JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Vallu Lukka on rakentanut itselleen suuremman studion Heinolaan koronavuoden aikana. Kuva: Erika Lukka

Vallu Lukka on rakentanut itselleen suuremman studion Heinolaan koronavuoden aikana. Kuva: Erika Lukka

Erika Lukka

Laulaja-näyttelijä Vallu Lukka: "Viimeistään nyt alkaa materian merkitys karisemaan"

4.12.2020
Teemu Leppänen

– Mi­nun pi­täi­si var­maan pa­laut­taa kir­ko­na­vai­met, sa­noo hei­no­la­lai­nen lau­la­ja-näyt­te­li­jä Val­lu Luk­ka etäyh­tey­den pääs­sä ko­tis­tu­di­ol­taan.

Stu­dio on sama, jos­ta joka il­ta kel­lo 18 al­kaa noin vii­den mi­nuu­tin lä­he­tys Hei­no­lan seu­ra­kun­nan Yo­u­tu­be-ka­na­val­la.

Val­lu Lu­kan jou­lu­lau­lu­ka­len­te­ri sai pi­ka­vauh­tia toi­sen muo­don, kun tie­to ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten tiuk­ke­ne­mi­ses­ta tuli noin viik­koa en­nen h-het­keä. Lu­kan piti lau­laa ja lau­lat­taa ih­mi­siä joka il­ta jou­lu­aat­toon as­ti Hei­no­lan kir­kon por­tail­ta.

– Jos nyt jo­tain hy­vää täs­sä on, niin eh­dot­to­mas­ti se, et­tä vi­de­oi­ta on kat­so­nut enem­män ih­mi­siä kuin kir­kon­por­tail­le oli­si mah­tu­nut.

En­sim­mäi­set lä­he­tyk­set ovat ke­rän­neet pe­rä­ti yli 1 000 näyt­töä.

Luk­ka pal­jas­taa, et­tä lau­lut muut­tui­vat ai­ka ra­di­kaa­lis­ti­kin sii­tä, mitä oli lu­vas­sa kir­kon por­tail­la.

– Yh­teis­lau­lus­sa ih­mis­ten pi­tää tun­tea lau­lut, mut­ta nyt lau­lu­jen jou­kos­sa on myös kap­pa­le, jota juu­ri ku­kaan ei ole kos­kaan kuul­lut.

Se on Lu­kan oma sä­vel­lys. Li­säk­si vir­tu­aa­li­jou­lu­lau­lu­ka­len­te­ris­sa kuul­laan myös ul­ko­maa­lai­sia kap­pa­lei­ta.

– Olen it­se pi­tä­nyt jo mon­ta vuot­ta tosi pal­jon tie­tyis­tä ame­rik­ka­lai­sis­ta jou­lu­lau­luis­ta. Ne ovat mi­nul­le lä­hei­siä. Al­ku­pe­räi­set tul­kin­nat ovat niin jä­ri­syt­tä­vän hie­no­ja. Siel­tä löy­ty­vät mi­nun omat suo­sik­ki­ni eh­dot­to­mas­ti.

Ko­ti­mai­si­a­kaan jou­lu­lau­lu­ja ei ka­len­te­ris­sa unoh­de­ta.

– Suo­ma­lai­siin lau­lui­hin on syn­ty­nyt elä­mä­ni ai­ka­na ihan oma suh­de.  En ole sel­lais­ten ren­ku­tus­ten ys­tä­vä ol­leen­kaan. Pi­dän eri­tyi­ses­ti tul­kin­nois­ta, joi­ta Vesa-Mat­ti Loi­ri on teh­nyt. Tyk­kään tosi pal­jon esi­mer­kik­si Ar­ki­huo­le­si kaik­ki hei­tä -kap­pa­lees­ta. Se on niin hie­no sä­vel­lys.

Lu­kan per­hees­sä jou­lu on en­nen kaik­kea yh­des­sä­o­lon juh­la.

– Eri­tyi­ses­ti nyt tänä vuon­na sitä odot­taa to­del­la pal­jon, kun on ol­tu eri­tyk­sis­sä vä­lil­lä pit­ki­ä­kin ai­ko­ja ja on ol­lut kamp­pai­lua toi­meen­tu­los­ta. Ma­te­ri­an mer­ki­tys – jos sitä jos­kus on ol­lut – niin vii­meis­tään nyt se al­kaa ka­ri­se­maan. Yh­des­sä­o­lo on saa­nut vie­lä suu­rem­man mer­ki­tyk­sen täl­lai­se­na pan­de­mia-ai­ka­na.

Jos ta­paa­mi­nen ei ko­ro­nan­ra­joi­tus­ten vuok­si on­nis­tu, suun­ni­tel­ma­na on viet­tää etä­jou­lua vi­de­o­ko­koon­tu­mis­ten avul­la.

– Pe­rin­tei­ses­ti vie­täm­me juh­laa yh­des­sä, syöm­me hy­vää ruo­kaa, käym­me Hei­no­lan kirk­ko­maal­la ja kuun­te­lem­me jou­lu­rau­han. Ai­ka vä­hän on sel­lais­ta so­vit­tua oh­jel­maa.

Luk­ka koki maa­lis­kuus­sa sa­man koh­ta­lon kuin mo­net muut­kin esiin­ty­vät tai­tei­li­jat. Keik­ka­ka­len­te­ri tyh­je­ni pa­ris­sa päi­väs­sä. Hän on käyt­tä­nyt ajan bii­sien ää­nit­tä­mi­seen ja lau­luo­pe­tus­töi­hin ja ra­ken­ta­nut ko­tiin­sa it­sel­leen isom­man stu­di­on.

– Al­ku­pe­räi­nen suun­ni­tel­ma oli ra­ken­taa se val­miik­si jou­luk­si, mut­ta jou­lu­lau­lu­ka­len­te­rin vuok­si tah­ti kiih­tyi pa­rik­si vii­kok­si niin, et­tä lä­he­tyk­set on­nis­tu­vat. Akus­ti­ses­ti se ei ole vie­lä täy­del­li­nen, mut­ta näis­sä­kin olo­suh­teis­sa on­nis­tuu erit­täin hy­vin lau­la­mi­nen ja pi­a­non soit­to.

Jou­lu­lau­lu­ka­len­te­ri hoi­tuu ko­ko­naan it­se­näi­ses­ti ku­vaa­mis­ta myö­ten.

– Yleen­sä ku­vaus­hom­mis­sa on pai­kal­la kym­me­niä ih­mi­siä ja jo­kai­sel­la mik­ro­fo­nil­la­kin on oma mies. Sii­nä suh­tees­sa tämä on vaa­ti­mat­to­mam­paa, mut­ta myös haus­kaa.

Ka­len­te­ri­luu­kut ovat tie­tys­ti yl­lä­tyk­siä, mut­ta tie­tää­kö Luk­ka jo, mitä jou­lu­aat­to­na luu­kus­ta il­mes­tyy?

– Jou­lu­aat­toa kos­kien oli kah­den kap­pa­leen kamp­pai­lu. Saa­tan sen vie­lä vaih­taa.

Las­keu­tu­mi­nen sitä koh­ta on jo al­ka­nut.

– Ei me­ne­tä toi­voa. Jou­lu tu­lee, kyl­lä me täs­tä sel­vi­tään.

Val­lu Lu­kan omat suo­sik­ki jou­lu­lau­lut:

Nat King Co­len ver­sio The Christ­mas Song. Se on ul­ko­mai­sis­ta jou­lu­lau­luis­ta mi­nun kaik­kien ai­ko­jen suo­sik­ki­ni. Olen esit­tä­nyt sitä pi­a­nis­tiys­tä­vä­ni kans­sa mon­ta vuot­ta.

I’ll Be Home for Christ­mas. Se on myös hy­vin kau­nis. Sii­nä on se sama aja­tus, et­tä las­keu­du­taan jou­luun ja tul­laan ko­tiin.

All I Want for Christ­mas Is You. Vauh­di­kas jou­lu­bii­si, joka tuo duu­ria paa­tok­sel­li­seen vi­ree­seen.

When A Child Is Born. Sii­tä on ole­mas­sa ver­sio, jos­sa yk­si sä­keis­tö on pu­hut­tu­na. Sii­tä tu­lee gos­pel-vi­vah­de.

O hel­ga natt. Kun men­nään poh­jois­mai­seen jou­lu­lau­lu­pe­rin­tee­seen, niin se on ylit­tä­mä­tön.

Lue lisää aiheesta