JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Ikivanhaa kertomusta voidaan lukea monin eri tavoin ja eri rooleista käsin. "Kertomus elää vähemmistön edustajille eri tavalla kuin vallankahvassa oleville ja enemmistöön kuuluville", sanoo raamatuntutkimuksen dosentti Kari Latvus. Kuva: Antti Yrjölä

Ikivanhaa kertomusta voidaan lukea monin eri tavoin ja eri rooleista käsin. "Kertomus elää vähemmistön edustajille eri tavalla kuin vallankahvassa oleville ja enemmistöön kuuluville", sanoo raamatuntutkimuksen dosentti Kari Latvus. Kuva: Antti Yrjölä

Antti Yrjölä

Mies, joka pelastui leijonilta – Danielin kertomus muistuttaa siitä, että Jumalaan voi aina luottaa

26.9.2020
Anu Heikkinen

Van­han tes­ta­men­tin Da­nie­lin kir­ja on täyn­nä dra­ma­tiik­kaa, Ba­by­lo­ni­an ja Per­si­an ho­vien juo­nit­te­lu­ja ja une­no­mai­sia nä­ky­jä. Yk­si tun­ne­tuim­mis­ta Da­nie­lin kir­jan ker­to­muk­sis­ta on kuu­den­nen lu­vun ku­vaus sii­tä, kuin­ka Ju­ma­la pe­las­taa Da­nie­lin lei­jo­nien luo­las­ta.

Juu­ta­lai­nen Da­niel on ko­hon­nut kor­ke­aan ase­maan ja Per­si­an ku­nin­kaan suo­si­kik­si. Ka­teel­li­set vir­ka­mie­het yrit­tä­vät saa­da hä­net kiin­ni rö­tök­ses­tä syös­täk­seen hä­net pois vi­ras­taan, mut­ta re­hel­li­ses­tä Da­nie­lis­ta ei löy­dy vir­hei­tä.

– Da­niel on ihan­ne­hah­mo, vii­sas ja kun­ni­oi­tet­ta­va mies, joka luot­taa Ju­ma­laan ja nou­dat­taa tar­kas­ti hä­nen tah­to­aan, ku­vai­lee Kirk­ko­hal­li­tuk­sen joh­ta­va asi­an­tun­ti­ja, raa­ma­tun­tut­ki­muk­sen do­sent­ti Kari Lat­vus.

Kie­roi­li­jat kek­si­vät juo­nen ja pu­hu­vat ku­nin­kaan pus­siin. He saa­vat tä­män mää­rää­mään, et­tä se joka kol­men­kym­me­nen päi­vän ai­ka­na ru­koi­lee jo­ta­ku­ta muu­ta kuin ku­nin­gas­ta, hei­te­tään lei­jo­nien luo­laan.

Da­niel jää kiin­ni is­ra­e­li­lais­ten Ju­ma­lan ru­koi­le­mi­ses­ta. Ku­nin­kaan on su­ruk­seen hei­tet­tä­vä hä­net lei­jo­nil­le, mut­ta Ju­ma­la var­je­lee vi­at­to­man Da­nie­lin va­hin­goit­tu­mat­to­ma­na. Paha saa palk­kan­sa, ja vi­ha­mie­het per­hei­neen jou­tu­vat lei­jo­nien ruu­ak­si.

Da­nie­lin kir­jan ta­pah­tu­mat si­joit­tu­vat 500–400-lu­vuil­le eKr., jol­loin juu­ta­lai­set eli­vät pak­ko­siir­to­lai­suu­des­sa Ba­by­lo­ni­as­sa. Tie­teel­li­sen raa­ma­tun­tut­ki­muk­sen mu­kaan teks­tit ovat kui­ten­kin saa­neet tun­te­mam­me muo­don vas­ta toi­sel­la vuo­si­sa­dal­la eKr.

– Oi­ke­as­taan on ole­mas­sa kak­si eri­lais­ta Da­nie­lin kir­jaa: ly­hy­em­pi, osin hep­re­ak­si, osin ara­me­ak­si kir­joi­tet­tu teks­ti, jon­ka poh­jal­ta Kirk­ko­raa­mat­tum­me on kään­net­ty, ja run­saam­pi krei­kan­kie­li­nen ver­sio.

Kari Lat­vuk­sen mu­kaan ar­vi­oi­tu kir­joi­tu­sa­jan­koh­ta ker­too myös pal­jon Da­nie­lin kir­jan vies­tis­tä. Tuol­loin juu­ta­lai­set eli­vät Syy­ri­an suur­val­lan sor­ron al­la. Per­si­a­lai­set ku­nin­kaat oli­vat usein har­joit­ta­neet myö­tä­mie­lis­tä us­kon­to­po­li­tiik­kaa, ja toi­ve sa­man­lai­ses­ta kun­ni­oi­tuk­ses­ta pais­taa Da­nie­lin ker­to­muk­ses­ta.

– Sor­to­kau­del­la ku­va­taan kau­kai­sia muis­to­ja sii­tä, et­tä per­si­a­lai­set ku­nin­kaat oli­vat hy­viä ja vii­sai­ta, vaik­ka hei­dän vir­ka­mie­hen­sä saat­toi­vat ol­la kel­ju­ja. Ker­to­muk­sis­sa Ju­ma­la pe­las­taa ai­na kan­san­sa jä­se­net, ku­ten Da­nie­lin lei­jo­nien luo­las­ta.

Kari Lat­vuk­sen mu­kaan ker­to­muk­sen kes­kei­nen vies­ti on se, et­tä Ju­ma­la aut­taa ja pe­las­taa ää­rim­mäi­ses­sä hä­däs­sä ja on kai­ken ylä­puo­lel­la.

– Maa­il­ma on muut­tu­nut ker­to­muk­sen kir­joi­tu­sai­ko­jen jäl­keen. Ker­to­mus an­taa hy­vin yk­sin­ker­tai­sen vas­tauk­sen, mut­ta maa­il­ma näyt­täy­tyy pal­jon mo­ni­mut­kai­sem­pa­na. Myös Ju­ma­la tun­tuu sen myö­tä pal­jon vai­ke­am­min ym­mär­ret­tä­väl­tä.

Iki­van­haa ker­to­mus­ta voi­daan lu­kea mo­nin eri ta­voin ja eri roo­leis­ta kä­sin. Tul­kin­taan an­ta­vat uu­sia sä­vy­jä kul­loin­kin ko­et­tu his­to­ria ja se ti­lan­ne, jota ele­tään.

– Ker­to­mus elää vä­hem­mis­tön edus­ta­jil­le eri ta­val­la kuin val­lan­kah­vas­sa ole­vil­le ja enem­mis­töön kuu­lu­vil­le. Da­niel kuu­luu pie­neen vä­hem­mis­töön, ja yrit­tää säi­lyt­tää us­kon­nol­li­sen iden­ti­teet­tin­sä ja ase­man­sa vie­raan kan­san kes­kel­lä.

Juu­ta­lai­ses­sa tul­kin­ta­pe­rin­tees­sä pe­rin­tei­sen, Ju­ma­lan var­je­lus­ta ko­ros­ta­van tul­kin­nan rin­nal­la elää ny­ky­ään ho­lo­kaus­tin nos­ta­ma ky­sy­mys: en­tä jos Ju­ma­la ei ai­na var­je­le­kaan ai­na vi­a­ton­ta?

– Tämä ky­sy­mys ei to­sin ole uu­si. Jo ajan­las­kun tait­tees­sa ha­et­tiin vas­taus­ta sii­hen, mik­si Ju­ma­la ei ai­na au­ta. Da­nie­lin kir­jas­sa väl­käh­tää toi­vo sii­tä, et­tä oi­keu­den­mu­kai­suus ta­pah­tuu ylös­nou­se­muk­ses­sa.

Lue lisää aiheesta