JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Elisa Linkola, Lahti. Kuva: Jani Mahkonen

Elisa Linkola, Lahti. Kuva: Jani Mahkonen

Markku Lehtinen

”Lamavuodet ja muut yhteis­kunnan muutokset näkyvät työssämme” – johtava diako­ni­a­työn­te­kijä Elisa Linkola Lahden Launeelta kertoo työstään

En­sim­mäi­nen di­a­ko­nis­sa Suo­mes­sa vi­hit­tiin vir­kaan lä­hes 150 vuot­ta sit­ten. Jut­tu­sar­jas­sa ny­kyi­set di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jät ker­to­vat, mil­lais­ta hei­dän työn­sä on.

10.2.2022
Kaisa Hako

”Tyk­kään rat­kais­ta on­gel­mia. Se omi­nai­suus on hyö­dyk­si niin ar­jen asi­a­kas­työs­sä­ni kuin lä­hie­si­mie­he­nä ja työ­noh­jaa­ja­na­kin. Olen työs­ken­nel­lyt Lau­neen seu­ra­kun­nas­sa vuo­des­ta 1985, mut­ta mi­nus­ta ei tun­nu sil­tä, et­tä oli­sin ol­lut koko ura­ni sa­mas­sa työs­sä. Sii­hen on si­säl­ty­nyt niin mo­nen­lai­sia vai­hei­ta, ja myös yh­teis­kun­ta on muut­tu­nut.

1980-lu­vul­la ih­mi­sil­lä oli asi­at suu­rin piir­tein hy­vin, yh­teis­kun­nal­ta sai apua ja il­ma­pii­ri oli lep­poi­sa. Di­a­ko­ni­a­työ pai­not­tui sil­loin hy­vin­voin­nin tu­ke­mi­seen ja en­nal­ta­eh­käi­se­vään toi­min­taan.

Lama toi ker­ta­hei­tol­la ison kään­teen. Kun pa­la­sin äi­tiys­lo­mal­ta vuon­na 1990, tun­tui kuin tu­li­sin eri työ­paik­kaan. Asi­ak­kail­la oli työt­tö­myyt­tä ja kah­den asun­non louk­ku­ja. Ta­lou­del­li­nen avus­ta­mi­nen tuli vah­vas­ti työ­hön mu­kaan, ruo­ka­pank­ke­ja pe­rus­tet­tiin.

2000-luku oli ke­hit­tä­mis­buu­min, stra­te­gi­oi­den ja ra­ken­tei­den luo­mi­sen ai­kaa. Joh­ta­van di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jän teh­tä­vä­ni tuli vii­mein vi­ral­li­sek­si.

2010-lu­vul­la asi­ak­kail­la al­koi il­me­tä mo­ni­syi­siä on­gel­mia. Nuo­ret oli­vat jo ai­kui­suu­den kyn­nyk­sel­lä vel­kaan­tu­nei­ta, luot­to­tie­dot oli­vat men­neet. Pit­kä­ai­kais­köy­hyy­den juu­ret ovat la­mas­sa as­ti. Muis­tan jo 1990-lu­vul­la sa­no­nee­ni, et­tä näi­tä las­ku­ja me mak­sam­me pit­kään.

Tä­män het­ken il­mi­öi­tä ovat päih­de- ja pe­li­on­gel­mat sekä mie­len­ter­vey­den on­gel­mat. Yk­si­näi­syy­den luon­ne on muut­tu­nut, se on yhä sy­vem­pää. Yh­teis­kun­ta on po­la­ri­soi­tu­nut ja pal­ve­lu­jen saa­mi­nen vai­keu­tu­nut. Teh­tä­väm­me on kui­ten­kin luo­da toi­voa vaik­ka pie­nin­kin as­ke­lin. Di­a­ko­ni­a­työs­sä on on­nek­si ai­na mu­ka­na myös seu­ra­kun­nan hy­vää elä­mää, ilon ra­ken­nu­sai­net­ta.

Mie­les­sä­ni voin ai­na myös ru­koil­la asi­ak­kaan puo­les­ta ja us­koa, et­tä se jol­la­kin ta­val­la kan­taa.

Täs­sä työs­sä tun­ne­kuor­ma kas­vaa hel­pos­ti, mut­ta aut­ta­jan teh­tä­vä ei ole hy­pä­tä au­tet­ta­van kans­sa sa­maan kuop­paan, vaan ojen­taa ti­ka­puut. Mu­reh­ti­mi­nen ei au­ta mi­tään, se vain vie voi­mia.

Di­a­ko­ni­an juh­la­vuon­na ajat­te­len: on­pa upe­aa! Jo 150 vuot­ta sit­ten Suo­mes­sa on vi­hit­ty en­si ker­taa nai­nen kir­kon vir­kaan. Se on ol­lut sekä nai­sen uran edel­lä­kä­vi­jyyt­tä et­tä ajan­koh­tais­ta on­gel­man­rat­kai­sua.”

Joh­ta­va di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jä Eli­sa Lin­ko­la, 60, Lau­neen seu­ra­kun­ta, Lah­ti

Di­a­ko­ni­an vi­ran juh­la­vuo­si

Lah­des­sa val­ta­kun­nal­li­nen juh­la­vih­ki­mys­ti­lai­suus

Vuo­si 2022 on kir­kon di­a­ko­ni­an vih­ki­mys­vi­ran ja seu­ra­kun­ta­di­a­ko­ni­an juh­la­vuo­si. Mat­hil­da Hof­f­man vi­hit­tiin en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa di­a­ko­nis­san vir­kaan Pie­ta­rin-Paa­va­lin kir­kos­sa Vii­pu­ris­sa 1.9.1872. Si­sar Mat­hil­da työs­ken­te­li Vii­pu­rin di­a­ko­nis­sa­lai­tok­sen pal­ve­luk­ses­sa koko työ­u­ran­sa.

Di­a­ko­nis­sa­lai­tos­ten toi­min­nan käyn­nis­ty­mi­nen 1800-lu­vul­la oli suo­ma­lai­sen sai­raan­hoi­ta­ja­kou­lu­tuk­sen kan­nal­ta mer­kit­tä­vää. Mo­tii­vi­na oli 1800-lu­vun ka­to­vuo­sien ai­heut­ta­ma hätä. Di­a­ko­nis­sat oli­vat en­sim­mäi­siä kou­lu­tet­tu­ja sai­raan­hoi­ta­jia. Di­a­ko­ni­a­vih­ki­mys mah­dol­lis­ti myös nais­ten työs­ken­te­le­mi­sen kir­kos­sa.

Vii­pu­rin di­a­ko­nis­sa­lai­tos sai­raa­loi­neen eva­kuo­i­tiin tal­vi­so­dan alet­tua en­sin Kark­kuun ja sit­ten Lah­teen. Ny­kyi­sin Lah­den Di­a­ko­ni­a­lai­tos DILA on yleis­hyö­dyl­li­nen sää­tiö ja yh­teis­kun­nal­li­nen toi­mi­ja.

Di­a­ko­ni­a­kou­lu­tus siir­tyi 1990-lu­vul­la di­a­ko­nis­sa­lai­tok­sil­ta Di­a­ko­nia-am­mat­ti­kor­ke­a­kou­luun, jos­ta val­mis­tuu so­si­o­no­mi-di­a­ko­ne­ja ja sai­raan­hoi­ta­ja-di­a­ko­nis­so­ja.

Juh­la­vuo­den 2022 val­ta­kun­nal­li­siin ta­pah­tu­miin kuu­luu di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jöi­den juh­la­vih­ki­mys Lah­des­sa 11. syys­kuu­ta. Merk­ki­vuot­ta juh­lis­te­taan lu­kui­sin pai­kal­li­sin ja val­ta­kun­nal­li­sin ta­pah­tu­min.

Kir­kon pal­ve­luk­ses­sa on ny­kyi­sin noin 1 300 di­a­ko­ni­a­työn­te­ki­jää, jot­ka tar­jo­a­vat oh­jaus­ta ja apua eri­lai­sis­sa so­si­aa­li­sis­sa, ta­lou­del­li­sis­sa, hen­gel­li­sis­sä ja ter­vey­del­li­sis­sä ky­sy­myk­sis­sä. Di­a­ko­nit ja di­a­ko­nis­sat vih­kii vir­kaan piis­pa.

Di­a­ko­nia pyr­kii eri­lai­sin toi­min­ta­muo­doin edis­tä­mään yh­tei­söl­li­syyt­tä, osal­li­suut­ta, oi­keu­den­mu­kai­suut­ta ja yh­den­ver­tai­suut­ta.