JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nuoret päijäthämäläiset kirkkovaltuutetut kertovat, että alkuhankaluuksien jälkeen he ovat tulleet sinuiksi luottamustehtäviensä kanssa. Kuva: Radek Karkulowski

Nuoret päijäthämäläiset kirkkovaltuutetut kertovat, että alkuhankaluuksien jälkeen he ovat tulleet sinuiksi luottamustehtäviensä kanssa. Kuva: Radek Karkulowski

Radek Karkulowski

Nuoret kirk­ko­val­tuu­tetut kertovat, millaista seura­kun­tien luot­ta­mus­hen­ki­lönä työskentely on

Kirk­ko­val­tuus­to­jen kau­si on eden­nyt jäl­kim­mäi­sel­le puo­lis­kol­leen. Min­kä­lai­siin asi­oi­hin nuo­ret ovat pääs­seet vai­kut­ta­maan? Ky­syim­me asi­aa kol­mel­ta al­le kol­me­kymp­pi­sel­tä päi­jät­hä­mä­läi­sel­tä luot­ta­mus­hen­ki­löl­tä.

24.8.2021
Janne Urpunen

Sal­la Na­tu­nen, 26, on te­o­lo­gi­an ja yh­teis­kun­ta­tie­tei­den opis­ke­li­ja, Lah­den seu­ra­kun­tien vies­tin­tä­toi­mi­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja, Mik­ke­lin hiip­pa­kun­nan hiip­pa­kun­ta­val­tuus­ton jä­sen ja Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­sen.

Na­tu­nen is­tuu seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa tois­ta kaut­ta. Hän va­kuut­taa, et­tä nuo­ri­kin pys­tyy vai­kut­ta­maan pai­kal­li­ses­sa kirk­ko­po­li­tii­kas­sa, kun op­pii niin sa­no­tus­ti ta­lon ta­voil­le.

– Vuo­si tai pari voi men­nä tu­tus­tu­es­sa sii­hen, mitä pää­tök­sen­te­ko seu­ra­kun­nas­sa on, mitä on ai­em­min teh­ty ja mis­sä on ke­hi­tet­tä­vää. Sen jäl­keen, kun tie­tää hal­lin­to­ra­ken­teen, ja mitä seu­ra­kun­nas­sa ta­pah­tuu, us­kal­taa pyy­tää pu­heen­vuo­ro­ja ja ot­taa kan­taa.

Leik­kiin läh­ties­sään Na­tu­nen ei tun­te­nut ai­nut­ta­kaan seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­hen­ki­löä.

– Al­ku oli mi­nul­le han­ka­laa, kun en tun­te­nut ke­tään. Eh­kä aja­tel­tiin, et­tä mikä on tuo nuo­ri tyt­tö, joka ei hir­ve­äs­ti ole ol­lut mu­ka­na seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa. Ot­ti ai­kaa saa­da luot­ta­mus ja ar­vos­tus muil­ta. Enää ei ole sel­lais­ta on­gel­maa. Tun­nen olo­ni mui­den päät­tä­jien jou­kos­sa hy­väk­si ja tur­val­li­sek­si.

Vuodet seurakunnan päätöksentekoelimissä kirkastivat nastolalaisen Salla Natusen ajatuksen ammatillisesta tulevaisuudesta. ”Olisi hienoa, jos jossain vaiheessa voisin tehdä urheilupapin työtä.” Kuva: Salla Natunen

Vuodet seurakunnan päätöksentekoelimissä kirkastivat nastolalaisen Salla Natusen ajatuksen ammatillisesta tulevaisuudesta. ”Olisi hienoa, jos jossain vaiheessa voisin tehdä urheilupapin työtä.” Kuva: Salla Natunen

En­nen läh­te­mis­tään en­sim­mäis­tä ker­taa eh­dol­le seu­ra­kun­ta­vaa­lei­hin Na­tu­nen pai­ni it­sen­sä kans­sa, kos­ka ei ol­lut tyy­ty­väi­nen sii­hen, kuin­ka yh­den­ver­tai­suus ja tasa-ar­vo kir­kos­sa to­teu­tu­vat.

– Mie­tin, ero­an­ko kir­kos­ta vai ha­lu­an­ko vai­kut­taa kir­kon si­säl­tä. On­ko pa­rem­pi läh­teä me­ne­mään vai yrit­tää muut­taa asi­oi­ta?

En­sim­mäi­seen val­tuus­to­kau­teen­sa hän läh­ti 19-vuo­ti­aa­na suu­rin odo­tuk­sin. Kau­si oli opet­ta­vai­nen.

– Mi­nul­la oli hir­ve­än vah­vo­ja mie­li­pi­tei­tä. No­pe­as­ti ym­mär­sin, et­tä aja­ma­ni asi­at oli­vat niin iso­ja, et­tä ne so­pi­vat pa­rem­min kir­kol­lis­ko­kouk­seen kuin ko­ti­seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­koon.

Na­tu­nen toi­mii Nas­to­lan seu­ra­kun­ta­neu­vos­tos­sa rip­pi­kou­lu­jen ja nuo­ri­so­työn vas­tuu­ryh­män pu­heen­joh­ta­ja­na.

– Olen ol­lut vai­kut­ta­mas­sa nuo­ri­so- ja rip­pi­kou­lu­työn toi­min­ta­suun­ni­tel­maan sekä ke­hit­tä­mäs­sä toi­min­taa. Olen ol­lut mu­ka­na nuo­ri­so­työ­noh­jaa­jien ja nuo­ri­so­pa­pin rek­ry­toin­nis­sa. Olen käy­nyt ha­ke­muk­sia läpi ja haas­ta­tel­lut ha­ki­joi­ta. Olen siis pääs­syt vai­kut­ta­maan sii­hen, min­kä­lai­sia työn­te­ki­jöi­tä seu­ra­kun­taan pal­ka­taan.

Hän sa­noo, et­tä kirk­ko­po­li­tiik­kaan kan­nat­ti läh­teä. Vuo­det seu­ra­kun­nan pää­tök­sen­te­ko­e­li­mis­sä kir­kas­ti­vat aja­tuk­sen am­ma­til­li­ses­ta tu­le­vai­suu­des­ta.

– Te­o­lo­gia al­koi kiin­nos­taa. Mi­nus­ta tu­lee to­den­nä­köi­ses­ti pap­pi.

Ken­ties sport­ti­pap­pi. Jää­kiek­koa pe­lan­nut Na­tu­nen har­ras­taa ra­viur­hei­lua, oh­jas­taa ja val­men­taa he­vo­sia.

– Ur­hei­luun on kova palo. Oli­si hie­noa, jos jos­sain vai­hees­sa voi­sin teh­dä ur­hei­lu­pa­pin työ­tä. Iso haa­vee­ni on, et­tä oli­sin vie­lä jos­kus Suo­men olym­pi­a­jouk­ku­een pap­pi.

 

San­te­ri Nous­jo­ki on 21-vuo­ti­as Hol­lo­lan kirk­ko­val­tuus­ton ja kirk­ko­neu­vos­ton jä­sen Kär­kö­län Myl­ly­ky­läs­tä. Hän opis­ke­lee maa­ta­lous­tie­tei­tä yli­o­pis­tos­sa, toi­mii ko­koo­muk­sen kun­nan­val­tuu­tet­tu­na Kär­kö­läs­sä ja vai­kut­taa Va­rus­mies­lii­ton hal­li­tuk­ses­sa.

Nous­jo­ki ko­kee vai­ku­tus­mah­dol­li­suuk­sien­sa kir­kon päät­tä­vis­sä eli­mis­sä kas­va­neen ko­ke­muk­sen kart­tu­es­sa.

– Aloi­tin kirk­ko­neu­vos­tos­sa hel­mi­kuus­sa. Siel­lä olen pääs­syt nä­ke­mään enem­män, ja se on li­sän­nyt mo­ti­vaa­ti­o­ta­ni. En­sim­mäi­nen kirk­ko­val­tuus­to­vuo­si meni enem­män ja vä­hem­män ih­me­tel­les­sä, ja vä­hän int­ti­kin sitä sot­ki, Nous­jo­ki sa­noo.

Kirk­ko­neu­vos­ton kiin­teis­tö­työ­ryh­mään va­lit­tu Nous­jo­ki on mie­les­tään mui­den mu­ka­na pys­ty­nyt vai­kut­ta­maan Hol­lo­lan seu­ra­kun­nan kiin­teis­töst­ra­te­gi­an to­teu­tuk­seen. Stra­te­gia

täh­tää kiin­teis­tö­mas­san su­pis­ta­mi­seen ja ti­lo­jen käy­tön te­hos­ta­mi­seen.

– Kiin­teis­tö­puo­lel­la olen pyr­ki­nyt sii­hen, et­tä nuo­ri­so­ti­lat ja lei­ri­kes­kuk­set saa­tai­siin kap­pe­li­seu­ra­kun­nis­sa säi­ly­tet­tyä.

”Asioista keskustellaan ja sovitaan hyvässä hengessä, mutta välillä joiltakin luottamushenkilöiltä saa vähätteleviä vastauksia, jos tuo Kärkölän huolia esille”, kertoo Hollolan kirkkovaltuutettu Santeri Nousjoki. Kuva: Kirsi Nousjoki

”Asioista keskustellaan ja sovitaan hyvässä hengessä, mutta välillä joiltakin luottamushenkilöiltä saa vähätteleviä vastauksia, jos tuo Kärkölän huolia esille”, kertoo Hollolan kirkkovaltuutettu Santeri Nousjoki. Kuva: Kirsi Nousjoki

Kirsi Nousjoki

 Nous­jo­ki ko­ros­taa, et­tä seu­ra­kun­nan ta­lou­den pi­tää ol­la ta­sa­pai­nos­sa, mut­ta mah­dol­li­nen kiin­teis­tö­mas­san su­pis­ta­mi­nen pi­tää teh­dä alu­eel­li­ses­ti oi­keu­den­mu­kai­sel­la ta­val­la.

– Vää­ris­tä pai­kois­ta ei pidä lei­ka­ta. Kun Hol­lo­lan seu­ra­kun­nal­la on in­ves­toin­ti­va­raa omai­suu­den kaut­ta, niin vä­lil­lä tu­lee poh­ti­neek­si, ovat­ko leik­kaus­pää­tök­set ta­lou­del­li­ses­ti pe­rus­tel­tu­ja vai ar­vo­va­lin­to­ja, joil­la toi­min­to­ja yri­te­tään kes­kit­tää.

Hän ker­too esi­mer­kin.

– Pa­das­jo­el­la ja Kär­kö­läs­sä toi­mi­vil­le lei­ri­kes­kuk­sil­le on ker­rot­tu ole­van vä­he­ne­vää tar­vet­ta, vaik­ka Kär­kö­läs­sä näh­dään Kal­li­o­pir­til­le edel­leen laa­jal­ti käyt­töä. Kal­li­o­pir­tin vuo­si­kus­tan­nuk­set ovat suh­teel­li­sen pie­net, ja sil­ti sii­tä yri­te­tään pääs­tä eroon. Sa­maan

ai­kaan pu­hu­taan, et­tä Hol­lo­lan Pa­rin­pel­lon lei­ri­kes­kuk­seen pi­täi­si saa­da po­re­am­mei­ta ja ho­tel­li­ta­son huo­nei­ta. Kuu­los­taa ikä­väl­tä, jos Kal­li­o­pir­tis­tä ol­laan luo­pu­mas­sa, mut­ta vas­taa­vaan koh­tee­seen emä­seu­ra­kun­nas­sa ol­laan val­mii­ta lait­ta­maan suu­ria sum­mia.

Hän on huo­lis­saan sii­tä, kuin­ka syr­jä­seu­tu­jen asuk­kai­den ää­ni kuu­luu emä­seu­ra­kun­nas­sa.

– Ylei­ses­ti ot­ta­en asi­ois­ta kes­kus­tel­laan ja so­vi­taan hy­väs­sä hen­ges­sä, mut­ta vä­lil­lä joil­ta­kin luot­ta­mus­hen­ki­löil­tä saa vä­hät­te­le­viä vas­tauk­sia, jos tuo Kär­kö­län huo­lia esil­le. Pu­hu­taan gal­li­a­lais­ky­lis­tä tai up­pi­nis­kai­suu­des­ta.

Nous­jo­ki ei koe, et­tei hän­tä nuo­ruu­des­taan joh­tu­en otet­tai­si pää­tök­sen­te­ki­jä­nä to­sis­saan.

– Sa­ma­nar­voi­ses­sa teh­tä­väs­sä pi­tää ol­la ta­sa­ver­tai­nen koh­te­lu. Ai­na­han mei­tä nuo­ria pää­tök­sen­te­ki­jöi­tä voi­si ol­la enem­män. Var­sin­kin nuo­ria lap­si­per­heel­li­siä toi­voi­sin mu­kaan

päät­tä­mään seu­ra­kun­nan asi­ois­ta, vaik­ka ym­mär­rän, et­tä ai­ka ei ai­na rii­tä kaik­keen.

 

Noo­ra Kal­pio, 28, on Lah­den yh­tei­sen kirk­ko­val­tuus­ton jä­sen, kas­va­tuk­sen ja per­he­a­si­oi­den joh­to­kun­nan jä­sen sekä Kes­ki-Lah­den seu­ra­kun­ta­neu­vos­ton jä­sen ja lap­si­a­si­ain­hen­ki­lö.

Hän työs­ken­te­lee Puk­ki­lan seu­ra­kun­nas­sa las­te­noh­jaa­ja­na ja tie­dot­ta­ja­na.

– Ai­ka um­mik­ko­na läh­din kirk­ko­val­tuus­toon eh­dok­kaak­si. Vaik­ka olen ol­lut Puk­ki­lan seu­ra­kun­nas­sa töis­sä kol­mi­sen vuot­ta ja sitä en­nen Ori­mat­ti­las­sa, luot­ta­mus­hen­ki­lö­nä toi­mi­mi­ses­ta mi­nul­la ei ol­lut ko­ke­mus­ta, mut­ta on­han täs­sä op­pi­nut ajan kans­sa, Noo­ra Kal­pio sa­noo.

Hän ko­kee pääs­seen­sä jon­kin ver­ran vai­kut­ta­maan­kin.

– Kes­ki-Lah­des­sa ja kas­va­tuk­sen ja per­he­a­si­oi­den joh­to­kun­nas­sa olen pääs­syt mu­kaan rek­ry­työ­ryh­miin. On kiva, et­tä nii­hin on otet­tu nuo­rem­paa­kin po­ruk­kaa. Kas­va­tuk­sen

ja per­he­a­si­oi­den joh­to­kun­nas­sa on kaik­ki­aan hyvä, kuun­te­le­va mei­nin­ki.

”Kaikkia nuorten mielipiteitä ei aina oteta niin tosissaan kuin toivoisi. Toisaalta paljon on kuulunut kiitostakin, että nuoria on mukana”, kertoo lahtelainen kirkkovaltuutettu Noora Kalpio. Kuva: Janina Kuparinen

”Kaikkia nuorten mielipiteitä ei aina oteta niin tosissaan kuin toivoisi. Toisaalta paljon on kuulunut kiitostakin, että nuoria on mukana”, kertoo lahtelainen kirkkovaltuutettu Noora Kalpio. Kuva: Janina Kuparinen

Janina Kuparinen

 Tasa-ar­vo ja yh­den­ver­tai­suus ovat Kal­pi­ol­le tär­kei­tä tee­mo­ja.

– Nii­tä asi­oi­ta olen yrit­tä­nyt ajaa, mut­ta en eh­kä niin hy­väl­lä me­nes­tyk­sel­lä kuin olin toi­vo­nut. Kirk­ko­lai­va kään­tyy hi­taas­ti. Eh­kä olen kui­ten­kin pääs­syt tuu­let­ta­maan joi­den­kin ih­mis­ten aja­tuk­sia.

Ote­taan­ko nuo­ret kir­kon päät­tä­vis­sä eli­mis­sä to­sis­saan?

– Useim­mi­ten kyl­lä, mut­ta jos­kus ty­töt­te­ly­ä­kin kuu­lee, mikä on mi­nus­ta täy­sin asi­a­ton­ta. Kaik­kia nuor­ten mie­li­pi­tei­tä ei ai­na ote­ta niin to­sis­saan kuin toi­voi­si. Toi­saal­ta pal­jon on kuu­lu­nut kii­tos­ta­kin, et­tä nuo­ria on mu­ka­na.

Kal­pio sa­noo, et­tä toi­si­naan kir­kon by­rok­ra­tia tun­tuu ras­kaal­ta, ja asi­at voi­si­vat ta­pah­tua juo­he­vam­min. Hän on kui­ten­kin tyy­ty­väi­nen sii­hen, et­tä asi­a­ko­ko­nai­suu­det ovat yleen­sä

hy­vin val­mis­tel­tu­ja, ja nii­tä myös ko­kouk­sis­sa hy­vin ava­taan.

Kuin­ka pal­jon ai­kaa kirk­ko­po­li­tiik­ka pai­kal­lis­ta­sol­la vie?

– Vai­kut­ta­mi­sen ma­kuun pää­see pie­nil­lä­kin tun­ti­mää­ril­lä. Jos on mu­ka­na pel­käs­tään val­tuus­tos­sa, ei sii­hen mon­taa tun­tia tar­vit­se kuu­kau­des­sa va­ra­ta. Kan­nus­tan­kin nuo­ria läh­te­mään mu­kaan. Mei­dän on hyvä ol­la siel­lä, mis­sä mei­dän­kin asi­ois­ta pää­te­tään.

Lue lisää aiheesta