JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Markku Pyykkösellä ja Irja Penttilä-Pyykkösellä on avioiduttuaankin vielä omat kodit Heinolassa ja Lahdessa, ja he viettävät aikaa kummassakin kaupungissa. Kuva: Jani Mahkonen

Markku Pyykkösellä ja Irja Penttilä-Pyykkösellä on avioiduttuaankin vielä omat kodit Heinolassa ja Lahdessa, ja he viettävät aikaa kummassakin kaupungissa. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

Mystee­ri­hää­puku ja blues-miehen rukous – näin hellun­tai­lainen Irja ja lute­ri­lainen Markku löysivät toisensa

Ir­ja Pent­ti­lä-Pyyk­kö­nen ei us­ko­nut rak­kau­teen ei­kä Mark­ku Pyyk­kö­nen ha­lun­nut men­nä
Tin­de­riin, mut­ta ih­mee­no­mai­nen rak­kaus löy­si hei­dät kuin gos­pel-lau­lus­sa kon­sa­naan.

26.9.2023
Kaisa Hako

Päivä­mää­rä oli juu­ri so­pi­van ro­mant­ti­nen, 11.11.2022.

Lah­te­lai­nen Mark­ku saa­pui kuk­ka­pus­ki­neen hei­no­la­lai­sen ker­ros­ta­lo­a­sun­non ovel­le, ja kun Ir­ja ava­si oven, Mark­ku suo­rit­ti te­le­mark-tyy­li­sen ko­sin­nan var­muu­den vuok­si nel­jäl­lä kie­lel­lä.

Ir­ja muis­te­lee, mi­ten sei­soi ovel­la täy­del­li­ses­ti yl­lä­tet­ty­nä yö­pu­ku yl­lä.

– Tuk­ka­kin oli vä­hän sii­nä pis­tees­sä, et­tä ”pi­täis­kö­hän tää pes­tä”, hän nau­raa.

Myön­tä­vän vas­tauk­sen saa­tu­aan Mark­ku kih­la­si Ir­jan lei­pä­pus­sin­sul­ki­jal­la, joka oli va­rus­tet­tu täl­lä ro­mant­ti­sel­la päi­väyk­sel­lä.

– En us­ko­nut rak­kau­teen. En ai­na­kaan sii­hen, et­tä ys­tä­vään voi­si ra­kas­tua, sa­noo Ir­ja Pent­ti­lä-Pyyk­kö­nen, 60.

– Tus­kai­lin, et­tä on­ko mi­nun men­tä­vä Tin­de­riin, vaik­kei mi­nul­la ol­lut edes äly­pu­he­lin­ta, muis­te­lee Mark­ku Pyyk­kö­nen, 67.

Tämä oli ti­lan­ne vie­lä ke­säl­lä 2022. Tuos­sa he nyt kui­ten­kin is­tu­vat um­pi­ra­kas­tu­neen nä­köi­si­nä ja ker­to­vat, mi­ten ki­vaa on, kun vie­rel­lä on kump­pa­ni. Lei­pä­pus­sin­sul­ki­jat ovat ke­säl­lä vaih­tu­neet ki­mal­ta­viin vih­ki­sor­muk­siin.

Kihlajaispäivän sormukset eli leipäpussinsulkijat on säilytetty rakkaana muistona. Kuva: Markku Pyykkönen

Kihlajaispäivän sormukset eli leipäpussinsulkijat on säilytetty rakkaana muistona. Kuva: Markku Pyykkönen

Markku Pyykkönen

Huh­ti­kuus­sa 2022 oli ta­pah­tu­nut sel­lai­nen eri­koi­nen jut­tu, et­tä hei­no­la­lai­nen Ir­ja om­pe­li it­sel­leen Uni­kul­man van­has­ta kau­niis­ta la­ka­nas­ta röy­he­lö­me­kon. Kun se oli val­mis, hä­nel­le tuli voi­ma­kas tun­ne: täs­sä on mi­nun tu­le­va hää­pu­ku­ni.

Se oli eri­kois­ta, var­sin­kin kun ky­sees­sä oli nai­nen, jol­la ei ol­lut ai­ko­mus­ta­kaan seu­rus­tel­la. Nuo­ruu­den vai­ke­an avi­o­lii­ton ko­et­tu­aan hän viih­tyi on­nel­li­ses­ti sink­ku­na.

– En­kä us­ko, et­tä rak­kaut­ta edes voi löy­tää ajat­te­le­mal­la pa­ko­no­mai­ses­ti, et­tä ”mi­nun on löy­det­tä­vä mies”, Ir­ja sa­noo.

Ir­jal­la ei ol­lut aa­vis­tus­ta, et­tä eräs Mark­ku oli ta­hol­laan huo­kail­lut: ”Jos an­nat mi­nun vie­lä jos­kus löy­tää jon­kun, niin an­na hä­nen ol­la hyvä ih­mi­nen ja us­ko­vai­nen.”

Mar­kul­la oli ta­ka­naan ah­dis­ta­va ajan­jak­so, jol­loin koko elä­mä oli mitä tum­min­ta ja ro­soi­sin­ta blu­e­sia. Neu­ro­lo­gi­nen sai­raus vei äi­din, Alz­hei­mer vei isän ja vai­mo me­neh­tyi syö­pään.

– Tuli ly­hy­es­sä ajas­sa niin pal­jon vas­toin­käy­mi­siä, et­tä ru­pe­sin ajat­te­le­maan us­ko­na­si­oi­ta, Mark­ku sa­noo.

Suru ja yk­si­näi­syys sai­vat kään­ty­mään Luo­jan puo­leen, mut­ta ei hen­gel­li­syys ol­lut etääl­lä sitä en­nen­kään. Pit­kän lin­jan blues-vai­kut­ta­ja, mu­siik­ki­toi­mit­ta­ja ja le­vy­ke­räi­li­jä Pyyk­kös­tä oli nuo­ruu­des­ta saak­ka pu­hu­tel­lut eri­tyi­ses­ti mus­ta gos­pel sie­luk­kai­ne lau­la­ji­neen. Tu­han­sien le­vy­jen ko­ko­el­mas­ta löy­tyy pal­jon blu­e­sia, gos­pe­lia ja sou­lia.

Näis­sä gen­reis­sä juu­ret joh­ta­vat af­ro­a­me­rik­ka­lai­siin seu­ra­kun­tiin, ja us­ko kul­kee usein mu­sii­kis­sa poh­ja­vir­ta­na niin, et­tä ylei­sö­kin sen ais­tii. Mark­ku muis­te­lee eräs­tä­kin Blind Boys of Ala­ba­ma -yh­ty­een keik­kaa. Ama­zing Grace -kap­pa­le sai hä­net vuo­lai­siin kyy­ne­liin, ja kun Mark­ku kat­soi si­vuil­leen, koko muu­kin ylei­sö it­ki.

– On­ko se Py­hän Hen­gen läs­nä­o­loa vai mitä, hän ih­met­te­lee.

Hel­lun­tai­lai­nen Ir­ja on myös ta­hol­laan ko­ke­nut, et­tä us­ko on voi­ma, joka on kan­na­tel­lut elä­män vai­keis­sa­kin vai­heis­sa.

– Koen, et­tä Ju­ma­la kuu­lee, vaik­ken edes jak­sai­si ru­koil­la, hän sa­noo.

Markku Pyykkösen tuhansien levyjen kokoelmasta löytyy paljon bluesia, gospelia ja soulia. Kuva: Jani Mahkonen

Markku Pyykkösen tuhansien levyjen kokoelmasta löytyy paljon bluesia, gospelia ja soulia. Kuva: Jani Mahkonen

Jani Mahkonen

 

”Was blind but now I see”, lau­le­taan Ama­zing Grace -kap­pa­lees­sa. Vä­hän sa­maan ta­paan la­put pu­to­si­vat sil­mil­tä Mar­kul­ta, kun hän vii­me syk­sy­nä ta­ju­si, et­tä oli ole­mas­sa Ir­ja, joka oli va­loi­sa, pu­he­li­as ja nau­ra­vai­nen – ja jol­la oli niin iha­nat hiuk­set! He oli­vat tun­te­neet toi­sen­sa vuo­des­ta 2017 ja ta­van­neet sa­tun­nai­ses­ti yh­tei­sen ys­tä­vän Lean luo­na.

– Mik­si pi­la­ta hyvä ys­tä­vyys seu­rus­te­le­mal­la, Ir­ja jär­kei­li vie­lä vii­me vuo­den lop­pu­ke­säl­lä, vaik­ka haus­ka ja rau­hal­li­nen Mark­ku oli al­ka­nut vai­kut­taa kiin­nos­ta­val­ta ta­pauk­sel­ta. 

Mar­kun huo­kauk­set ylä­ker­taan oli il­mei­ses­ti re­kis­te­röi­ty. Bang! Lop­pu­syk­sys­tä ta­pah­tui ra­kas­tu­mi­nen. Pa­ris­kun­ta jak­soi ol­la sa­la­rak­kai­ta pe­rä­ti yh­den vii­kon­lo­pun ajan. Sit­ten oli­kin haus­ka kä­vel­lä ym­pä­riin­sä käsi kä­des­sä ja jär­kyt­tää ka­ve­rei­ta yl­lä­tys­rak­kau­del­la.

Toi­seen tu­tus­tu­mi­nen on tar­koit­ta­nut kum­mal­le­kin su­kel­lus­ta uu­den­lai­siin ym­py­röi­hin. Mu­siik­ki on mo­lem­mil­le tär­ke­ää, mut­ta eri pai­no­tuk­sin. Sii­nä mis­sä Mark­ku ui blues- ja jaz­z­ta­pah­tu­mis­sa kuin kala ve­des­sä, Ir­jaan ko­lah­ta­vat eri­tyi­ses­ti van­hat hel­lun­tai­lau­lut ja ro­ma­niyh­ty­ei­den mu­siik­ki. Mark­ku har­ras­taa juna-ai­ka­tau­lu­ja ja koko ra­ta­ver­kon kat­ta­vaa ju­na­mat­kai­lua, kä­si­työ­tai­tu­ri Ir­ja saat­taa om­mel­la mek­ko­ja mon­ta vuo­ro­kaut­ta put­keen tai neu­loa in­to­hi­moi­ses­ti.

Kump­pa­nin seu­ra­kun­taan tu­tus­tu­mi­nen ai­heut­ti kult­tuu­ri­häm­men­nys­tä. Lu­te­ri­lai­nen Mark­ku häm­mäs­tyi hel­lun­tai­lais­ten kie­lil­lä­pu­hu­mis­ta, jo­hon Ir­ja taas oli tot­tu­nut lap­ses­ta as­ti.

– Olen yrit­tä­nyt par­haa­ni mu­kaan se­lit­tää, et­tä se on lah­ja, jon­ka Ju­ma­la an­taa. Se on ar­moa ihan niin kuin kaik­ki muut­kin lah­jat, sa­noo Ir­ja.

Hän it­se puo­les­taan oli lu­te­ri­lai­sen kir­kon mes­su­kaa­vois­ta ihan pi­hal­la: mil­loin pi­tää is­tua, mil­loin sei­soa?

Mark­ku to­te­aa, et­tä on omak­su­nut lap­se­no­mai­sen ute­li­aan lä­hes­ty­mis­ta­van eri­lai­siin hen­gel­li­siin kult­tuu­rei­hin ja kat­so­muk­siin.

– Ja lap­se­no­mai­suut­ta­han us­ko it­ses­sään­kin on, Ir­ja sa­noo.

Ir­ja myön­tää, et­tä blu­es­fes­ti­vaa­lil­la vie­rai­le­mi­nen ei hel­lun­tai­lai­ses­ta tun­tu­nut ihan omim­mal­ta ym­pä­ris­töl­tä.

– Olen sil­ti on­nel­li­nen, et­tä Ma­kel­la on omia tär­kei­tä har­ras­tuk­sia, hän sa­noo.

Vaik­ka pa­ris­kun­ta Pent­ti­lä-Pyyk­kö­sel­lä oli san­gen eri­lai­set elä­män­pii­rit, löy­tyy men­nei­syy­des­tä myös hu­vit­ta­van pal­jon yh­te­ne­väi­syyk­siä. Ihan kuin elä­män­po­lut oli­si­vat kul­ke­neet toi­si­aan hi­po­en koko ajan, vaik­ka koh­taa­mi­nen ta­pah­tui vas­ta van­hem­mal­la iäl­lä.

He oli­vat toi­si­aan tun­te­mat­ta asu­neet nuo­ruu­des­saan Lah­den Met­sä­maal­la vie­rek­käi­sil­lä ka­duil­la. Mar­kun isä ja Ir­jan veli oli­vat ol­leet par­haat työ­ka­ve­ruk­set. Lah­te­lai­nen evers­ti­luut­nant­ti Jor­ma Vet­re oli Mar­kun isoi­sän so­ta­ka­ve­ri ja Ir­jan per­heen vuok­ra­nan­ta­ja. Sekä Ir­jal­la et­tä Mar­kul­la on su­ku­juu­ria Kar­ja­las­sa.

Ei­kä täs­sä vie­lä kaik­ki: kum­man­kin lem­pi­vä­ri on si­ni­nen, kum­mal­la­kin oli ko­tin­sa ma­kuu­huo­nees­sa täs­mäl­leen sa­man­lai­nen va­lai­sin, kum­mal­la­kin oli sa­man­lai­set van­han­mal­li­set No­ki­an pu­he­li­met.

Ja jo­kin toi­ses­sa vain tun­tui lok­sah­ta­van täy­del­li­ses­ti koh­dal­leen.

– Olem­me kes­kus­tel­leet pal­jon elä­män ki­peis­tä­kin asi­ois­ta, Ir­ja ku­vai­lee.

Häi­tä vie­tet­tiin tä­män vuo­den ke­sä­kuus­sa. Kun rak­kaus näin voi­mal­la pa­mah­ti koh­dal­le, mitä sitä tur­hia vii­vyt­te­le­mään.

– Mitä van­hem­mak­si tu­lee, sitä pa­rem­min ym­mär­tää elä­män ra­jal­li­suu­den, Mark­ku sa­noo.

Ja oli­han mor­si­a­mel­la jo hää­pu­ku­kin val­mii­na!

Pyyk­kös­mäi­nen yk­si­tyis­koh­ta on, et­tä häi­tä edel­tä­vä­nä päi­vä­nä, kes­ken kii­rei­den, sul­ha­nen kar­ka­si het­kek­si Hei­no­lan Har­ju­pa­vil­jon­gil­le ter­veh­ti­mään ys­tä­vien­sä Ho­ney B. Fa­mi­ly -yh­ty­et­tä, joka oli saa­pu­nut kau­pun­kiin keik­kai­le­maan.

Häät oli­vat on­nis­tu­nees­ti hei­no­la­lais-lah­te­lais-lu­te­ri­lais-hel­lun­tai­lai­nen hyb­ri­di. Pa­ris­kun­ta vi­hit­tiin Hei­no­lan kir­kos­sa ja sai avi­o­lii­tol­leen siu­nauk­sen myös Hei­no­lan hel­lun­tai­seu­ra­kun­nas­sa.

Kun Toi­vo Kuu­lan hää­mars­si al­koi soi­da ja pari kä­ve­li pit­kin kir­kon käy­tä­vää lä­heis­ten läs­nä­ol­les­sa, kum­pi­kaan ei tun­te­nut jän­ni­tys­tä.

– Vi­de­ol­ta to­sin nä­kyy, mi­ten hää­kimp­pu­ni tu­ti­si, Ir­ja sa­noo.

Luterilais-helluntailaisissa häissä oli ihania kakkuja ja runsaasti musiikkia. Kuva: Lea Komulainen

Luterilais-helluntailaisissa häissä oli ihania kakkuja ja runsaasti musiikkia. Kuva: Lea Komulainen

Lea Komulainen

Hää­juh­la oli pa­rin it­sen­sä nä­köi­nen, iloi­nen ja ren­to. Oli iha­nia kak­ku­ja ja mo­nen­lais­ta mu­siik­kia – tie­ten­kin myös juu­re­vaa lah­te­lais­ta blu­e­sia.

Mark­ku, joka tun­nus­tau­tuu ro­man­ti­kok­si, oli kir­joit­ta­nut Ir­jal­le ru­nol­li­sen pu­heen.

– ”Kat­som­me kuun sil­taa Hei­no­lan rau­ta­tie­sil­lal­ta, ja tun­tuu et­tä olem­me tai­vaas­sa, pyhä ge­o­met­ria, mis­sä lii­ke on ru­nout­ta, vi­si­oi­ta si­nus­ta ja mi­nus­ta ikui­ses­ti. An­na yh­tei­sen vals­sin al­kaa, an­na mi­nun pyö­riä kans­sa­si, an­ne­taan yh­tei­sen elä­män kul­jet­taa”, ru­noi­li tuo­re avi­o­mies vai­mol­leen.

Huo­men­lah­jak­si vai­mo sai lei­pä­pus­sin­sul­ki­jan, jos­sa oli vih­ki­mi­sen päi­vä­mää­rä.

Häi­den jäl­keen on vain voi­mis­tu­nut kii­tol­li­suus sii­tä, et­tä rin­nal­la on nyt elä­män­kump­pa­ni.

– Meil­lä on tosi ki­vaa yh­des­sä, Ir­ja sa­noo. Ja Mark­ku jat­kaa:

– Sun kans­sa ar­ki­kin on haus­kaa.

Lue lisää aiheesta