JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Erik ”Eki” Löfberg, Kukka-Maaria ”Kukkis” Oksanen ja Tero ”Löffe” Löfberg päätyivät seurakuntaan töihin - kukin omaa persoonallista polkuaan pitkin. Kuva: Jani Mahkonen

Erik ”Eki” Löfberg, Kukka-Maaria ”Kukkis” Oksanen ja Tero ”Löffe” Löfberg päätyivät seurakuntaan töihin - kukin omaa persoonallista polkuaan pitkin. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Nyt puhuvat Löfbergin sisarukset – äidin maksa­mak­ka­ra­voi­leivät ja muita vaikutteita työs­ken­nellä seura­kun­nassa

Nas­to­la­lais­läh­töi­set Löf­ber­gin si­sa­ruk­set ker­to­vat, kuin­ka heis­tä tuli seu­ra­kun­nan työn­te­ki­jöi­tä. Äi­tien­päi­vän kyn­nyk­sel­lä he lä­het­tä­vät ter­vei­sen­sä niin ikään seu­ra­kun­nas­sa työs­ken­neel­le äi­dil­leen.

4.5.2022
Teemu Leppänen

Vii­si nas­to­la­lais­ta Löf­ber­gin si­sa­rus­ta oli nuo­re­na ak­tii­vi­sia seu­ra­kun­ta­nuo­ria. Heis­tä kol­me työs­ken­te­lee ny­kyi­sin seu­ra­kun­nas­sa, vaik­ka vain yk­si oli var­ma, et­tä seu­ra­kun­ta­työs­tä tu­li­si am­mat­ti.

”Seu­ra­kun­taan siir­ty­mi­nen oli mi­nul­le luon­nol­lis­ta”

Erik ”Eki” Löf­berg, 38, me­di­a­tuot­ta­ja, Hol­lo­lan seu­ra­kun­ta

Aloi­tin vii­me syk­sy­nä ny­kyi­ses­sä työs­sä­ni seu­ra­kun­nas­sa. Olen pääs­syt te­ke­mään vi­deo- ja mu­siik­ki­töi­tä eri työ­a­lo­jen kans­sa.

En ol­lut kos­kaan miet­ti­nyt, et­tä ha­keu­tui­sin seu­ra­kun­taan töi­hin. En­kä ha­keu­tu­nut nyt­kään, vaan Hut­tu­sen Timo (kirk­ko­her­ra) ky­syi, ha­lu­ai­sin­ko tul­la. Olen kyl­lä ai­em­min ol­lut lei­reil­lä iso­se­na sekä va­paa­eh­toi­se­na soit­te­le­mas­sa. En­nen seu­ra­kun­taa olen teh­nyt lä­hi­hoi­ta­jan töi­tä ke­hi­tys­vam­mais­ten pa­ris­sa. Siir­ty­mä oli kui­ten­kin luon­nol­li­nen. Tääl­lä pää­see te­ke­mään hen­gel­lis­tä työ­tä, toki omas­ta työn­ku­vas­ta kä­sin.

Si­sa­ruk­set ja äis­kä ovat ol­leet väis­tä­mät­tä esi­ku­via seu­ra­kun­ta­työs­sä. Olin muun mu­as­sa Kuk­kik­sen kans­sa har­joit­te­lus­sa Nas­to­lan seu­ra­kun­nas­sa. Jo­tain il­ta­päi­vä­ker­hoa me sil­loin pi­del­tiin. Vi­de­o­puo­lel­la voi­sin mai­ni­ta esi­ku­vak­se­ni esi­mer­kik­si Yo­u­Tu­be-täh­den, ka­na­dan­suo­ma­lai­sen Mat­ti Haa­po­jan.

Seu­ra­kun­nas­sa ole­mi­nen on ol­lut luon­nol­lis­ta nuo­re­na meil­le var­maan kai­kil­le. Se ei ole ol­lut sen eri­koi­sem­pi paik­ka. Me olem­me ol­leet ja men­neet siel­lä. Äis­kän kans­sa tuli sil­leen haus­ko­ja muis­to­ja lei­reil­tä, et­tä olen ol­lut sa­maan ai­kaan siel­lä töis­sä, ja näh­nyt myös, mi­ten äi­ti te­kee töi­tä.

Lap­suu­den päi­vä­ker­ho­jen pul­las­sa ja me­hus­sa on klas­si­nen ma­ku­vi­vah­de ja ma­ku­muis­to, joka on jää­nyt mie­leen.

Omil­le lap­sil­le­ni toi­von, et­tä min­kä po­lun he löy­tä­vät­kin, he oli­si­vat tyy­ty­väi­siä elä­mään­sä. Ja tot­ta kai, et­tä oli­si suh­de ton­ne ylä­ker­taan ole­mas­sa.

Si­sa­ruk­sis­ta­ni tie­dän, et­tä nämä ovat tu­ke­na ti­lan­tees­sa kuin ti­lan­tees­sa. Tie­dän, et­tä heil­tä saa ai­na vas­tauk­sia, hy­viä ja huo­no­ja. Kun pie­nim­pä­nä vel­je­nä olen jou­tu­nut näi­den kans­sa kas­va­maan, niin on­nek­si he ovat hy­viä tyyp­pe­jä.

Äi­ti on ol­lut mi­nul­le tär­keä hah­mo, joka on ol­lut kiin­nos­tu­nut te­ke­misis­tä ja sii­tä mi­ten mi­nul­la me­nee. Tot­ta kai pal­jon oh­jaa­mis­ta on tul­lut, esi­mer­kik­si pit­kis­tä hiuk­sis­ta läh­tien. Se on äi­tin hom­ma. Pit­kät viik­set ovat saa­neet py­syä, nii­den osal­ta hän on jo luo­vut­ta­nut.

”Vie­lä töi­tä ha­kies­sa­kin mie­tin, et­tä ei tämä ole mi­nun jut­tu­ni”

Kuk­ka-Maa­ria ”Kuk­kis” Ok­sa­nen (os. Löf­berg), 40, nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja, Nas­to­lan seu­ra­kun­ta

Aloi­tin työs­sä vii­si vuot­ta sit­ten. Vie­lä töi­tä ha­kies­sa­kin mie­tin, et­tä ei tämä ole mi­nun jut­tu­ni. Pit­kän van­hem­pain­va­paan jäl­keen il­ta­työt ei­vät tun­tu­neet omal­ta ju­tul­ta. Nyt kui­ten­kin las­ten ja nuor­ten kans­sa te­ke­minen ja lei­rei­ly on pa­ras­ta työ­tä. Hei­dän kans­saan on vä­li­tön yh­teys sekä help­poa ja mu­ka­vaa.

Ha­lu­an opet­taa Ju­ma­las­ta ja Raa­ma­tus­ta lap­sil­le. Pää­sen myös te­ke­mään vä­hän kaik­kea muu­ta­kin, mitä vaan ha­lu­an teh­dä. Teen hat­ta­roi­ta ja täy­tän il­ma­pal­lo­ja, ryh­mäy­tän kou­lu­luok­kaa ja ope­tan työ­ka­ve­rei­ta käyt­tä­mään ka­len­te­ri­so­vel­lus­ta. Olen pääs­syt te­ke­mään myös rip­pi­kou­lun jäl­keis­tä nuo­ri­so­työ­tä, vaik­kei se alun pe­rin kuu­lu­nut työn­ku­vaa­ni.

Tie­ten­kin yh­te­nä esi­ku­va­na­ni työs­sä on van­hin vel­je­ni Tero. Is­tuin sil­loin Nas­to­lan lu­ki­os­sa atk-luo­kas­sa, kun lai­toin hä­nel­le säh­kö­pos­tia, et­tä ker­ro hy­vät ja huo­not puo­let täs­tä työs­tä. Säh­kö­pos­ti oli sil­loin uu­si jut­tu. Muis­tan, et­tä hän kan­nus­ti ha­keu­tu­maan työ­hön, mut­ta myös re­a­lis­ti­ses­ti toi esiin, et­tä sii­nä on myös il­ta­työ­tä.

Kun olin ol­lut ko­ti­äi­ti­nä mel­kein 10 vuot­ta, mi­nus­ta tun­tui, et­ten to­del­la­kaan ha­lua seu­ra­kun­taan töi­hin. Mi­nua ei kiin­nos­ta­nut läh­teä il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin töi­hin. Kun se het­ki tuli, et­tä Nas­to­las­sa avau­tui paik­ka, vie­lä ha­ke­mus­ta lait­ta­es­sa ajat­te­lin, et­tä ei. Sit­ten kun se va­lin­ta tuli, tun­sin, et­tä tämä on oma paik­ka ja juu­ri oi­kea ala it­sel­le­ni.

Tot­ta kai myös nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Rei­ja Lah­ti­sen ja oman äi­din esi­merk­ki seu­ra­kun­ta­työs­sä on vai­kut­ta­nut. Olen si­jais­ta­nut muun mu­as­sa äi­ti­ä­ni las­te­noh­jaa­ja­na. Se oli tosi ki­vaa puu­haa.

Lap­se­na olem­me kaik­ki si­sa­ruk­set käy­neet päi­vä­ker­hoa 4–6-vuo­ti­aa­na. Muis­tan py­hä­kou­lu­vih­kon, jo­hon ke­rät­tiin tar­ro­ja. Oma lap­se­ni miet­ti vä­hän ai­kaa sit­ten, et­tä seu­ra­kun­ta­työ on tär­ke­ää, ja oli si­tä­kin miel­tä, et­tä teh­das­työ on tär­ke­ää, kun siel­lä teh­dään eri­lai­sia asi­oi­ta.

Äi­tiä kii­tän tu­es­ta ja sii­tä, et­tä hän on ol­lut läs­nä. Olin pit­kään äi­ti­nä ko­to­na, ja se mal­li tu­lee suo­raan omal­ta äi­dil­tä. Meil­lä on ny­kyi­sin ar­ki­päi­väi­nen ys­tä­vyys ja tyk­kääm­me teh­dä sa­mo­ja asi­oi­ta.

”Pa­pin ura jäi pis­teen pää­hän, ja olen tyy­ty­väi­nen”

Tero ”Löf­fe” Löf­berg, 48, nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja, Jout­jär­ven seu­ra­kun­ta

Pa­ras­ta työs­sä­ni on se, et­tä pää­sen käyt­tä­mään omia tai­to­ja­ni. Lap­sis­sa ja nuo­ris­sa pa­ras­ta on ai­tous. He ei­vät ole vie­lä maa­il­man tur­me­le­mia.

Yli puo­let elä­mäs­tä­ni olen työs­ken­nel­lyt Jout­jär­ven seu­ra­kun­nas­sa. Olen ko­ke­nut jo pie­nes­tä läh­tien kut­su­muk­sen tä­hän työ­hön. Mi­nul­le on hir­ve­än tär­ke­ää teh­dä hen­gel­lis­tä työ­tä. Olen ekan ker­ran ol­lut lei­ril­lä kuu­si­vuo­ti­aa­na ja pik­ku­hil­jaa otin vas­tuu­ta iso­se­na. Sen jäl­keen olen tain­nut ol­la yli 700 lei­ril­lä.

Äi­ti toi­voi mi­nus­ta pap­pia. Sen to­teu­tu­mi­nen jäi it­se asi­as­sa pää­sy­ko­keis­sa puo­les­ta tai yh­des­tä pis­tees­tä kiin­ni. Olen ol­lut ihan tyy­ty­väi­nen, et­ten sil­le tiel­le läh­te­nyt, kos­ka olen ko­ke­nut, et­tä voin käyt­tää vah­vuuk­si­a­ni ny­kyi­ses­sä työs­sä­ni. Olen sen ver­ran van­hem­pi, et­tä Eki ja Kuk­kis eh­ti­vät ol­la mi­nul­la iso­se­na las­ten­lei­reil­lä.

Ai­na voi op­pia myös toi­sel­ta jo­tain. He mo­lem­mat ovat tosi lah­jak­kai­ta mu­sii­kis­sa ja osaa­vat koh­da­ta ih­mi­siä vä­hän toi­sel­la ta­paa kuin minä.

Yleen­sä jos me ju­tel­laan työ­a­si­ois­ta, niin me soi­tel­laan työ­ai­ka­na. Ei me muu­ten oi­ke­as­taan pu­hu­ta työ­ju­tuis­ta, el­lei ole jo­kin iso ta­pah­tu­ma tu­los­sa. Sil­loin vä­hän ver­tail­laan, et­tä mitä kan­nat­tai­si teh­dä. Kuk­kik­sen kans­sa on voi­nut ju­tel­la myös sii­tä, mi­ten (Nas­to­lan) Luo­ma­nie­mes­sä kan­nat­taa jär­jes­tää lei­ri­a­si­oi­ta.

Olin jo käy­nyt rip­pi­kou­lun, kun äi­ti al­koi teh­dä en­sim­mäi­siä las­te­noh­jaa­jan si­jai­suuk­si­aan Nas­to­lan seu­ra­kun­nas­sa. Kä­vin ai­na vä­lil­lä jee­sai­le­mas­sa ret­kil­lä esi­mer­kik­si nuo­ti­o­hom­mis­sa.

Suu­ret vai­kut­ta­jat työ­hö­ni ovat ol­leet Nas­to­lan pit­kä­ai­kai­nen nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Ku­lo­sen Es­ko ja rip­pi­pap­pi­ni Sa­ha­mie­hen Juha. Mo­lem­mil­ta olen op­pi­nut, et­tä Raa­ma­tun käyt­töön kan­nat­taa pa­nos­taa. Es­kon pa­nos on ol­lut hy­vin mer­kit­tä­vä, et­tä olen tä­hän työ­hön ha­lun­nut. Hä­nel­tä olen op­pi­nut myös ta­ri­nan­ker­ron­taa. Juha vah­vis­ti nä­ke­mys­tä­ni sii­tä, et­tä kan­nat­tai­si seu­ra­kun­ta­työ­hön ha­kea, ja olen op­pi­nut hä­nel­tä nuor­ten koh­taa­mis­ta.

Seu­ra­kun­ta­muis­to­ni vuo­del­ta 1977 on si­ni­nen ker­ho­kas­si. Kun ava­sin nyt tä­män ve­to­ket­jun, se tuok­sui edel­leen mak­sa­mak­ka­ral­ta äi­tin te­ke­mien eväi­den mu­kai­ses­ti. Se on pel­käs­tään hyvä muis­to. Kas­si oli mi­nul­le tär­keä.

Olen ai­nai­ses­ti kii­tol­li­nen äi­din an­ta­mas­ta tu­es­ta, ja sii­tä, et­tä olen it­se saa­nut va­li­ta tie­ni. Tie­tys­ti äi­ti pa­kot­ti pie­ne­nä par­ti­oon, pi­a­non­soit­toon ja kuo­roon. Mut­ta lop­pu­jen lo­puk­si ne ovat ol­leet ihan hy­viä jut­tu­ja. Pal­jon oli­si jää­nyt ko­ke­mat­ta, jos nii­hin­kään jut­tui­hin ei oli­si vä­hän niin kuin pot­kit­tu.

Lue lisää aiheesta