JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Kirkkoherra Janne Hatakan, nuorisotyönohjaaja Marko Kauppilan ja suntio Timo Väisäsen kuvaushetkeä Heinolan kirkon pihalla on mainiota seurata. Kolmikko heittää vitsin tynkää toisilleen sen minkä kerkeää ja nostattaa hymyn huulille sivusta seuraavalle toimittajallekin. Kuva: Lotta Nikkinen.

Kirkkoherra Janne Hatakan, nuorisotyönohjaaja Marko Kauppilan ja suntio Timo Väisäsen kuvaushetkeä Heinolan kirkon pihalla on mainiota seurata. Kolmikko heittää vitsin tynkää toisilleen sen minkä kerkeää ja nostattaa hymyn huulille sivusta seuraavalle toimittajallekin. Kuva: Lotta Nikkinen.

Lotta Nikkinen

Teat­te­ri­kär­päsen puraisemat - Heinolan kirkkoherra, suntio ja nuori­so­työ­noh­jaaja ovat teatteri-ihmisiä sydän­juu­riaan myöten

21.6.2024
Jaana Kosunen

Hei­no­lan seu­ra­kun­nan sun­tio Timo Väi­sä­nen, nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja Mar­ko Kaup­pi­la ja kirk­ko­her­ra Jan­ne Ha­tak­ka ovat te­at­te­ri-ih­mi­siä sy­dän­juu­ri­aan myö­ten. Sen huo­maa heti, kun hei­dän kans­saan käy sa­nai­le­maan kol­mi­kon pit­kä­ai­kai­ses­ta yh­tei­ses­tä har­ras­tuk­ses­ta. Tänä ke­sä­nä to­sin heis­tä ku­kaan ei ole la­val­la – ai­na­kaan vie­lä. Kos­kaan­han ei tie­dä, mikä yl­lät­tä­vä ti­lan­ne odot­taa nur­kan ta­ka­na ja sit­ten sitä huo­maa jo sei­so­van­sa näyt­te­li­jä­kol­le­goi­den­sa kans­sa ylei­sön edes­sä. Näin kävi Väi­sä­sel­le vii­me ke­sä­nä, kun hän pa­rin päi­vän va­roi­tu­sa­jal­la tuu­ra­si pu­he­roo­lis­sa.

– Olen kyl­lä yrit­tä­nyt pääs­tä eläk­keel­le jo vuo­sia, mut­ta ai­na tu­lee jo­ta­kin, ja sit­ten sitä taas men­nään, nas­to­la­lai­sen Pi­sa­ra-te­at­te­rin ny­kyi­nen va­ra­pu­heen­joh­ta­ja ja en­ti­nen pu­heen­joh­ta­ja nau­raa.

Tänä ke­sä­nä Väi­sä­nen työs­ken­te­lee la­vas­tei­den ra­ken­ta­mi­sen pa­ris­sa, Ha­tak­ka ja Kaup­pi­la viet­tä­vät vä­li­ke­sää ja kas­vat­ta­vat näl­kää, jot­ta en­si ke­sä­nä ovat jäl­leen is­kus­sa.

– Kai­paus la­val­le on kova. Kirk­ko­her­ran työ ja roo­lin yh­dis­tä­mi­nen on kui­ten­kin haas­ta­vaa. Vii­me ke­sä­nä kävi muu­ta­man ker­ran niin, et­tä juok­sin töis­tä suo­raan har­joi­tuk­siin pa­pin vaat­teet pääl­lä ja roo­li­vaat­teet kai­na­los­sa, Ha­tak­ka nau­raa ol­les­saan osa Pet­ri Lis­kin oh­jaa­maa Kuin tuh­ka tuu­leen -ko­me­di­an näyt­te­li­jä­kaar­tia.

No­pe­as­ti aja­tel­tu­na joku saat­tai­si äi­tyä poh­ti­maan, on­ko kir­kon työn­te­ki­jän so­ve­li­as­ta hei­lua ke­sä­te­at­te­rin la­val­la jos jon­kin­lai­sis­sa roo­leis­sa. Vii­me ke­sän roo­li­hah­mos­saan Ha­tak­ka pu­hui roi­sia kiel­tä ja hiip­pai­li la­val­la pe­ruuk­ki pääs­sä. Täs­sä juu­ri on Ha­ta­kan mie­les­tä te­at­te­ri­har­ras­tuk­sen ydin: kun esiin­ny­tään, ol­laan roo­lis­sa, ei oma­na it­se­nä.

– On tär­ke­ää pys­tyä erot­ta­maan, et­tä näyt­te­li­jä te­kee roo­lia, ei­kä se ole to­del­li­suut­ta. Sik­si en näe min­kään­lais­ta ris­ti­rii­taa työ­ni ja har­ras­tuk­se­ni vä­lil­lä, Pi­sa­ra-te­at­te­rin li­säk­si muun mu­as­sa Lah­den lau­an­tai­näyt­tä­mön, Ura­jär­ven kar­ta­no­te­at­te­rin ja Kuu­san­kos­ken ta­ri­na­te­at­te­rin ko­koon­pa­nois­sa esiin­ty­nyt Ha­tak­ka pe­rus­te­lee vah­vas­ti.

Juu­ri roo­liin aset­tu­mi­nen on olen­nai­nen osa te­at­te­ri­har­ras­tus­ta myös Kaup­pi­lan mie­les­tä. Eri­lai­sia roo­le­ja Kaup­pi­la käyt­tää hyö­dyk­seen myös omas­sa työs­sään nuo­ri­so­työ­noh­jaa­ja­na.

– Te­at­te­ri­työs­ken­te­lys­sä kyse ei ole pel­käs­tään esiin­ty­mi­ses­tä. On kyse sii­tä, et­tä pää­see tu­tus­tu­maan toi­siin ja it­seen­sä ja pys­tyy kä­sit­te­le­mään roo­lin suo­jis­sa rank­ko­ja­kin ai­he­pii­re­jä. Te­at­te­rin kaut­ta voi as­tua toi­sen saap­pai­siin, näh­dä elä­mä het­ken ai­kaa toi­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta, hän miet­tii.

Kaup­pi­lan kas­vot saat­ta­vat ol­la te­at­te­riy­lei­söl­le tu­tut, sil­lä hän juu­ri oli se pal­jon kii­tos­ta saa­nut Num­mi­suu­ta­rei­den Es­ko Pi­sa­ra-te­at­te­rin ke­säs­sä vuon­na 2022. Mai­net­ta ja kun­ni­aa niit­tä­nyt näyt­te­li­jä ei tyy­dy kui­ten­kaan vain pais­tat­te­le­maan par­ras­va­lois­sa; syk­syl­lä hän ka­saa te­at­te­ri­työs­tä kiin­nos­tu­nei­ta nuo­ria yh­teen ja ra­ken­taa yh­teis­vas­tuu­näy­tel­män.

– Sii­hen pro­jek­tiin toi­von mu­kaan run­saas­ti nuo­ria, toi­vot­ta­vas­ti myös hei­tä, jot­ka ei­vät en­nen ole ol­leet seu­ra­kun­nan toi­min­nas­sa mu­ka­na. Tar­jol­la on mo­nen­lais­ta teh­tä­vää te­at­te­rin pa­ris­sa, ku­ten näyt­te­le­mis­tä tai pu­vus­tuk­sen ja la­vas­tuk­sen te­ke­mis­tä, Kaup­pi­la ker­too.

Mikä te­at­te­ris­sa sit­ten kieh­too niin pal­jon, et­tä nämä kii­rei­set kir­kon pal­ve­li­jat ha­lu­a­vat sin­ne kai­ken va­paa-ai­kan­sa ku­lut­taa?

Ha­tak­ka sa­noo, et­tä te­at­te­ri vah­vis­taa esiin­ty­mis­ko­ke­mus­ta ja il­mai­su­tai­toa ja an­taa mah­dol­li­suu­den teh­dä yh­des­sä töi­tä eri ikäis­ten ja eri taus­tois­ta tu­le­vien ih­mis­ten kans­sa.

– Li­säk­si se ke­hit­tää ky­kyä em­pa­ti­aan. Koen sen erit­täin tär­ke­ä­nä osa­na myös omaa työ­tä­ni, hän sa­noo.

Väi­sä­nen, joka ny­kyi­sin toi­mii te­at­te­ri­maa­il­mas­sa myös oh­jaa­ja­na ja kä­si­kir­joit­ta­ja­na, nä­kee te­at­te­ri­har­ras­tuk­ses­sa myös työ­noh­jauk­sel­li­sen nä­kö­kul­man.

– Olin nuo­ri per­hee­ni­sä ja psy­ki­at­ri­nen sai­raan­hoi­ta­ja, kun 80-lu­vul­la löy­sin tie­ni te­at­te­rin pa­riin. Kai­pa­sin miel­tä ke­ven­tä­vää har­ras­tus­ta ran­kan työn rin­nal­le. Te­at­te­ri on toi­mi­nut mi­nul­la vai­kei­den aja­tus­ten pur­ku­paik­ka­na. Li­säk­si olen saa­nut siel­tä lu­kui­sia ys­tä­viä osak­si elä­mää­ni, hän ker­too.

Mie­het ei­vät oi­kein tah­do pääs­tä jy­väl­le sii­tä, mik­si osa ih­mi­sis­tä pa­hoit­taa mie­len­sä, kun te­at­te­rin kei­no­ja ote­taan käyt­töön myös seu­ra­kun­ta­työs­sä. He miet­ti­vät, voi­ko kyse ol­la sii­tä, et­tä sen aja­tel­laan jol­lain ta­voin edus­ta­van ar­vo­maa­il­maa, joka on kir­kol­le vie­ras? Vai on­ko kyse sii­tä, et­tä te­at­te­rin avul­la nos­te­taan esil­le ai­hei­ta, joi­ta on muu­toin vai­kea lä­hes­tyä tai ne ovat jol­lain lail­la ta­bu­ai­hei­ta? Te­ke­vät­kö näyt­te­li­jät kiu­sal­li­set ti­lan­teem­me nä­ky­vik­si?

– Pää­o­sin draa­mal­li­nen tapa esit­tää asi­oi­ta on kui­ten­kin tuo­nut kii­tos­ta ja hy­väk­syn­tää ja mei­tä on sii­hen kan­nus­tet­tu. Kai­kis­ta asi­ois­ta on mie­li­pi­tei­tä puo­les­ta ja vas­taan – me ai­om­me kui­ten­kin jat­kaa te­at­te­rin ja seu­ra­kun­ta­työn yh­dis­tä­mis­tä tu­le­vai­suu­des­sa­kin, Väi­sä­nen to­te­aa.

Lue lisää aiheesta