­puis­tos­sa 200 ruo­kai­li­jal­le.

Lue lisää aiheesta