JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Risto Taipale toimi lähes 40 vuotta Lahden seurakuntien luottamustehtävissä. Kuva: Esko Taipale

Risto Taipale toimi lähes 40 vuotta Lahden seurakuntien luottamustehtävissä. Kuva: Esko Taipale

Muis­to­kir­joitus: Viimeinen kello jäi Risto Taipaleelta kesken

15.2.2021
Esko Taipale

Ris­to Rai­mo Tai­pa­le syn­tyi maa­lis­kuun 6. päi­vä­nä vuon­na 1934 Myrs­ky­läs­sä rää­tä­li Al­ku Wil­kas ja Al­ma Tai­pa­leen ne­li­lap­si­seen per­hee­seen. Jo var­hain Tai­pa­le tot­tui työn­te­koon met­sä­töis­sä, tu­ki­nui­tos­sa, pos­tel­joo­ni­na, po­ra­poi­ka­na ki­vi­lou­hi­mos­sa ja naa­pu­rien maa­ti­lan töis­sä.

Vuon­na 1950 Tai­pa­le muut­ti Lah­teen ja meni töi­hin Säh­kö-Vikst­rö­mil­le. Hän as­tui ar­mei­jan pal­ve­luk­seen Hä­meen­lin­nas­sa vuon­na 1954 Il­ma­voi­mien Vies­ti­pa­tal­joo­naan, jos­ta mei­na­si tul­la myös hä­nen työ­paik­kan­sa.

Ar­mei­jan jäl­keen Tai­pa­le aset­tui Lah­teen ja työt jat­kui­vat Vikst­rö­min säh­kö­liik­kees­sä. Ris­to ra­kas­tui jäm­sä­läi­seen Lyy­li-tyt­töön, jon­ka kans­sa häi­tä vie­tet­tiin ke­säl­lä 1957.

Nuo­ri avi­o­pa­ri aset­tui asu­maan Tai­pa­leen juu­ri os­ta­maan Vih­to­rin­ka­dun mök­kiin, jo­hon syn­tyi­vät en­sim­mäi­set lap­set. Per­hee­ni­sä läh­ti opis­ke­le­maan Hel­sin­gin tek­nil­li­seen op­pi­lai­tok­seen säh­kö­tek­ni­kok­si vuon­na 1961.

Tai­pa­leet ra­ken­si­vat Vih­to­rin­ka­dul­le vuon­na 1966 tii­li­ta­lon, jos­sa Ris­to Tai­pa­le asui ai­na kuo­le­maan­sa saak­ka. Per­hee­seen syn­tyi vie­lä lap­sia li­sää, joi­ta kaik­ki­aan siu­naan­tui kah­dek­san.

Tai­pa­le teki työ­u­ran­sa säh­kö­a­lan eri teh­tä­vis­sä, myös LSK:ssa ja PHP:llä, jos­ta jäi eläk­keel­le vuon­na 1999. Hän pe­rus­ti myös oman säh­kö­a­lan suun­nit­te­lu- ja kon­sult­ti­toi­mis­ton vuon­na 1977 ja teki oman vir­ka­työn­sä ohel­la lu­kui­sia säh­kö­suun­ni­tel­mia oma­ko­ti­ta­loi­hin, ru­kous­huo­nei­siin ja kirk­koi­hin.

Tai­pa­le toi­mi lä­hes 40 vuot­ta seu­ra­kun­nan luot­ta­mus­toi­mis­sa niin Jout­jär­ven, seu­ra­kun­ta­yh­ty­män kuin koko kir­kon ta­hol­la, muun mu­as­sa kir­kol­lis­ko­kou­se­dus­ta­ja­na vuo­si­na 1996–2000. Täs­tä työs­tään hän sai ta­sa­val­lan pre­si­den­tin myön­tä­män seu­ra­kun­ta­neu­vok­sen ar­vo­ni­men vuon­na 2003.

Tai­pa­le toi­mi myös eri­lais­sa luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä kau­pun­gin or­ga­ni­saa­ti­os­sa 1970-lu­vul­ta al­ka­en, muun mu­as­sa kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nas­sa, kou­lu­lau­ta­kun­nas­sa, vam­mais­toi­mi­kun­nas­sa ja kau­pun­gin­val­tuus­ton va­ra­val­tuu­tet­tu­na.

1980-lu­vul­la Tai­pa­le in­nos­tui In­ke­rin kir­kon hen­gel­li­ses­tä jäl­leen­ra­ken­nus­työs­tä ja teki kym­me­niä mat­ko­ja Pie­ta­rin lä­hi­a­lu­eil­le. Suu­rim­pa­na pro­jek­ti­na oli uu­den Kel­ton kir­kon ra­ken­ta­mi­nen.

Hän oli erit­täin tai­ta­va kä­sis­tään, ja elä­ke­ai­ka­na syn­tyi­vät kym­me­net kel­lot, muu­ta­ma viu­lu yn­nä muu­ta.

Tai­pa­le oli tun­net­tu tark­kuu­des­taan, niin töis­sään kuin omas­sa elä­mäs­sään. Hän ei rii­del­lyt ke­nen­kään kans­sa, vaan ra­ken­si sil­to­ja eri ih­mis­ten ja yh­tei­sö­jen vä­lil­le.

Vii­mei­nen kel­lo jäi hä­nel­tä kes­ken ja kel­lon ko­neis­to asen­ta­mat­ta. Ai­ka py­säh­tyi ja me­net­ti mer­ki­tyk­sen­sä, kun Ris­to Tai­pa­le pää­si 17.1. tai­vaan ko­tiin, jon­ne hän ikä­vöi koko pit­kän ja rik­kaan elä­män­sä ajan.

Ris­to Tai­pa­let­ta jäi­vät kai­paa­maan ra­kas Lyy­li-vai­mo sekä lap­set, las­ten­lap­set ja las­ten­las­ten­lap­set.

Kir­joit­ta­ja on Ris­to Tai­pa­leen poi­ka.

Lue lisää aiheesta