JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Gospel Riders 40 vuotta – "Taivaan enkelit" tekee lähe­tys­työtä kaksi­pyö­räi­sillä

18.6.2020
Janne Urpunen

Py­rin py­sy­mään tiel­lä, jota ojat reu­nus­ta­vat. Toi­nen oja on pu­ri­taa­ni­nen, kai­ken, moot­to­ri­pyö­räi­lyn­kin, kiel­tä­vä. Toi­seen ojaan sor­tu­vat ne, jot­ka ei­vät näe enää muu­ta kuin aja­mi­sen ja har­ras­tuk­ses­ta tu­lee epä­ju­ma­la, sa­noo Pee­Tee Jun­tu­maa.

Päi­vö "Pee­Tee" Jun­tu­maa on kuu­lu­nut kris­til­li­seen moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho Gos­pel Ri­der­siin vuo­des­ta 1997.

Hän ajoi 1970-lu­vul­la kak­si­pyö­räi­sel­lä muu­ta­man ke­sän, ja 40 vuot­ta täy­tet­ty­ään aloit­ti har­ras­tuk­sen uu­del­leen.

– Kuu­me oli eh­ti­nyt nous­ta pari kol­me vuot­ta. Ka­ve­ri, joka myi mi­nul­le pyö­rän, ker­toi kuu­lu­van­sa Gos­pel Ri­ders -ker­hoon. Oli heti sel­vää, et­tä ha­lu­an mu­kaan, kos­ka kai­paan us­ko­vien mo­to­ris­tien yh­teyt­tä.

Jun­tu­maa työs­ken­te­lee Lam­min va­paa­seu­ra­kun­nas­sa pas­to­ri­na, mut­ta ha­lu­aa säi­lyt­tää kos­ke­tuk­sen ta­val­li­siin tien­käyt­tä­jiin.

– Kun ka­ve­rit ovat enim­mäk­seen seu­ra­kun­nan pii­ris­tä, oli­sin il­man ker­hoa vä­hän ir­ral­laan elä­mäs­tä.

Vuon­na 1999 Jun­tu­maa oli pe­rus­ta­mas­sa Gos­pel Ri­der­sin Lah­den ala­o­sas­toa.

Lii­vis­sä lu­kee chap­ter pre­si­dent, mut­ta Jun­tu­maa ha­lu­aa it­se­ään kut­sut­ta­van pre­si­den­tin si­jaan alu­e­vas­taa­vak­si. Chap­ter pre­si­dent on kan­sain­vä­li­siä teh­tä­viä var­ten. Gos­pel Ri­ders on mel­kein tu­han­nel­la jä­se­nel­lään kan­sain­vä­li­ses­ti­kin iso ker­ho.

– Jo­kai­nen vuo­sit­tai­seen kan­sain­vä­li­seen EMC-ko­koon­tu­mi­sa­joon (Eu­ro­pe­an Mo­tor­cyc­lists for Christ) osal­lis­tu­va ker­ho saa pre­si­den­ti­al mee­tin­giin yh­den pai­kan. Suu­ri osa on pie­niä, muu­ta­man kym­me­nen hen­gen ker­ho­ja. Jot­ta meil­lä oli­si jä­sen­mää­räm­me mu­kai­nen pai­no­ar­vo, saa­vat myös ala­o­sas­to­jen (chap­ter) joh­ta­jat osal­lis­tua pre­si­dent­tien ko­kouk­seen.

Lii­vis­sä on myös bi­ker pas­tor -merk­ki. Gos­pel Ri­der­sin kuu­si mo­to­ris­ti­pas­to­ria ovat si­tou­tu­neet pal­ve­le­maan jä­se­nis­töä opet­ta­mal­la Raa­mat­tua ja an­ta­mal­la sie­lun­hoi­toa tar­vit­ta­es­sa tien pääl­lä ja ta­pah­tu­mis­sa.

– Gos­pel Ri­ders ei ole seu­ra­kun­ta, mut­ta jär­jes­täm­me mo­to­ris­ti­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sia yh­des­sä seu­ra­kun­tien kans­sa, jaam­me eh­tool­lis­ta ja tar­jo­am­me pyy­det­tä­es­sä sie­lun­hoi­toa.

Jun­tu­maal­la on lupa myös vih­ki­mi­seen.

– Yh­den maist­raa­tis­sa vi­hi­tyn mo­to­ris­ti­pa­ri­kun­nan lii­ton olen siu­nan­nut. Pre­ac­her MC:n edes­men­nyt pas­to­ri Pasi Ru­no­nen vih­ki eri­lai­siin moot­to­ri­pyö­rä­jen­gei­hin kuu­lu­via ko­via poi­kia. Se on hyvä tapa pääs­tä lä­hel­le ih­mi­siä, jot­ka ei­vät vält­tä­mät­tä muu­ten ole kos­ke­tuk­sis­sa hen­gel­li­seen elä­mään.

Ko­vil­la po­jil­la Jun­tu­maa tar­koit­taa niin sa­not­tu­ja pro­sent­ti­jen­gi­läi­siä. Hän toi­vot­taa ko­vim­mat­kin po­jat ja ty­töt ter­ve­tul­leik­si Gos­pel Ri­der­siin, kun­han nämä vain si­tou­tu­vat ker­hon ar­voi­hin.

– Meil­lä on jä­se­ni­nä en­ti­siä pro­sent­ti­ker­ho­lai­sia, mut­ta Lah­den alu­eel­la ei tai­da ol­la nyt yh­tään.

Gos­pel Ri­der­sil­la on kak­si kes­keis­tä teh­tä­vää.

– Ker­hon kaut­ta Jee­sus­ta seu­raa­vat mo­to­ris­tit löy­tä­vät toi­sen­sa ja toi­nen tär­keä asia on mis­si­o­nää­ri­syys. Koh­taam­me ta­val­li­sia ih­mi­siä ja ker­rom­me evan­ke­liu­mis­ta. Moot­to­ri­pyö­rä on sa­nan vie­mi­seen hyvä vä­li­ne, Jun­tu­maa sa­noo.

Ih­mi­set al­ka­vat pyö­rän ta­kia hel­pom­min jut­tu­sil­le. Mat­koil­laan mo­net gos­pel­ri­de­rit tar­jo­a­vat kiin­nos­tu­neil­le tas­ku­ko­koi­sia Mo­to­ris­ti­raa­mat­tu­ja ja Täs­sä on tie -leh­tiä.

– Osa mei­dän jä­se­nis­tä evan­ke­li­oi, osa ei. Kaik­ki käy. Ha­lu­am­me näyt­tää, et­tä moot­to­ri­pyö­räi­ly ei ole ää­ri­kult­tuu­ria, vaan har­ras­tus kai­kil­le, jot­ka py­sy­vät sa­tu­las­sa.

Jun­tu­maa on joh­ta­nut Gos­pel Ri­der­sin Lah­den ala­ja­os­toa sen pe­rus­ta­mi­ses­ta läh­tien. Osas­tos­sa on vii­ti­sen­kym­men­tä jä­sen­tä.

– Ak­tii­vi­sia on mel­kein puo­let. Osa mak­saa vain jä­sen­mak­sun ja tu­kee sil­lä ta­val­la toi­min­taa.

Lah­den ker­ho on yk­si yh­dis­tyk­sen ak­tii­vi­sim­mis­ta ala­ja­os­tois­ta.

– Meil­lä on toi­min­taa vii­koit­tain jou­lua ja jo­tain sa­tun­nais­ta viik­koa lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Toi­min­nan run­gon muo­dos­ta­vat tiis­tai­set ajoil­lat, joi­den osal­lis­tu­ja­mää­rä vaih­te­lee vii­des­tä 20:een.

– Sää vai­kut­taa pal­jon. Tal­vi­sin kes­ki­ar­vo on kym­me­nen kiep­peil­lä, ke­säl­lä vä­hän suu­rem­pi. Jos on jo­tain spe­si­aa­lia tar­jol­la, vä­ki­mää­rä­kin kas­vaa.

Tal­vi­kau­del­la ker­ho ko­koon­tuu tal­lil­laan Ky­tö­läs­sä.

– Meil­lä on tal­lis­sa tal­vi­säi­ly­tys­pai­kat noin 20 pyö­räl­le, noin kol­man­nes pai­kois­ta on vuok­rat­tu ul­ko­puo­li­sil­le.

Rai­mo Kor­re­mä­ki liit­tyi Gos­pel Ri­der­siin ikä­mie­he­nä vai­mon­sa Pir­jo Kor­re­mä­en vas­tus­tuk­ses­ta huo­li­mat­ta.

– En pi­tä­nyt aja­tuk­ses­ta aluk­si ol­len­kaan. Pel­kä­sin, et­tä se ajaa päin puu­ta ja sii­tä tu­lee vi­han­nes. Rai­mo pe­rus­te­li, et­tä tämä on lä­he­tys­työ­tä, mitä mi­nä­kin olen ai­ka­naan teh­nyt, Pir­jo Kor­re­mä­ki muis­te­lee.

Pir­jo Kor­re­mä­ki teki 1970-lu­vul­la lä­he­tys­työ­tä Tai­wa­nis­sa ja Tan­sa­ni­as­sa ja käyt­ti työs­sään mo­poa.

Kun Rai­mo hank­ki moot­to­ri­pyö­rän, Pir­jo Kor­re­mä­ki al­koi kat­sel­la it­sel­leen vai­vih­kaa skoot­te­ria, jol­la pys­tyi­si mie­hen­sä pe­räs­sä.

– Toi­nen puo­li pääs­sä sa­noi, et­tä älä van­ha nai­nen ku­vit­te­le aja­va­si skoot­te­ria ja toi­nen puo­li: nuo­ruu­te­si uu­dis­tuu kuin kot­kan. Jäl­kim­mäi­nen aja­tus on psal­mis­ta 103. Sen puo­leen on­nek­si kal­lis­tuin. Var­mas­ti oli­sin van­hem­pi ja raih­nai­sem­pi, jos en oli­si täs­sä seu­ras­sa.

Pir­jo Kor­re­mä­en ajok­ki on 300-kuu­ti­oi­nen Hon­da SH. Rai­mo Kor­re­mä­ki rat­sas­taa 750-kuu­ti­oi­sel­la Hon­da Af­ri­ca Twi­nil­lä, jon­ka mit­ta­riin on par­haa­na ke­sä­nä ker­ty­nyt 18 000 ki­lo­met­riä.

Ee­va Jout­sen­vir­ta on kuu­lu­nut Gos­pel Ri­der­siin vuo­des­ta 1994.

– Olen har­ras­ta­nut moot­to­ri­pyö­räi­lyä 16-vuo­ti­aas­ta. Luin ker­hos­ta Sana-leh­des­tä asu­es­sa­ni Loh­jal­la. Kym­me­nen vuot­ta sit­ten muu­tin Lah­teen ja sain ker­hon kaut­ta pal­jon uu­sia ys­tä­viä. Tämä on ka­ve­ruut­ta sy­vem­pää ys­tä­vyyt­tä, Jout­sen­vir­ta ker­too.

Jout­sen­vir­ta kuu­luu ker­hon ak­tii­vei­hin. Hän hoi­taa ker­hon kaup­paa ja osal­lis­tuu viik­ko­ko­koon­tu­mi­siin.

– Ai­na olen mu­ka­na, jos vain pää­sen. MOJ:ssa olen ol­lut lä­hes ai­na ja Hel­sin­gin moot­to­ri­pyö­rä­mes­sut kuu­lu­vat joka vuo­si oh­jel­maan.

Ko­koon­tu­mi­sa­jo MOJ, Mes­sa­ge of Joy, on Gos­pel Ri­der­sin vuo­sit­tai­nen pää­ta­pah­tu­ma.

Gos­pel Ri­der­siin on hel­pom­paa pääs­tä jä­se­nek­si kuin moot­to­ri­pyö­rä­ker­hoon yleen­sä. Kaik­ki ha­luk­kaat hy­väk­sy­tään, vaik­ka ei oli­si ajo­pe­li­ä­kään, mut­ta jä­sen­ten odo­te­taan ja­ka­van ker­hon kris­til­li­set ar­vot.

Gos­pel Ri­ders ry tu­kee sään­tö­jen­sä mu­kaan jä­sen­ten­sä hen­gel­lis­tä kas­vua, ke­hit­tää hei­dän vas­tuun­tun­to­aan sekä ajo­tai­to­aan. Yh­dis­tys toi­mii yh­teisk­ris­til­li­sel­tä poh­jal­ta puut­tu­mat­ta eri kirk­ko­kun­tien mie­li­pi­de-eroi­hin.

Yh­dis­tyk­sen jär­jes­tä­mät ta­pah­tu­mat ja ti­lai­suu­det ovat päih­teet­tö­miä. Jä­se­net si­tou­tu­vat päih­teet­tö­myy­teen ker­hon tun­nuk­sis­sa esiin­ty­es­sään.

– Päih­teet­tö­myys oli mi­nul­le tär­keä asia, kun lii­tyin ker­hoon. En ole kos­kaan miel­ty­nyt al­ko­ho­lin käyt­töön, Rai­mo Kor­re­mä­ki sa­noo.

Ko­ro­nan ta­kia kris­tit­ty­jen mo­to­ris­tien suu­rim­mat juh­lat on täl­tä ke­säl­tä pe­rut­tu tai siir­ret­ty, ku­ten Gos­pel Ri­der­sin 40-vuo­tis­juh­la. Pai­kal­li­siin ta­pah­tu­miin pa­nos­te­taan.

– Hei­nä­kuus­sa teh­dään maa­kun­ta-aje­lu Hy­vin­kään suun­nal­la. Ky­tä­jän mu­ka­van mut­kais­ta tie­tä aje­taan Lo­pel­le Cafe Lät­tik­seen. Syys­kuus­sa teh­dään pe­rin­tei­nen Päi­jän­ne-kier­ros. Yleen­sä kier­re­tään Päi­jän­ne mel­ko kau­kaa. Nyt on tar­koi­tus kier­tää kol­me Jari-Pek­ka-lii­ken­ne­a­se­maa, Pee­Tee Jun­tu­maa ker­too.

Mo­to­ris­ti­kirk­ko­ja tänä vuon­na jär­jes­te­tään vain muu­ta­ma.

– Ta­val­li­sel­la ajo­kau­del­la nii­tä oli­si kol­mi­sen­kym­men­tä.

Kat­so vi­deo!

Tie­to

Gos­pel Ri­ders

Eu­roo­pan suu­rin ja Suo­men van­hin kris­til­li­nen moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho.

Pe­rus­tet­tu 1980 ni­mel­lä Kris­ti­tyt mo­to­ris­tit.

Gos­pel Ri­ders -yh­dis­tys re­kis­te­röi­tiin 1992.

Suo­men Mo­to­ris­tit ry:n jä­se­nyh­dis­tys. 25 ala­ja­os­toa.

Ker­hon vuo­si­na 2012–18 to­teut­ta­ma ope­raa­tio 7xSF (Seit­se­män ker­taa Suo­mi Fin­land) oli Suo­men suu­rim­pia evan­ke­li­oin­ti­ta­pah­tu­mia.

Ker­hot vie­rai­le­vat muun mu­as­sa rip­pi­lei­reil­lä ja te­ke­vät hy­vän­te­ke­väi­syyt­tä.

Jul­kai­see ker­ho­leh­teä sekä Mo­to­ris­ti­raa­mat­tua, jota on ja­et­tu rei­lus­ti yli 100 000 kap­pa­let­ta.

Ker­hol­la on si­sar­jär­jes­tö­jä Is­ra­e­lis­sa, Es­pan­jas­sa ja Vi­ros­sa.

Mui­ta Suo­mes­sa toi­mi­via kris­til­li­siä moot­to­ri­pyö­rä­ker­ho­ja ovat Am­bas­sa­dors For Je­sus Christ, Chris­ti­an Mo­tor­cyc­lists As­so­ci­a­ti­on (CMA), God's Squad Chris­ti­an Mo­tor­cyc­le Club, Holy Tribe, Pre­ac­her MC sekä Sons of Ab­ra­ham MCC.

Lue lisää aiheesta