JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jouluih­mi­seksi tunnus­tau­tuva kolmi­vuo­ro­työ­läinen Minna Vallo: "Joulu on täydellinen, vaikka pipar­kak­ku­talon kulma romahtaa"

Mis­tä kol­mi­vuo­ro­työ­läi­nen löy­tää jou­lu­rau­han? Lah­te­lai­nen anes­te­si­a­hoi­ta­ja ja per­hee­näi­ti Mil­la Val­lo ker­too.

22.12.2021
Laura Visapää

Kol­mi­vuo­ro­työ anes­te­si­a­hoi­ta­ja­na, opin­not Hel­sin­gin yli­o­pis­tos­sa, mies ja kak­si tei­niä, koi­ra ja haa­vee­na pe­rin­tei­nen ko­ti­te­koi­nen jou­lu. Jou­lu­rau­ha­kin pi­täi­si löy­tää.

Lah­te­lai­sel­le Min­na Val­lol­le jou­lu on vuo­den tär­kein juh­la, jo­hon val­mis­tau­du­taan huo­lel­la.

– Olen jou­luih­mi­nen ja ra­kas­tan jou­lu­val­mis­te­lu­ja, Val­lo tii­vis­tää yti­mek­kääs­ti.

– Suo­ma­lai­ses­sa jou­lus­sa nä­kyy pit­kä yh­te­näis­kult­tuu­rim­me, mut­ta se ei ole huo­no asia. Jou­lu­pe­rin­teet tuo­vat hek­ti­seen elä­määm­me tur­val­li­suut­ta ja si­to­vat mei­dät su­ku­pol­vien ket­juun. Pe­rin­teis­tä ei pidä teh­dä taak­kaa, jon­ka al­le kaa­dum­me, vaan vaa­lia pe­rin­tei­tä voi­ma­va­roi­na ja ol­la yl­pei­tä niis­tä.

Ar­jen kes­kel­lä jou­lu­val­mis­te­lut tuo­vat li­sä­pai­nei­ta, mut­ta ai­ka­tau­lu­tuk­sel­la ja suun­nit­te­lul­la jou­lust­res­si ei pai­na pääl­le.

– Point­ti on, et­tä kaik­kia jou­lu­val­mis­te­lu­ja ei kan­na­ta teh­dä yh­des­sä po­tis­sa vaan osis­sa. Teen to do -lis­tan ja sit­ten ruk­sai­len, kun hom­ma on val­mis. Kos­ka olen van­ha­nai­kai­nen, os­tan meil­le joka vuon­na par­ti­o­lais­ten jou­lu­ka­len­te­rin ja lä­he­tän jou­lu­kor­tit pos­tit­se. Kum­mi­las­ten lah­jat hom­maan jo mar­ras­kuus­sa. Nämä ovat jo pois to do -lis­tal­ta.

– Teen jou­lu­val­mis­te­lu­ja työn ja opis­ke­lun lo­mas­sa. Pork­ka­na- ja lant­tu­laa­ti­kot teen pais­to­val­miik­si pak­ka­seen jo en­nen jou­lua, mut­ta pe­ru­na­laa­ti­kon teen alus­ta läh­tien vas­ta aat­to­na. Ka­lat teh­dään pari päi­vää en­nen jou­lua mui­den töi­den vä­lis­sä. Tänä jou­lu­na lai­tan kin­kun uu­niin aa­to­naat­to­na, kun pää­sen aa­mu­vuo­ros­ta töis­tä. Kin­kun pais­toa val­voo kans­sa­ni Mai­sa-koi­ra.

– Yri­tän suun­ni­tel­la opis­ke­lu­ni niin, et­ten kuor­mi­tu lii­kaa. Esi­mer­kik­si vii­me jou­lu­na kir­joi­tin es­see­tä, vä­lis­sä pe­sin ja kuo­rin juu­rek­set laa­ti­koi­hin ja nii­den kie­hu­es­sa kir­joi­tin li­sää. Suk­ku­loin mel­ko su­ju­vas­ti teh­tä­väs­tä toi­seen. En ole yli-ih­mi­nen, mut­ta koh­tuul­li­sel­la suun­nit­te­lul­la, per­heen avul­la ja ar­mol­li­suu­del­la it­se­ään koh­taan sel­vi­ää. Sii­vo­a­mis­ten koh­dal­la muis­tan Mart­to­jen vii­sau­den: jou­lua ei vie­te­tä ko­me­ros­sa. Joka paik­kaa ei tar­vit­se kuu­ra­ta.

– Nuo­rem­pa­na olin ai­ka lail­la täy­del­li­syyt­tä ta­voit­te­le­va jou­lun vie­tos­sa. Van­hem­pa­na olen op­pi­nut vält­tä­mään yli­mää­räis­tä stres­siä. Jou­lu on täy­del­li­nen, vaik­ka pi­par­kak­ku­ta­lon kul­ma ro­mah­tai­si. Pa­ras­ta on, et­tä jo­kai­nen viih­tyy omas­sa jou­lus­saan.

Kau­neim­mat jou­lu­lau­lut ovat Val­lol­le val­mis­tau­tu­mis­ta jou­luun.

– Yh­det Kau­neim­mat ei­vät rii­tä, vaan käyn kol­me­kin ker­taa lau­la­mas­sa. Pi­dän eni­ten van­hois­ta har­tais­ta jou­lu­lau­luis­ta, uu­dem­mis­ta Tul­koon jou­lu on suo­sik­ki­ni. Lap­suu­des­ta muis­tan, kun Vesa-Mat­ti Loi­rin jou­lu­le­vy il­mes­tyi. Sen myö­tä Sy­dä­mee­ni jou­lun teen on Loi­rin lau­la­ma­na ver­si­o­na se ai­noa oi­kea.

Mo­nien nuor­ten per­hei­den ta­paan Val­lot reis­sa­si­vat jou­lun­py­hät iso­van­hem­mil­ta toi­sil­le. Ta­vas­ta luo­vut­tiin pa­rin vuo­den jäl­keen, ja Val­lo pi­tää pää­tös­tä erit­täin hy­vä­nä. Jou­lu sai an­sait­se­man­sa ar­von ja rau­han.

– Olem­me ol­leet mie­he­ni kans­sa yh­des­sä 20 vuot­ta. Al­ku­vuo­si­na, kun lap­set oli­vat pie­niä, nou­da­tim­me lap­suu­den­ko­tiem­me pe­rin­tei­tä. Aat­to­na pak­ka­sim­me lap­set ja lah­jat au­toon ja suun­ta­sim­me Hei­no­laan van­hem­mil­le­ni jou­lun viet­toon. Puo­li­son lap­suu­den­per­hees­sä taas oli ta­pa­na men­nä jou­lu­päi­väk­si su­vun voi­min Tam­pe­reel­la hä­nen tä­tin­sä luok­se. Niin­pä Hei­no­las­sa vie­te­tyn aa­ton jäl­keen pak­ka­sim­me lap­set ja lah­jat au­toon ja kään­nyim­me koh­ti Tam­pe­ret­ta.

Kun Val­lot ta­pa­nin­päi­vä­nä ajoi­vat ko­tiin, ta­va­rat oli pa­kat­tu ja pu­ret­tu use­aan ker­taan, mon­ta jou­lun tun­tia oli vie­tet­ty au­tos­sa ja lap­set oli­vat vä­sy­nei­tä. Ja jou­lu­kin oli men­nyt ohi.

– Sil­loin pää­tim­me, et­tä jou­lut vie­te­tään ko­to­na. Kum­man­kin van­hem­mat ym­mär­si­vät pää­tök­sem­me. Pe­rus­te­lim­me va­lin­taa sil­lä, et­tä jou­lu on niin ar­vo­kas juh­la, et­tä ha­lu­am­me viet­tää sitä kii­reet­tä. Sa­mal­la alam­me luo­da omia jou­lu­pe­rin­tei­täm­me.

– Toi­von, et­tä ih­mi­set kes­kus­te­li­si­vat per­heen kes­ken, mitä ku­kin jou­lul­taan odot­taa. Me pu­hal­sim­me pe­lin poik­ki jou­lu­reis­saa­mis­ten suh­teen, vaik­ka nii­hin vuo­siin si­säl­tyi pal­jon ki­vo­ja het­kiä.

– Jou­luum­me on am­men­net­tu pal­jon kum­man­kin lap­suu­den­per­hees­tä. Su­ku­jen pe­rin­teet nä­ky­vät ai­van konk­reet­ti­si­na jou­lu­pöy­däs­sä, kun pe­ru­na­laa­tik­ko, pi­pa­rit ja mo­net muut teh­dään su­ku­jem­me re­sep­teil­lä.

– Jou­lu­a­te­ria on isos­sa roo­lis­sa. Kaik­ki pe­rin­tei­set jou­lu­her­kut löy­ty­vät pöy­däs­tä, mut­ta usein jo­tain uut­ta­kin. En­nen jou­lua ky­se­len, mitä ku­kin toi­voo.

Pi­par­kak­ku­ta­lo ra­ken­ne­taan yhä, vaik­ka lap­set ovat jo tei­ne­jä.

– Meil­lä on sa­mat ta­lon kaa­vat käy­tös­sä joka vuo­si, mut­ta sa­tu­jen maa­il­mas­ta poi­mit­tu tee­ma vaih­te­lee. On teh­ty Bre­me­nin soit­to­nie­kat ja Hu­vi­kum­pu. Tänä jou­lu­na on vuo­ros­sa Pie­ni rus­kea kana.

Val­lo­jen jou­lu­aat­to su­juu lep­poi­sas­ti. Aa­mul­la syö­dään rii­si­puu­roa, kah­del­ta­tois­ta kuun­nel­laan jou­lu­rau­han­ju­lis­tus Tu­rus­ta, il­ta­päi­väl­lä käy­dään hau­taus­maal­la ja aat­to­har­tau­des­sa mil­loin mil­lä­kin ko­koon­pa­nol­la, il­lal­la syö­dään aat­to­a­te­ria ja ava­taan lah­jat.

Jou­lu­päi­vi­nä Val­lot ul­koi­le­vat, lu­ke­vat, pe­laa­vat lau­ta­pe­le­jä ja kat­so­vat sa­mat lef­fat kuin vii­me vuon­na ja si­tä­kin edel­li­se­nä vuon­na. Iki­suo­sik­ke­ja ovat muun mu­as­sa Grem­lins sekä Jou­lu­puk­ki ja noi­ta­rum­pu.

Jou­lu on va­lon juh­la, se on an­ta­mi­sen juh­la, jou­lu ker­too kris­til­li­sis­tä juu­ris­tam­me.

– Glit­te­rin ja hös­sö­tyk­sen al­la on jou­lun kris­til­li­nen pe­rin­ne jou­lu­kirk­koi­neen ja hau­taus­maa­käyn­tei­neen. Jou­lun sa­no­ma vi­at­to­mas­ta lap­ses­ta her­kis­tää mie­len. Maal­lis­tu­mi­ses­ta huo­li­mat­ta jou­lul­la on mer­ki­tys­tä ih­mi­sil­le. Se on har­val­le yh­den­te­ke­vä juh­la, vaik­ka jou­lun pe­rin­tei­tä ei ai­na edes tie­dos­te­ta, Val­lo poh­tii.

– Omaan jou­luu­ni liit­tyy ihan ar­kis­ta hil­jai­suut­ta, kun en­nen il­ta­vuo­roa val­mis­te­len ko­to­na jou­lua, pol­tan kynt­ti­löi­tä ja kuun­te­len jou­lu­lau­lu­ja. Jo lap­suu­des­ta läh­tien olen käy­nyt aat­to­na kir­kos­sa ja hau­taus­maal­la. Aat­to­har­tau­den tu­tun kaa­van osat En­ke­li tai­vaan, Maa on niin kau­nis sekä jou­lu­e­van­ke­liu­mi pu­hut­te­le­vat mi­nua.

Val­lon mie­les­tä jou­lu­na on an­net­ta­va ti­laa myös hai­keu­del­le.

– Kyy­ne­leh­din hau­taus­maal­la, kun sy­ty­tän Län­ti­sel­lä kap­pe­lil­la muu­al­le hau­dat­tu­jen muis­te­lu­pai­kal­la yh­den kynt­ti­län, joka on kai­kil­le niil­le lä­hei­sil­le, jot­ka ovat siir­ty­neet jo ra­jan taak­se. Hau­taus­mai­den kynt­ti­lä­me­ret ker­to­vat, mi­ten ar­vok­kai­ta nämä ih­mi­set ovat yhä meil­le.

Min­na Val­lon jou­lu

1 Jou­lu on mu­ka­vaa yh­des­sä­o­loa ja rau­hoit­tu­mis­ta.

2 Jou­lun par­haat tuok­sut ovat kink­ku ja ai­to jou­lu­kuu­si.

3 Jou­lu­lah­ja­toi­ve: hyvä tun­nel­ma ja Mau­ri Kun­nak­sen uu­sin kir­ja.

4 Jou­lu­aat­to­na käyn ai­na aat­to­har­tau­des­sa.

Lue lisää aiheesta