JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ossi Arvela hoitaa Heinolan seurakunnan jumalanpalvelusten striimaukset.  Kuva: Teemu Leppänen

Ossi Arvela hoitaa Heinolan seurakunnan jumalanpalvelusten striimaukset. Kuva: Teemu Leppänen

Teemu Leppänen

Ossi Arvela striimaa joka sunnuntai Heinolan juma­lan­pal­ve­luksen – "Oman kotikirkon lähetys on yllättävän tärkeä seura­kun­ta­lai­sille"

12.10.2020
Teemu Leppänen

Vii­me ke­vät­tal­vel­la hei­no­la­lai­nen Os­si Ar­ve­la sai pu­he­lin­soi­ton Hei­no­lan seu­ra­kun­nas­ta. Ky­sy­mys kuu­lui, mitä hän tie­tää strii­maa­mi­ses­ta. Ko­ro­na­ra­joi­tus­ten vuok­si ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia piti al­kaa vä­lit­tää seu­ra­kun­ta­lai­sil­le etä­nä.

– Olin sil­loin sel­vit­tä­mäs­sä päi­vä­työs­sä­ni mah­dol­li­suuk­sia hyö­dyn­tää strii­maus­ta poik­keus­ti­lan­teis­sa, mut­ta en vie­lä sii­nä vai­hees­sa tien­nyt ai­hees­ta ko­vin­kaan pal­jon. So­vim­me, et­tä sel­vi­te­tään yh­des­sä, mi­ten seu­ra­kun­nan lä­he­tyk­set saa­tai­siin on­nis­tu­maan.

Ar­ve­la on hoi­ta­nut sii­tä läh­tien keik­ka­työ­nä jo­ka­sun­nun­tai­set ju­ma­lan­pal­ve­lus­lä­he­tyk­set Hei­no­lan kir­kos­ta tai Hei­no­lan pi­tä­jän­kir­kos­ta. Ta­ka­na on jo pa­ri­kym­men­tä suo­raa lä­he­tys­tä.

– Mi­nul­le on ol­lut yl­lä­tys, et­tä ih­mi­set ovat ko­ke­neet tä­män pal­ve­lun tär­ke­äk­si. Vaik­ka ju­ma­lan­pal­ve­lus tu­lee ra­di­os­ta ja te­le­vi­si­os­ta, niin sil­lä on isom­pi mer­ki­tys, et­tä lä­he­tys tu­lee oman seu­ra­kun­nan ko­ti­kir­kos­ta, jos­sa on tut­tu pap­pi pu­hu­mas­sa – oli lä­he­tyk­sen tek­ni­nen laa­tu sit­ten kor­ke­a­luok­kais­ta tai huo­nom­paa.

Seu­ra­kun­nat ovat tänä vuon­na teh­neet roh­ke­as­ti lä­he­tyk­siä käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la re­surs­seil­laan, niin myös Hei­no­las­sa.

– Kun saim­me isoim­mat tek­ni­set on­gel­mat rat­kais­tua, olem­me sen jäl­keen pys­ty­neet tar­jo­a­maan hy­vä­luok­kais­ta lä­he­tys­tä, Ar­ve­la ar­vi­oi.

Hän saa pa­lau­tet­ta jopa ka­dul­la vas­taan­tu­le­vil­ta seu­ra­kun­ta­lai­sil­ta.

– Se on kiva, kos­ka en aluk­si edes tien­nyt, mil­tä ju­ma­lan­pal­ve­lus­lä­he­tyk­sen pi­täi­si näyt­tää. On esi­mer­kik­si sel­vin­nyt, et­tä ih­mi­set ei­vät ha­lua kat­soa ku­vi­tus­ku­vaa kir­kon yk­si­tyis­koh­dis­ta, kun pap­pi pu­huu, vaan he ha­lu­a­vat ni­me­no­maan näh­dä pa­pin pu­hu­mas­sa.

Vaik­ka kir­kos­sa käy­mi­nen on jäl­leen mah­dol­lis­ta, lä­he­tyk­siä on pää­tet­ty jat­kaa. Kirk­ko­kan­saa ei ku­vas­sa edel­leen­kään näy, mikä on ol­lut tie­toi­nen pää­tös.

Pai­kan pääl­lä ju­ma­lan­pal­ve­luk­siin osal­lis­tuu noin 90 hen­ki­löä, mikä on suu­rin sal­lit­tu enim­mäis­mää­rä tur­va­vä­lein. Sa­man ver­ran ko­koon­tuu re­aa­li­ai­kai­ses­ti strii­min ää­reen.

Hei­no­lan kau­pun­gin kult­tuu­ri­pal­ve­lui­den ta­pah­tu­ma­tuot­ta­ja­na päi­vä­työ­tään te­ke­vä Ar­ve­la te­kee va­paa-ajal­laan myös mui­ta keik­ka­töi­tä, ku­ten ta­pah­tu­ma- ja ra­di­o­juon­ta­ja­na. Nii­den jou­kos­sa sun­nun­tai­set ku­vaus­kei­kat ovat yk­si työ mui­den jou­kos­sa. Eri­lais­ta on kui­ten­kin ym­pä­ris­tö, jos­sa sitä teh­dään.

– Ai­ka hulp­pea tämä van­ha his­to­ri­al­li­nen ra­ken­nus on työ­ym­pä­ris­tö­nä, Ar­ve­la sa­noo Hei­no­lan kir­kon etu­ri­vis­sä.

Kau­pan pääl­le on tul­lut pa­luu kir­kon­penk­kiin.

– Ei tämä mi­nul­la täy­sin vie­ras maa­il­ma ole. Kä­vin nuo­re­na rip­pi­kou­lun ja toi­min iso­se­na, mut­ta on­han sii­tä kyl­lä ai­kaa.

Hei­no­lan seu­ra­kun­nan ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia voi seu­ra­ta verk­ko­lä­he­tyk­si­nä ja tal­len­tei­na seu­ra­kun­nan Yo­u­Tu­be-ka­na­val­la.

Lue lisää aiheesta