JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Saara Manninen on liikuntaystävä pyörätuolilla liikkuvalle Pirkko Toivaselle. ”Ulos ei olisi asiaa ilman Saaraa”, sanoo Toivanen. Kuva Jani Mahkonen.

Saara Manninen on liikuntaystävä pyörätuolilla liikkuvalle Pirkko Toivaselle. ”Ulos ei olisi asiaa ilman Saaraa”, sanoo Toivanen. Kuva Jani Mahkonen.

Jani Mahkonen

"Meillä synkkasi heti" – vapaa­eh­tois­toi­minta voi tuoda elämään myös sydä­nys­tävän

Saa­ra Man­ni­nen ja Pirk­ko Toi­va­nen ys­tä­vys­tyi­vät, kun Toi­va­nen et­si it­sel­leen lii­kun­ta­ys­tä­vää seu­ra­kun­nan va­paa­eh­tois­toi­min­nan kaut­ta.

12.6.2024
Jaana Kosunen

– Tuom­moi­sen minä tar­vit­si­sin. Ajai­sin sil­lä maa­il­man ää­riin! Pirk­ko Toi­va­nen huu­dah­taa näh­des­sään ko­tin­sa pi­hal­la kirk­kaan­pu­nai­sen mo­po­au­ton.

– Tai ei sit­ten­kään. Se on ai­ka kök­ke­rön nä­köi­nen. Tämä on hyvä, Toi­va­nen jat­kaa ja ta­put­taa pyö­rä­tuo­li­aan, jon­ka kyy­dis­sä on juu­ri pääs­syt ul­koi­le­maan. Pyö­rä­tuo­lia työn­tää Saa­ra Man­ni­nen.

Man­ni­nen on seu­ra­kun­nan va­paa­eh­tois­toi­min­nan lii­kun­ta­ys­tä­vä. Pirk­ko ja Saa­ra ovat kyl­lä ys­tä­viä muu­ten­kin, ovat ol­leet en­si­koh­taa­mi­ses­ta läh­tien. Se ta­pah­tui vuo­si sit­ten, kun Toi­va­nen et­si it­sel­leen lii­kun­ta­ys­tä­vää seu­ra­kun­nan va­paa­eh­tois­toi­min­nan kaut­ta.

– Meil­lä synk­ka­si heti! Minä kun olen täm­möi­nen rä­pät­tä­jä, niin on mu­ka­vaa, kun on ka­ve­ri, jon­ka kans­sa voi vaih­taa kuu­lu­mi­sia ja ul­koil­la sii­nä sa­mal­la, Toi­va­nen to­te­aa ke­säi­sen au­rin­gon kans­sa kil­paa hy­myil­len.

Yh­tei­nen lii­kun­ta­tuo­kio on mo­lem­mil­le tär­keä ta­pah­tu­ma. Kä­ve­ly­len­kin nai­set te­ke­vät yleen­sä joka toi­nen viik­ko lä­hel­lä Toi­va­sen ko­ti­maas­to­ja. Vä­lil­lä ul­koil­laan ihan vain ko­din pi­hal­la, vä­lil­lä käy­dään vä­hän pi­dem­mäl­lä kä­ve­ly­len­kil­lä. Pyö­rä­tuo­lin työn­tä­mi­nen ei ole ihan ke­vyt­tä hom­maa, jo­ten ker­ral­la kul­je­taan ly­hyt pät­kä ja sit­ten py­säh­dy­tään jut­te­le­maan. Näin myös sik­si, kos­ka Toi­va­sen kuu­lo on heik­ko. Ju­tus­te­lu on­nis­tuu par­hai­ten, kun ol­laan kas­vok­kain.

– Ei kan­na­ta van­he­ta, sa­na­val­mis lä­hes 90-vuo­ti­as Toi­va­nen to­kai­see ja tar­koit­taa kuu­lon li­säk­si myös jal­ko­jaan, joi­den kans­sa liik­ku­mi­nen on ny­ky­ään jo vai­ke­aa.

Ulos ei oli­si asi­aa il­man lii­kun­ta­ys­tä­vä-Saa­raa.

– Tämä on mo­lem­min­puo­lis­ta – myös minä saan täs­tä niin pal­jon, kun käyn Pir­kon kans­sa ul­koi­le­mas­sa, Man­ni­nen to­te­aa.

Nuo­ruu­des­sa Toi­va­nen liik­kui pal­jon. Voi­mis­te­li ja ur­hei­li muu­toin­kin. Sik­si ul­koi­le­mi­nen ja mai­se­man vaih­tu­mi­nen ym­pä­ril­lä on edel­leen tär­ke­ää.

Man­ni­nen ker­too, et­tä va­paa­eh­tois­toi­min­ta ei kuor­mi­ta lain­kaan, kun vain löy­tää it­sel­leen so­pi­van kei­non ol­la mu­ka­na.

– Olen mel­ko tuo­re lah­te­lai­nen. Läh­din mu­kaan va­paa­eh­tois­työ­hän, jot­ta löy­täi­sin it­sel­le­ni seu­raa ja te­ke­mis­tä. Mi­nus­ta on mu­ka­va ol­la avuk­si ja teh­dä Pir­kon ul­koi­le­mi­nen mah­dol­li­sek­si, Man­ni­nen sa­noo.

Ma­ri­an Kam­ma­rin va­paa­eh­tois­toi­min­nan oh­jaa­ja Sir­pa Sih­vo­nen ker­too, et­tä omaa lii­kun­ta­ys­tä­vää odot­taa täl­lä­kin het­kel­lä usea hen­ki­lö, jol­le yk­sin liik­ku­mi­nen on jon­kin ra­joit­teen vuok­si mah­do­ton­ta. Lii­kun­ta­ys­tä­väk­si voi ha­kea kuka ta­han­sa ul­koi­lus­ta ja va­paa­eh­tois­toi­min­nas­ta kiin­nos­tu­nut.

– Täs­sä va­paa­eh­tois­toi­min­nan muo­dos­sa on kyse ni­me­no­maan sii­tä, et­tä ol­laan ys­tä­vä ih­mi­sel­le, joka ei il­man apua pää­se ul­koi­le­maan. Eri­tyi­sen lii­kun­nal­li­nen ei tar­vit­se ol­la, riit­tää, et­tä pys­tyy ole­maan apu­na ul­koi­le­mi­ses­sa, Sih­vo­nen täs­men­tää.

Il­moit­tau­tu­mi­nen kaik­keen syk­syl­lä al­ka­vaan va­paa­eh­tois­toi­min­taan kes­tää 22.8. saak­ka ja syys­kuus­sa uu­sil­le lii­kun­ta­ys­tä­vil­le on kou­lu­tus. Siel­lä käy­dään läpi ylei­siä pe­ri­aat­tei­ta va­paa­eh­tois­toi­min­nas­ta ja an­ne­taan vink­ke­jä esi­mer­kik­si rol­laat­to­rin tai pyö­rä­tuo­lin avul­la liik­ku­van ih­mi­sen avus­ta­mi­seen. Myös jump­pai­de­oi­ta an­ne­taan ti­lan­tei­siin, kun ul­koi­le­mi­nen esi­mer­kik­si ko­vil­la pak­ka­sil­la on mah­do­ton­ta. Suun­nit­teil­la on myös verk­ko­val­men­nus lii­kun­ta­ys­tä­vä­toi­min­taan, ja sen voi käy­dä it­sel­leen so­pi­va­na ajan­koh­ta­na. Täl­löin lii­kun­ta­ys­tä­väk­si voi hel­pom­min kou­lut­tau­tua myös opis­ke­li­jat ja työs­sä käy­vät.

– Ta­voit­teem­me on, et­tä kaik­ki jo­nos­sa ys­tä­vää odot­ta­vat sai­si­vat oman lii­kun­ta­ys­tä­vän ja pää­si­si­vät naut­ti­maan ul­koil­mas­ta ja ul­koi­lus­ta oman va­paa­eh­toi­sen lii­kut­ta­jan kans­sa, Sih­vo­nen sa­noo.

Li­sä­tie­to­ja lii­kun­ta­ys­tä­väk­si ha­ke­mi­seen ja muu­hun­kin va­paa­eh­tois­toi­min­taan osal­lis­tu­mi­seen:

Va­paa­eh­tois­toi­min­nan kurs­sit - Lah­den seu­ra­kun­nat

Lue lisää aiheesta