JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rohkeat naiset Lahdesta ovat kris­til­lisen naistyön asialla – NNKY on toiminut Lahdessa jo 100 vuotta

Mar­ras­kuun lo­pul­la jul­kais­taan Timo Tau­lon ko­ko­a­ma Lah­den NNKY:n 100-vuo­tis­his­to­riik­ki.

6.11.2020
Janne Urpunen

Nuor­ten Nais­ten Kris­til­li­nen Yh­dis­tys (NNKY) on yk­si Suo­men van­him­mis­ta nais­jär­jes­töis­tä. Lah­des­sa yh­dis­tys on toi­mi­nut 100 vuot­ta. Yh­dis­tyk­sen toi­min­taa kä­sit­te­lee Timo Tau­lo kir­jas­saan Roh­ke­at nai­set Lah­des­ta – Lah­den Nuor­ten Nais­ten Kris­til­li­nen Yh­dis­tys 1920–2020.

His­to­riik­kia voi hy­väl­lä syyl­lä kut­sua kult­tuu­ri­te­ok­si. Se te­kee nä­ky­väk­si ih­mi­sen­kas­voi­sen jär­jes­tö­työn, jos­sa NNKY on ol­lut edel­lä­kä­vi­jä mo­nel­la ta­paa.

Esi­mer­kik­si par­ti­on NNKY toi Suo­meen en­sim­mäis­ten jou­kos­sa. Lah­den pai­kal­li­syh­dis­tyk­sen oh­jel­maan par­tio otet­tiin vuon­na 1929. Lip­pu­kun­ta sai al­kuun ni­mek­seen Lah­den N.N.K.Y.:n Par­ti­o­jär­jes­tö, mut­ta nel­jä vuot­ta myö­hem­min nimi vaih­det­tiin Lah­den Si­ni­ty­töik­si.

Seu­ra­kun­nal­la ei en­nen so­tia ol­lut var­si­nais­ta nuo­ri­so­työ­tä. Lah­den en­sim­mäi­nen kirk­ko­her­ra Mat­ti Wikst­röm näki työl­le kui­ten­kin ai­het­ta, ja NNKY käyn­nis­ti­kin kirk­ko­her­ran toi­vees­ta ker­hon rip­pi­kou­lun käy­neil­le ty­töil­le. Kas­te­hel­met-ker­ho ko­koon­tui ker­ran vii­kos­sa pas­to­rin­kans­li­as­sa. Vuon­na 1924 joka toi­nen maa­nan­tai opis­kel­tiin Raa­mat­tua ja joka toi­se­na teh­tiin kä­si­töi­tä. Ker­ho jul­kai­si kä­sin­teh­tyä Kas­te­hel­mi-leh­teä. Oh­jel­mas­sa oli myös ret­kiä.

His­to­rii­kin mu­kaan NNKY pe­rus­ti 1930-lu­vul­la Lah­den en­sim­mäi­sen yk­si­tyi­sen päi­vä­ko­din. Ai­kuis­toi­min­nan kes­kei­sek­si muo­dok­si ke­hit­tyi sa­mal­la vuo­si­kym­me­nel­lä te­ol­li­suus­kes­kus­työ, joka tar­jo­si kurs­se­ja, ker­ho­ja ja ke­sä­toi­min­taa työ­läi­sil­le ja hei­dän lap­sil­leen.

Te­ol­li­suus­kes­kus­työn myö­tä NNKY:n toi­min­ta oli pit­kään vilk­kain­ta kes­kus­tan, Tor­na­to­rin ja Met­sä­pel­lon alu­eil­la, jos­sa oli pal­jon te­ol­li­suu­den työ­paik­ko­ja.

Met­sä­pel­los­sa NNKY:n toi­min­taan läh­ti 1950-lu­vul­la mu­kaan Vuok­ko Ei­riö (o.s. Gök), joka toi­mii yh­dis­tyk­ses­sä edel­leen ak­tii­vi­ses­ti. Ei­riö aloit­ti vii­si­vuo­ti­aa­na py­hä­kou­lus­sa ja kävi myös Kas­te­hel­mis­sä.

– Kuok­ka­maan­tiel­lä toi­mi py­hä­kou­lu erään rou­van ala­ker­ras­sa. Sit­ten siir­ryt­tiin Hein­lam­min­tiel­le, jos­ta tuli yh­dis­tyk­sen Met­sä­pel­lon tu­ki­koh­ta. Mi­nä­kin pi­din siel­lä ker­ho­ja mel­kein 15 vuot­ta, Ei­riö muis­te­lee.

Yh­dis­tys tar­jo­si ker­ho­toi­min­taa mo­ne­ni­käi­sil­le. His­to­rii­kis­ta sel­vi­ää, et­tä vuon­na 1962 ko­koon­tui raa­mat­tu­pii­ri, om­pe­luil­ta, pa­ko­lais­ker­ho, nuor­ten äi­tien ker­ho, Riu­tu­lan ker­ho, van­hus­ten ker­ho ja pos­lii­ni­maa­laus­ker­ho. Li­säk­si pi­det­tiin as­kar­te­lu­kurs­si huo­no­kuu­loi­sil­le sekä laa­tu­työ­kurs­si. Ret­kiä teh­tiin ai­na­kin Upo oy:n te­ol­li­suus­lai­tok­siin. Kau­pun­gin sai­raa­loi­hin vie­tiin ter­vei­siä ”Suu­rel­ta Pa­ran­ta­jal­ta”. NNKY:n pe­rin­teek­si muo­dos­tu­neet jou­lu­pa­ke­tit ja kuk­ka­lä­he­tyk­set löy­si­vät tien­sä jou­lu­na yk­si­näi­sil­le van­huk­sil­le.

Ei­riö toi­mi myös puis­to-oh­jaa­ja­na yh­dis­tyk­sen ke­sä­ker­hois­sa. NNKY:llä oli 1970-lu­vul­la Lah­des­sa ke­sä­lo­ma-ajan toi­min­taa par­haim­mil­laan 12 leik­ki­ken­täl­lä ja 24 leik­ki­kent­tä­oh­jaa­jaa.

– Mi­nul­la on pal­jon hy­viä muis­to­ja ker­hois­ta ja puis­to­ryh­mis­tä, Ei­riö sa­noo.

Hen­gel­li­syys on ol­lut NNKY:n ja sen vuon­na 1894 pe­rus­te­tun maa­il­man­lii­ton World YW­CA:n yti­mes­sä alus­ta läh­tien. Jär­jes­tön mui­ta joh­ta­via pe­ri­aat­tei­ta ovat kan­sain­vä­li­syys, avoi­muus, oi­keu­den­mu­kai­suus ja pyr­ki­mys tasa-ar­voon.

Jo te­ol­li­suus­kes­kus­työl­lä tu­et­tiin työs­sä käy­vien nais­ten ar­kea, mut­ta var­si­nai­nen tasa-ar­vo­työ pää­si NNKY-liik­kees­sä vauh­tiin 1980-lu­vul­la, kun Raa­mat­tua, kirk­koa ja kris­til­lis­tä pe­rin­net­tä alet­tiin tut­kia kriit­ti­sem­min nais­nä­kö­kul­mas­ta.

Tär­ke­ää liik­keel­le on nai­siin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan ja ih­mis­kau­pan vas­tus­ta­mi­nen. NNKY:n Vä­ki­val­la­ton­ta viik­koa vie­tet­tiin Suo­mes­sa 1997–2015.

Nai­siin koh­dis­tu­vaa vä­ki­val­taa pui myös 1990-lu­vul­la toi­mi­nut Lah­den NNKY:n Saa­rat-draa­ma­ryh­mä. Yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mäl­lä nais­ten it­se­puo­lus­tus­kurs­sil­la kä­si­tel­tiin muun mu­as­sa ir­tau­tu­mis­tek­nii­koi­ta, eri­lais­ten vä­li­nei­den käyt­töä it­se­puo­lus­tuk­ses­sa sekä sitä, mitä laki sa­noo it­se­puo­lus­tuk­ses­ta.

Vuo­si­tu­han­nen en­sim­mäi­sel­lä vuo­si­kym­me­nel­lä NNKY jär­jes­ti Raha-au­to­maat­tiyh­dis­tyk­sen (RAY) tu­el­la toi­min­taa maa­han­muut­ta­ja­ty­töil­le. Il­ta­rus­ko-pro­jek­tis­sa ke­hi­tet­tiin RAY:n avus­tuk­sel­la puo­les­taan van­hus­työ­tä.

Lah­den NNKY:ssä on vä­hän yli 50 jä­sen­tä, jois­ta ak­tii­vi­sia pa­ri­kym­men­tä. Toi­min­ta on huip­pu­vuo­sis­ta ka­ven­tu­nut. Osan toi­min­nois­ta ovat ot­ta­neet hoi­taak­seen muut pal­ve­lui­den tuot­ta­jat, ku­ten kau­pun­ki ja seu­ra­kun­ta. Toi­nen syy on se, et­tä yh­dis­tys toi­mii ny­ky­ään täy­sin va­paa­eh­tois­voi­min. Toi­min­to­jen ve­tä­jis­tä on pu­laa.

Moni pe­rin­tei­nen toi­min­ta, ku­ten kuo­ro ja myy­jäi­set, voi­tai­siin to­den­nä­köi­ses­ti el­vyt­tää, jos si­tou­tu­nei­ta ve­tä­jiä oli­si, us­koo yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Kris­ta Kar­ja­lai­nen.

– Myy­jäi­sis­sä mi­nul­la oli hyvä ai­sa­pa­ri, mut­ta hän siir­tyi ajas­ta ikui­suu­teen. Vap­pu- ja jou­lu­myy­jäi­siä on ky­sel­ty pal­jon. Nii­den­kin lo­pet­ta­mi­ses­ta tai­taa koh­ta ol­la jo 10 vuot­ta, hän sa­noo.

Kar­ja­lai­nen, joka on kuu­lu­nut yh­dis­tyk­seen vuo­des­ta 1989, to­te­aa toi­min­nan ole­van jä­se­nis­tön nä­köis­tä.

– On­ko kä­si­töis­tä kiin­nos­tu­nei­ta vai ei? Täl­lä het­kel­lä meil­lä ei ole sään­nöl­li­ses­ti ko­koon­tu­vaa kä­si­työ­pii­riä, mut­ta eri­lai­sia tee­mo­ja on ol­lut. On teh­ty kä­si­nuk­ke­ja ja nuk­ke­te­at­te­ria. Vii­me vuon­na teh­tiin kep­pi­he­vo­sia, jois­ta osa lah­joi­tet­tiin Päi­jät-Hä­meen kes­kus­sai­raa­laan ja Lah­den en­si- ja tur­va­ko­tiin.

Pu­heen­joh­ta­jan mu­kaan ih­mi­set ei­vät ole val­mii­ta si­tou­tu­man har­ras­tus­toi­min­taan niin pe­rus­teel­li­ses­ti kuin joku vuo­si­kym­men sit­ten.

– Mei­dän Vir­siä ja vii­niä -ta­pah­tu­ma on suo­sit­tu osit­tain var­mas­ti sik­si, et­tä se ei sido mi­hin­kään. Ta­pah­tu­maa ei jär­jes­te­tä joka kuu­kau­si ja sil­lä on vaih­tu­va tee­ma. Ih­mi­nen voi tul­la mu­kaan, jos tee­ma kiin­nos­taa ja ka­len­te­ris­sa on ti­laa.

Lah­den NNKY toi vii­nin ja vir­ret ju­gend­sa­lin­sa pöy­tään 2013. Va­pau­den­ka­tu 8:ssa si­jait­se­va, vuon­na 2000 pe­rus­kor­jat­tu huo­neis­to on ol­lut yh­dis­tyk­sen toi­min­nan kes­kus vuo­des­ta 1928. Ko­me­aan sa­liin voi tu­tus­tua esi­mer­kik­si NNKY:n Mark­ki­na­kah­vi­las­sa. Lah­den kuu­kau­si­mark­ki­noi­den ai­kaan avoin­na ole­vaa kah­vi­laa emän­nöi Vuok­ko Ei­riö.

– Tu­len kuu­del­ta puu­roa keit­tä­mään. Kel­lo kah­dek­sal­ta ava­taan, ja sil­loin tu­lee moni to­ri­kaup­pi­as aa­mu­puu­rol­le. Mark­ki­na­kah­vi­la on vuo­si­kym­men­ten pe­rin­ne, hän ker­too.

NNKY vuok­raa ti­laa mui­den yh­dis­tys­ten käyt­töön. Ti­la­vuok­raus on yh­dis­tyk­sel­le mer­kit­tä­vä tu­lon­läh­de, joka on lä­hes ty­reh­ty­nyt ko­ro­na-ai­ka­na.

– Olem­me ai­ka lie­mes­sä ko­ro­nan ta­kia. Säh­kö­las­ku ja vas­ti­ke juok­see. Täy­tyy lait­taa kä­det ris­tiin, et­tä saam­me jos­tain lah­joi­tuk­sia tai tes­ta­men­tin, et­tä pää­sem­me pa­him­man yli, pu­heen­joh­ta­ja Kar­ja­lai­nen sa­noo.

Yh­dis­tyk­sen tu­le­vai­suu­den Kar­ja­lai­nen nä­kee va­loi­sa­na, kun­han ko­ro­nas­ta sel­vi­tään.

– Täs­sä kau­pun­gis­sa on yhä tar­vet­ta täl­lai­sel­le jär­jes­töl­le. Syr­jäy­ty­mis­vaa­ras­sa ole­vien nuor­ten tu­ke­mi­nen on yk­si tu­le­vien vuo­sien pai­no­pis­te­a­lu­eis­ta. Hei­tä oli­si tär­keä saa­da mu­kaan toi­min­taan.

Lii­ton stra­te­gi­aan­kin on kir­jat­tu tyt­tö­jen ja nuor­ten nais­ten joh­ta­juu­den vah­vis­ta­mi­nen.

– Tar­koi­tus ei ole teh­dä yri­tys­joh­ta­jia, vaan es­tää syr­jäy­ty­mis­tä – vah­vis­taa nuor­ten nais­ten it­se­tun­toa sekä li­sä­tä hei­dän voi­ma­va­ro­jaan ja kei­no­jaan sel­viy­tyä kil­pai­lu­yh­teis­kun­nas­sa, Kar­ja­lai­nen sa­noo.

Yh­teis­kun­ta maal­lis­tuu, mut­ta pu­heen­joh­ta­ja sa­noo, et­tä hen­gel­li­syys säi­lyy NNKY:n ta­pah­tu­mis­sa.

– Joka ti­lai­suu­des­sa on pie­ni us­kon­nol­li­nen osuus, esi­mer­kik­si har­taus. Rai­ja Heik­ku­ri­sen ve­tä­mäs­sä rou­vas­vä­en ker­hos­sa, joka ko­koon­tuu joka toi­nen tors­tai, on lu­et­tu Raa­mat­tua. Vir­siä ja vii­niä -il­lois­sa opis­kel­laan uu­sia vir­siä. Meil­lä on myös muu­ta­mia vuo­sit­tai­sia eku­mee­ni­sia ta­pah­tu­mia, Kris­ta Kar­ja­lai­nen to­te­aa.

Timo Tau­lon Roh­ke­at nai­set Lah­des­ta – Lah­den Nuor­ten Nais­ten Kris­til­li­nen Yh­dis­tys 1920–2020 jul­kais­taan Sis­kon päi­vä­nä 26. mar­ras­kuu­ta. Kir­ja tu­lee myyn­tiin ai­na­kin Lah­den NNKY:n toi­mis­tol­le.

Lue lisää aiheesta