JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rakkaudesta lauluun ja siskoihin – 100-vuotiaan Filianna-kuoron perustaja oli edel­lä­kä­vijä, mikä heijastuu yhä kuoron toimintaan

Sata vuot­ta täyt­tä­vä Fi­li­an­na on ilois­ten nais­ten kuo­ro, jos­sa lau­la­jat viih­ty­vät jopa vuo­si­kym­me­niä. Sop­raa­not ja al­tot tai­pu­vat mo­nen­lai­seen mu­siik­kiin. Uu­dis­tu­mi­nen on not­ke­al­le kuo­rol­le sel­vä asia, oli­han kuo­ron pe­rus­ta­ja An­na Mä­ke­lä­kin oman ai­kan­sa edel­lä­kä­vi­jä.

15.3.2023
Ann Rose

– Me ol­laan has­su po­ruk­ka, meil­lä on kol­me va­ra­joh­ta­jaa ja tai­teel­li­nen joh­ta­ja. Kei­kat ja tree­nit pys­ty­tään ve­tä­mään ai­na, sa­no­vat Ma­ria Tuut­ti, Rai­ja Kau­to­nen ja Min­na-Mai­ja Jo­ki­sa­lo.

He ovat yh­teen­sä kuu­si pro­sent­tia Lah­den Nais­lau­la­jis­ta eli Fi­li­an­nas­ta, joka on juu­ri saa­nut 50:nnen jä­se­nen­sä, so­pi­vas­ti sa­ta­vuo­tis­juh­lan kyn­nyk­sel­lä.

Isol­la pop­pool­la ja ni­me­no­maan nais­voi­min asi­at hoi­tu­vat, vaik­ka kuu­lem­ma mies­toi­mi­kun­taa­kin on kuo­rol­le yri­tet­ty vi­ri­tel­lä.

– Huu­mo­ri­mie­lel­lä, Tuut­ti tar­ken­taa, et­tei jää vää­rää kä­si­tys­tä.

Yli 20 vuot­ta kuo­ros­sa mu­ka­na ol­leet Tuut­ti ja Kau­to­nen sa­no­vat, et­tä or­ga­ni­saa­ti­o­na kuo­ro on ai­van huip­pu. Kaik­ki te­ke­vät töi­tä yh­tei­sen hy­vän eteen ja asi­at jär­jes­ty­vät.

Nai­set pi­tä­vät kuo­ron vah­vuu­te­na sen mo­ni­puo­li­suut­ta: Oh­jel­mis­toon kuu­luu niin hen­gel­lis­tä mu­siik­kia, pop­pia, kan­san­mu­sik­kia, klas­sis­ta sekä pe­rin­teis­tä kuo­ro­mu­siik­kia. Fi­li­an­na on myös tun­net­tu yh­teis­työs­tään Lah­den seu­ra­kun­tien kans­sa.

 

Fi­li­an­na sai al­kun­sa sata vuot­ta sit­ten, tar­kal­leen ot­ta­en 17. päi­vä maa­lis­kuu­ta 1923, kun Lah­den kau­pun­gin maist­raat­tiin teh­tiin il­moi­tus aat­teel­li­sen yh­dis­tyk­sen yh­dis­tys­re­kis­te­riin il­moit­ta­mis­ta var­ten. Lah­den Nais-Lau­la­jat r.y.:n tar­koi­tuk­sek­si ja toi­min­nan laa­duk­si lu­e­tel­tiin seu­raa­vaa: ”Lau­lu­tai­don, etu­pääs­sä kuo­ro­lau­lun ko­hot­ta­mi­nen paik­ka­kun­nal­la toi­meen­pa­ne­mal­la kon­sert­te­ja, lau­la­jai­sia ja mu­siik­ki-il­to­ja sekä avus­ta­mal­la isän­maal­lis­ten y.m. ar­vok­kai­den ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä.”

En­sim­mäi­nen oi­kea kon­sert­ti pi­det­tiin ko­ti­kau­pun­gin kir­kos­sa mar­ras­kuus­sa 1923.

Nimi Fi­li­an­na on tuo­reem­paa pe­rua, se otet­tiin käyt­töön vä­hän yli kym­me­nen vuot­ta sit­ten.

 

Kuo­ron pe­rus­ta­ja An­na Mä­ke­lä oli edel­lä­kä­vi­jä. Hän val­mis­tui eko­no­mik­si vuon­na 1914, ai­ka­na jol­loin nai­sia ei pank­ki­a­lal­la näh­ty. Sit­tem­min kaup­pi­aak­si ryh­ty­nyt Mä­ke­lä ajoi nais­ten asi­aa myös yh­te­nä Yrit­tä­jä­nais­ten kes­kus­lii­ton pe­rus­ta­jis­ta. Kuo­roa hän joh­ti lä­hes kuo­le­maan­sa as­ti eli yh­teen­sä 33 vuot­ta.

– Kun kuo­ro pe­rus­tet­tiin, nais­kuo­ro­ja ei ar­vos­tet­tu, ker­too Kau­to­nen.

– Niil­le ei ol­lut mu­siik­ki­a­kaan, sitä oli ai­no­as­taan mies­kuo­roil­le ja se­ka­kuo­roil­le, jo­ten Mä­ke­lä ti­la­si mu­siik­kia muun mu­as­sa Fe­lix Kroh­nil­ta. Hän myös toi­mi ak­tii­vi­ses­ti Mu­siik­ki­o­pis­ton, Or­kes­te­riyh­dis­tyk­sen sekä Lah­teen siir­ty­neen Vii­pu­rin mu­siik­ki­o­pis­ton hy­väk­si ja teki töi­tä Suo­men Nais­kuo­ro­lii­ton pe­rus­ta­mi­sek­si.

Anna Mäkelä oli Lahden Naislaulajien perustaja ja taiteellinen johtaja vuosina 1923-1956. Kuva: Filianna

Anna Mäkelä oli Lahden Naislaulajien perustaja ja taiteellinen johtaja vuosina 1923-1956. Kuva: Filianna

Filianna

Suo­men kol­man­nek­si van­hin edel­leen toi­mi­va kuo­ro nou­dat­taa yhä pe­rus­ta­jan­sa sor­vaa­maa sään­töä. Lap­sen vuok­si voi ol­la pois­sa har­joi­tuk­sis­ta, mut­ta mies ei kos­kaan voi ol­la pois­sa­o­lon syy.

Si­sa­rel­li­suus on­kin kuu­lem­ma kuo­ro­lais­ten kan­ta­va voi­ma.

– Tämä on en­sim­mäi­nen kuo­ro, jos­sa olen mu­ka­na, 22 vuot­ta Fi­li­an­nas­sa viih­ty­nyt Min­na-Mai­ja Jo­ki­sa­lo ker­too.

– Jo­ten­kin tämä vain on niin hyvä ja remp­seä po­ruk­ka. Hy­vä­ta­soi­nen kuo­ro, jol­la on mo­ni­puo­li­nen oh­jel­mis­to.

– Tämä on ys­tä­vyys­ryh­mä, jos­sa ei ole kup­pi­kun­tia vaan kai­kil­la on sama mo­ti­vaa­tio ja suun­ta, sa­noo Ma­ria Tuut­ti.

– Tämä on sis­kout­ta ja ys­tä­vyyt­tä. Hyvä tapa van­he­ta yh­des­sä, nai­set sum­maa­vat.

Ny­kyi­sin kuo­ro har­joit­te­lee mies­kuo­ron ti­lois­sa ja esiin­ty­mis­paik­ko­ja on ym­pä­riin­sä, tar­peen ja ti­lan­teen mu­kaan. Kuo­ron tai­teel­li­nen joh­ta­ja Sab­ri­na Ljung­berg sä­vel­tää kuo­rol­le uut­ta mu­siik­kia.

Lah­den seu­ra­kun­tien kans­sa on teh­ty yh­teis­työ­tä alus­ta as­ti ja alu­een kir­kot ovat tul­leet tu­tuik­si. Tut­tu keik­ka­paik­ka on myös Si­be­lius­ta­lo, jos­sa vie­te­tään huh­ti­kuus­sa kuo­ron sa­ta­vuo­tis­juh­laa. Heh­ku-ni­mi­ses­sä juh­la­kon­ser­tis­sa kuul­laan kak­si kan­ta­e­si­tys­tä, jois­ta teos Kuk­kuom­me me kä­kö­set pe­rus­tuu Kan­te­let­ta­ren teks­tiin.

Maa­lis­kuun 26. päi­vä­nä Fi­li­an­na osal­lis­tuu Ris­tin­kir­kos­sa Ma­ri­an il­mes­ty­mis­päi­vän mes­suun, sil­lä se on kaik­kien nais­ten päi­vä. Kon­ser­tis­sa ko­e­taan mu­sii­kil­li­ses­ti Ma­ri­an koko elä­mä, iloi­neen ja su­rui­neen.

Mes­su su­juu omin voi­min, sil­lä myös li­tur­gi ja saar­nan pi­tä­jä löy­ty­vät omis­ta ri­veis­tä. Kant­to­ri ja ur­ku­ri ovat myös meil­le tut­tu­ja, nai­set ker­to­vat.

– Teks­tit lu­e­taan ja ko­leh­dit ke­rä­tään, he va­kuut­ta­vat.

Ma­ri­an il­mes­tys­päi­vä­nä 26. maa­lis­kuu­ta klo 10 pi­de­tään Ris­tin­kir­kos­sa Fi­li­an­na-kuo­ron juh­la­mes­su.

Lue lisää aiheesta