JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kauneimpien Joulu­lau­lujen suojelija Paula Koivuniemi: ”Musiikki lohduttaa, tuo iloa ja vie pois arjesta”

Lau­la­ja Pau­la Koi­vu­nie­men suo­sik­ki on Syl­vi­an jou­lu­lau­lu. Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut -ta­pah­tu­mien tuot­to me­nee maa­il­man lap­sien aut­ta­mi­seen. Koi­vu­nie­mi keik­kai­lee ny­kyi­sin myös van­hus­ten­ta­lois­sa.

27.11.2020
Kirsi Elo

Ai­kui­nen nai­nen ja Tum­mat sil­mät, rus­kea tuk­ka. Nämä ja mo­net muut Pau­la Koi­vu­nie­men kes­to­hi­tit ovat tut­tu­ja mo­nel­le su­ku­pol­vel­le suo­ma­lai­sia. Tänä vuon­na Koi­vu­nie­mi on myös Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut -kam­pan­jan suo­je­li­ja.

– Mi­nus­ta Kau­neim­pien Jou­lu­lau­lu­jen suo­je­li­jan teh­tä­vä on ar­vo­kas asia ja otin sen mie­lel­lä­ni vas­taan. Olen teh­nyt työ­tä­ni jo 50 vuot­ta ja olen ol­lut pal­jon mu­ka­na myös hy­vän­te­ke­väi­syy­des­sä.

Ku­lu­nut vuo­si on ol­lut eri­tyis­laa­tui­nen myös Koi­vu­nie­mel­le. Ko­ro­na­pan­de­mia tyh­jen­si hä­nen­kin ka­len­te­rin­sa ja pa­kot­ti 73-vuo­ti­aan ar­tis­tin py­syt­te­le­mään ko­to­na.

– Aluk­si ko­ro­na jär­kyt­ti ja olin hir­ve­än va­ro­vai­nen, mut­ta kyl­lä minä sit­ten so­peu­duin ai­ka hy­vin. Pit­kään piti ol­la te­ke­mät­tä keik­kaa, jo­ten halu pääs­tä esiin­ty­mään ja tuo­maan iloa ih­mi­sil­le oli kova.

Pau­la Koi­vu­nie­men ura al­koi 1960-lu­vun puo­li­vä­lis­sä. Ei­kä hän ole aja­tel­lut vie­lä lo­pet­taa. Hän pi­tää lau­la­mi­ses­ta ja sii­tä, kun nä­kee, mi­ten mu­siik­ki vai­kut­taa ih­mi­siin.

– Työn pi­tää tuot­taa iloa! Hy­vää kun­toa se kyl­lä vaa­tii. Mi­nul­la on ter­veet elä­män­ta­vat: nu­kun pal­jon, syön ter­veel­lis­tä ko­ti­ruo­kaa, en pol­ta en­kä juo. Lau­ra-ma­na­ge­ri­ni Siru-koi­ra pi­tää huo­len sii­tä, et­tä kä­ve­len 10 000 as­kel­ta päi­väs­sä.

Pau­la Koi­vu­nie­mi on teh­nyt ural­laan 28 le­vyä. Jou­kos­sa on myös yk­si jou­lu­le­vy, vuon­na 2013 le­vy­tet­ty Kun jou­lu on. Sa­mas­ta vuo­des­ta al­ka­en hän on myös pi­tä­nyt jou­lu­kon­sert­te­ja kir­kois­sa. Täl­le­kin jou­lul­le oli muu­ta­mia kon­sert­te­ja suun­ni­tel­tu, mut­ta haas­tat­te­lu­het­kel­lä ei vie­lä ol­lut tie­toa, voi­daan­ko ne to­teut­taa.

– En­sim­mäi­sis­sä kirk­ko­kon­ser­teis­sa vä­hän ih­met­te­lin, mi­ten tääl­lä nyt sit­ten ol­laan, mut­ta ny­kyi­sin tyk­kään niis­tä ko­vas­ti. Jo kirk­ko it­ses­sään hen­kii iha­naa rau­haa. Mo­net kuun­te­le­vat omis­sa miet­teis­sään, ei­vät­kä vält­tä­mät­tä edes kat­so so­lis­tia. Sik­si mi­nun­kaan ei tar­vit­se esit­tää mi­tään – vä­lis­piik­ke­jä­kään ei ai­na tar­vi­ta. Voin ol­la ihan rau­has­sa oma it­se­ni.

Koi­vu­nie­men omal­ta jou­lu­le­vyl­tä löy­ty­vät hä­nen suo­sik­kik­las­sik­kon­sa, ku­ten Var­pu­nen jou­lu­aa­mu­na – joka oli vii­me vuo­den Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut -ää­nes­tyk­sen voit­ta­ja – Kons­ta Jyl­hän jou­lu­lau­lu Kun jou­lu on ja vii­me vuo­den ää­nes­tyk­sen kak­ko­nen Pek­ka Si­mo­jo­en Tul­koon jou­lu.

– Pi­dän kai­kis­ta van­hois­ta me­lan­ko­li­sis­ta, lap­suu­des­ta tu­tuis­ta jou­lu­lau­luis­ta. Syl­vi­an jou­lu­lau­lun ylit­se ei kui­ten­kaan mene mi­kään muu. Sii­nä ve­to­aa ko­ko­nai­suus: me­lo­dia ja teks­ti. Kuun­te­len sitä, mut­ta en pys­ty lau­la­maan sitä – olen lii­an herk­kä.

Herk­kyy­ten­sä Koi­vu­nie­mi sa­noo ole­van syy­nä myös sii­hen, mik­si jou­lu­le­vy syn­tyi vas­ta pit­kän har­kin­nan jäl­keen 2013.

– Herk­kyys on hie­no asia, mut­ta minä olen kyl­lä vä­hän lii­an herk­kä, ja iän myö­tä se tu­lee pa­hem­mak­si. Jou­lu­na ovat mie­les­sä kaik­ki pois­men­neet omai­set. Pel­kä­sin, et­tä en sel­viä teks­teis­tä. On­nek­si jou­lu­le­vy nau­hoi­tet­tiin kes­kel­lä ke­sää, ei sii­tä muu­ten oli­si mi­tään tul­lut.

Koi­vu­nie­mi ei ole ai­na ol­lut jou­luih­mi­nen, mut­ta ny­kyi­sin hän naut­tii jou­lus­ta ko­vas­ti. Se on rau­hoit­tu­mi­sen ai­kaa työn­täy­tei­sen vuo­den jäl­keen.

– Mi­nus­ta on iha­naa, kun kau­pun­ki jou­lu­na hil­je­nee ja kaik­ki rau­hoit­tuu. Käyn jou­lu­kon­ser­teis­sa ja ai­na myös jou­lu­kir­kos­sa.

Koi­vu­nie­mi on ol­lut mu­ka­na eri­lai­sis­sa hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­teis­sa, mut­ta ihan ylei­ses­ti ei eh­kä ole tun­net­tua, et­tä hän on jo kah­dek­san vuot­ta käy­nyt pal­ve­lu­ko­deis­sa lau­la­mas­sa van­huk­sil­le.

– Se läh­ti liik­keel­le sii­tä, et­tä joku pyy­si. Läh­din ilol­la mu­kaan ja olen sitä sit­ten jat­ka­nut.

– Ih­mi­set saa­vat esit­tää toi­vei­ta. Olen kuul­lut, et­tä ih­mi­set muis­te­le­vat viik­ko­kau­sia, mi­ten iha­naa oli lau­laa yh­des­sä van­ho­ja tut­tu­ja lau­lu­ja. Mu­sii­kis­sa on voi­maa. Se loh­dut­taa, tuo iloa ja vie pois ar­jes­ta.

Kau­neim­mat Jou­lu­lau­lut -kam­pan­jan koh­tee­na ovat maa­il­man lap­set. Ko­ro­na­pan­de­mi­an ta­kia avun tar­ve on suu­rem­pi kuin kos­kaan.

Lä­he­tys­seu­ra tu­kee ke­räys­va­roil­la hei­koim­mas­sa ase­mas­sa ole­via lap­sia yli 20 maas­sa. Niil­lä pa­ran­ne­taan muun mu­as­sa las­ten ja äi­tien ter­veyt­tä, au­te­taan per­hei­tä saa­maan pa­rem­paa ra­vin­toa ja puh­das­ta vet­tä sekä ke­hit­tä­mään toi­meen­tu­lo­mah­dol­li­suuk­sia. Lä­he­tys­seu­ra tu­kee myös eri­tyi­ses­ti vam­mais­ten ja vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vien las­ten kou­lu­tus­ta sekä oi­keuk­sien to­teu­tu­mis­ta.

– Me Lä­he­tys­seu­ras­sa toi­vom­me har­taas­ti, et­tä seu­ra­kun­nis­sa löy­tyy us­kal­lus­ta, tah­toa ja tai­toa jär­jes­tää ta­va­no­mai­ses­ta poik­ke­a­val­la ta­val­la kos­ket­ta­via ta­pah­tu­mia jou­lu­lau­lu­jen ää­rel­lä – unoh­ta­mat­ta tie­tys­ti ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja tur­val­li­suut­ta. Lah­ja maa­il­man lap­sil­le on nyt to­del­la tar­peel­li­nen, sa­noo va­ra­toi­min­nan­joh­ta­ja Satu Kan­to­la.

Koi­vu­nie­mi on ol­lut ai­em­min­kin mu­ka­na tu­ke­mas­sa ke­hi­tys­mai­den lap­sia ja nai­sia.

– Las­ten ja van­hus­ten koh­ta­lo lii­kut­taa mi­nua, kos­ka he ovat niin avut­to­mia. Ai­kui­set pär­jää­vät kyl­lä jo­ten­ku­ten, mut­ta lap­set ja van­huk­set ovat puo­lus­tus­ky­vyt­tö­miä ja riip­pu­vai­sia muit­ten avus­ta.

Lue lisää aiheesta