JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kaarina Koho-Leppänen muistelee lämmöllä inkeriläisten venäjänkielisiä rippikouluja. Rippikoulua käytiin Lahdessa 2000-luvun alussa pastorit Hannes Wallinin ja Kaarina Koho-Leppäsen sekä tulkki Olga Vehviläisen johdolla. Kuva: Laura Visapää

Kaarina Koho-Leppänen muistelee lämmöllä inkeriläisten venäjänkielisiä rippikouluja. Rippikoulua käytiin Lahdessa 2000-luvun alussa pastorit Hannes Wallinin ja Kaarina Koho-Leppäsen sekä tulkki Olga Vehviläisen johdolla. Kuva: Laura Visapää

Laura Visapää

Keski-Aasiaan karkotettu inke­ri­läinen Maria, 83, ehti saada kasteen Launeen kirkossa – "Viiden kuukauden kuluttua siunasin hänet hautaan"

2.2.2023
Laura Visapää

Inkerin­suo­ma­lai­set kuu­li­vat 1990-lu­vul­la ilo­sa­no­man, kun sai­vat tie­tää, et­tä he voi­si­vat tul­la Suo­meen pa­luu­muut­ta­ji­na. Heis­tä moni löy­si ko­ti­pai­kan Lah­des­ta ja var­sin­kin Lau­neel­ta. Lah­den lä­hes 3 000:sta ve­nä­jää äi­din­kie­le­nään pu­hu­vas­ta val­ta­o­sa on in­ke­rin­suo­ma­lai­sia.

– Har­va suo­ma­lai­sis­ta tie­si in­ke­ri­läi­sis­tä juu­ri mi­tään. Suo­met­tu­mi­sen ai­ka­na Neu­vos­to­lii­ton vä­hem­mis­tö­kan­sat oli­vat ar­ka pu­hee­nai­he. Kir­kon pii­ris­sä tie­det­tiin enem­män, kos­ka tääl­tä oli yh­teyk­siä In­ke­rin lu­te­ri­lai­siin seu­ra­kun­tiin, ker­too ro­vas­ti Kaa­ri­na Koho-Lep­pä­nen.

Hän oli in­ke­ri­läis­ten rip­pi­kou­lu­pap­pi­na Lah­des­sa tois­ta­kym­men­tä vuot­ta.

Yh­teis­tä In­ke­rin mum­moil­le oli, et­tä he oli­vat lu­te­ri­lai­sia. In­ke­ris­sä on ol­lut Suo­men kir­kon pap­pe­ja työs­sä 1600-lu­vul­ta läh­tien.

– Moni in­ke­ri­läis­mum­mo lo­pet­ti pu­heen­sa kiit­tä­mäl­lä Ju­ma­laa ja Koi­vis­toa sii­tä, et­tä oli pääs­syt muut­ta­maan Suo­meen, muis­te­lee Koho-Lep­pä­nen.

Muut­to Suo­meen oli in­ke­ri­läi­sil­le uu­den kult­tuu­rin opet­te­lua, mut­ta lu­te­ri­lai­suus yh­dis­ti suo­ma­lai­seen yh­teis­kun­taan. Seu­ra­kun­ta mer­kit­si sekä hen­gel­lis­tä an­tia et­tä ko­tou­tu­mis­ta Suo­meen.

Lah­den seu­ra­kun­nat ot­ti­vat in­ke­ri­läi­set hy­vin vas­taan. Heil­le pal­kat­tiin oma pa­luu­muut­ta­ja­työn­te­ki­jä, in­ke­ri­läis­läh­töi­nen Kat­ri Tat­ti.

Kos­ka lu­te­ri­lai­suus oli olen­nai­nen osa pa­luu­muut­ta­jien iden­ti­teet­tiä, he ha­lu­si­vat liit­tyä kirk­koon. En­sim­mäi­sen ve­nä­jän­kie­li­sen rip­pi­kou­lun piti pas­to­ri Jor­ma Par­vi­ai­nen.

– Rip­pi­kou­lui­hin tu­li­vat en­sin mum­mot, hei­dän jäl­keen­sä muu suku. Sana le­vi­si kas­te­tul­ta toi­sel­le, ku­vaa Koho-Lep­pä­nen.

Hän ar­vi­oi, et­tä 500 in­ke­rin­suo­ma­lais­ta kävi rip­pi­kou­lun ja kon­fir­moi­tiin. Heis­tä 150 myös kas­tet­tiin ja kon­fir­moi­tiin Lah­des­sa, muut 350 oli kas­tet­tu Ve­nä­jäl­lä.

– Van­hin kas­ta­ma­ni oli 83-vuo­ti­as Ma­ria, joka per­hei­neen oli kar­ko­tet­tu Kes­ki-Aa­si­aan. Hän oli teh­nyt työ­tä 50 vuot­ta puu­vil­la­pel­loil­la ja joka il­ta ru­koil­lut, et­tä hän eh­ti­si elä­män­sä ai­ka­na saa­da kas­teen. Sen hän sai Lau­neen kir­kos­sa. Vii­den kuu­kau­den ku­lut­tua siu­na­sin hä­net hau­taan.

Kol­mes­sa vuo­si­kym­me­nes­sä on su­ku­pol­vi vaih­tu­nut. Ne In­ke­rin mum­mot, jot­ka is­tui­vat joka sun­nun­tai kir­kos­sa etu­pen­kis­sä, ovat nyt pois­sa. In­ke­ri­läi­set ovat edel­leen kiin­nos­tu­nei­ta kir­kon toi­min­nas­ta: ker­hoi­hin riit­tää vä­keä ja rip­pi­kou­lu­ja jär­jes­te­tään. Vuo­sit­tain Lah­des­sa jär­jes­te­tään In­ke­ri-päi­vät.